Kyst- og strandbeskyttelse

Alle former for kystbeskyttelse og kystsikring kræver en tilladelse fra Helsingør Kommune.

Du skal søge om tilladelse efter kystbeskyttelsesloven i disse situationer:

  • Ved ny-anlæg af kystbeskyttelse.
  • Ved genopbygning af eksisterende kystbeskyttelse. Ved genopbygning forstås genopførelse af kystbeskyttelse, som pga. manglende vedligeholdelse ikke længere har en kystbeskyttende funktion. Det kan for eksempel være en høfde, som ikke er blevet vedligeholdt i mange år, og som er sandet til, og stenene er spredt ud på stranden.
  • Ved renovering (dvs. udvidelse eller ændring) af eksisterende kystbeskyttelse. Ved renovering forstås, at anlægget ændres med hensyn til opbygning, materialevalg eller dimension. Det kan for eksempel være en skråningsbeskyttelse, som pga. klimaforandringerne skal forhøjes og laves mindre stejl.

 Der er i øjeblikket længere sagsbehandlingstid på sager om tilladelse til kystbeskyttelse.

Søg om tilladelse til kystbeskyttelse

Samtykkeerklæring

Hvis du ikke selv ejer matriklen, skal ejeren af matriklen udfylde en samtykkeerklæring.

Udfyld samtykkeerklæring

Lov om kystbeskyttelse giver mulighed for, at ejendomme langs kysten kan søge om tilladelse til at lave kystsikring mod erosion fra bølger og højvande. Loven giver desuden mulighed for at, at ejendommen kan sikres mod oversvømmelse ved anlæg af diger eller lignende. Ejer du en grund ud til kysten, har du selv ansvaret for at beskytte din ejendom mod havets påvirkning.

Løbende vedligeholdelse af eksisterende lovligt opført kystbeskyttelsesanlæg kræver ikke tilladelse fra kystbeskyttelsesloven. Løbende vedligeholdelse er, hvis du tilser dit anlæg regelmæssigt og udfører reparationer, så anlægget ikke mister den kystbeskyttende funktion, anlægget er dimensioneret til. Hvis du ikke har vedligeholdt et anlæg i mange år, er der dog tale om en genopbygning eller renovering, som kræver en tilladelse.

Byrådet har den 30. maj 2022 vedtaget et administrationsgrundlag for kystbeskyttelse i Helsingør Kommune.

Formålet med administrationsgrundlaget for kystbeskyttelse er at beskrive, hvad du kan forvente at få tilladelse til, hvis man som grundejer eller kystlag ønsker at søge om tilladelse til kystbeskyttelse. Administrationsgrundlaget er vejledende. I hver sag foretages en konkret og individuel vurdering.

I administrationsgrundlaget for kystbeskyttelse kan du også læse mere om ansøgningsprocessen samt de informationer og bilag, der er nødvendige for ansøgningen.

Læs administrationsgrundlaget for kystbeskyttelse

Strandbeskyttelseslinjen er en beskyttelseslinje. Der må ikke foretages ændringer af tilstanden af strandbredder eller andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Det vil sige, at du indenfor denne linje ikke må etablere nogen former for bygninger eller lignende uden at have fået en dispensation, jf. Naturbeskyttelseslovens § 15.

Strandbeskyttelseslinjen administreres af Kystdirektoratet. Gå til Kystdirektoratet

Hvis du er i tvivl om, der er strandbeskyttelseslinje ved din ejendom, kan du se nærmere på Miljøportalen eller kontakte Natur og Vand i Helsingør Kommune.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.