Bade- og bådebroer

Etablering af en badebro kræver en tilladelse fra Helsingør Kommune eller fra Kystdirektoratet.

Langt de fleste ansøgninger skal behandles af Helsingør Kommune.

Der er i øjeblikket længere sagsbehandlingstid på sager om tilladelse til badebroer.

Søg om tilladelse til badebro

Samtykkeerklæring

Skal kun udfyldes, hvis vil give tilladelse til, at en anden person repræsenterer dig i forbindelse med ansøgningen.

Samtykkeerklæring

Helsingør Kommune har vedtaget retningslinjer for badebroer, hvor du kan finde informationer om, hvilke oplysninger, der skal med i en ansøgning om etablering af en badebro.

Retningslinjer for at etablere badebroer

Vedtaget på Ejendoms- og Miljøudvalgets møde den 15. december 2009. Revideret af Byrådet den 30. maj 2022.

Denne vejledning og disse retningslinjer er til brug for borgerne og Center for By, Land og Vand. Vejledningen og retningslinjerne danner udgangspunkt for kommunens sagsbehandling, idet afgørelserne skal begrundes i forhold til den konkrete ansøgning efter et konkret skøn i hvert enkelt tilfælde.

Denne vejledning og disse retningslinjer er til brug for borgerne og Center for By, Land og Vand. Vejledningen og retningslinjerne danner udgangspunkt for kommunens sagsbehandling, idet afgørelserne skal begrundes i forhold til den konkrete ansøgning efter et konkret skøn i hvert enkelt tilfælde.

Vejledningen og retningslinjerne skal tilgodese kyststrækningens pleje, indhold og æstetiske udseende. Der kan derfor forekomme afgørelser, hvor der ikke gives tilladelse til etablering af en badebro af naturbeskyttelsesmæssige hensyn.

Det kan for eksempel være i områder, hvor der er frit udsyn over kysten, og/eller hvor der ikke er etableret badebroer i forvejen. Det kan også være på steder, hvor der vurderes ikke at være behov for en badebro.

Samtidigt er det hensigten, at vejledningen og retningslinjerne administreres restriktivt, når der er store landskabs- og naturmæssige værdier i området, og mindre restriktivt, når der ikke er tale om store landskabs- og naturmæssige værdier.

Helsingør Kommune er myndighedsansvarlig, når der er tale om etablering af badebroer. Hvis broerne opføres i andre materialer end træ eller anvendes til andre formål en badning og fortøjning af både, skal Miljøministeriet høres forinden godkendelse meddeles.

Hvis en bade- eller bådebro opføres som en mole eller en tilsvarende konstruktion, der hindrer fri vandgennemstrømning langs kysten, er det Kystdirektoratet, der er myndighed, og Helsingør Kommune er høringspartner. Det er ligeledes Kystdirektoratet, der er myndighed vedrørende hydrauliske bådlifte og andre anlæg på søterritoriet.

Hvis der i forbindelse med etablering af en badebro også etableres anlæg på strandarealer, som er omfattet af strandbeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelseslovens § 15), er det Kystdirektoratet, der er myndighedsansvarlig for de anlæg, der etableres på strandarealerne.

Der kan ikke gives afslag på etablering af en bro på steder, hvor strandgangsretten er forhindret alene med den begrundelse at offentligheden ikke har adgang til broen.

Generelt og om badebroens dimensioner

 1. Broen må kun benyttes i det omfang og til det formål, der fremgår af tilladelsen.

 2. Tilladelsen følger matriklen og må ikke overdrages til andre. Broen og tilladelsen overdrages sammen med ejendommen.

 3. Der må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse foretages udvidelser eller ændringer af broens ydre fysiske rammer.

 4. Det er de hensyn, som fremgår af vejledningen, der er afgørende for en kommunal tilladelse/anbefaling til etablering af badebro ved den enkelte ejendom/matrikel. Der kan højst opføres én bro pr. ejendom/matrikel.

 5. Længerevarende ophold på og længerevarende fortøjning til badebroer er ikke tilladt.

 6. Som udgangspunkt må broens bredde inklusiv pæle maksimalt være 160 cm. Broen skal som udgangspunkt være så lav som muligt og maksimalt 150 cm. over normalt daglig vande (DVR 90 Kote 0).

  Fra Hornbæk Plantage til Langebro kan broen dog have en højde på makimalt 1,75 meter.

  Eventuel tilladelse til etablering af gelænder og lignende beror på et konkret skøn.

 7. Broen skal være så kort som muligt, ikke længere end omkringliggende broer og højst 50 meter lang, dog kun ud til 1,5 meters vanddybde målt ved broens yderende og i forhold til normalt daglig vande (DVR 90 Kote 0).

 8. Broen må kun udføres som en enkel bro uden brohoved, sidebroer eller platforme.

 9. Der må ikke anbringes konstruktioner/spil til ophæng eller ophaling af både på eller ved broen.

 10. Broen skal kunne tages ind om vinteren.

 11. Broen skal opsættes mindst 5 meter fra naboskel. For ejendomme/matrikler med under 12 meters kystlinje kan der afviges herfra. Broen kan opsættes i skel, såfremt der opnås skriftlig accept fra nabo. Opsættes broen i skel, må den anvendes af begge ejendommes ejere og disses husstande.

 12. Broen skal opsættes vinkelret ud fra kysten eller parallelt med evt. eksisterende nabobroer.

 13. Broen skal udføres enten som en åben pælebro med brodække af træ, der bæres af træ- eller stålpæle, eller som en flydebro forankret med glidebeslag til træ- eller stålpæle. Der må ikke etableres tværstivere mellem bropælene eller sidebeklædning fra brodækket til vandoverfladen.

 14. Der må ikke opsættes afskærmning i form af hegn, presenninger og lignende.

 15. Broen må ikke forsynes med forbudsskilte, jf. dog pkt. 18, eller møbleres eller males i lyse eller stærke farver. Anvendes andet materiale end træ, må der ikke anvendes lysreflekterende materialer, som fx blankt stål og aluminium. Alle materialer skal være matte.

 16. Broen må ikke afmærkes eller forsynes med belysning uden forudgående aftale med Søfartsstyrelsen, der i øvrigt til enhver tid kan kræve broen afmærket for ejerens regning.

 17. Som udgangspunkt vil der i forbindelse med tilladelsen til broen blive stillet krav om at broen skal være åben for offentligheden.

 18. På broer der er åbne for offentligheden skal der opsættes skilt med
  ”Hovedspring forbudt” for enden af broen.

 19. Broen skal vedligeholdes af ejer så den stedse fremstår i god og forsvarlig
  stand. Hvis broen ødelægges, skal evt. rester eller beskadigede dele omgående fjernes. Tilladelsen bortfalder, hvis broen ikke er genopført senest 1 år efter ødelæggelsen.

 20. Hvis broen eller dele af broen inddrages om vinteren skal de til enhver tid
  yderste 4 pæle række mindst 2 meter op over normalt daglig vande. Er der ikke pæle over vandet må ingen dele af broen fx dele af bundstokken være mere end 10 cm over havbunden.

 21. Under broens opførelse skal den yderste del afmærkes med et sort flag på en stage.

 22. Ved etablering af broen må der ikke foretages ændringer af strandarealet og broen må ikke række ind over strandarealet eller i øvrigt på nogen måde hindre eller vanskeliggøre almenhedens færdsels- og opholdsret langs med og på kysten, jfr. Naturbeskyttelseslovens §§ 22 til 26. Det er dog tilladt at montere en adgangstrappe eller en kort rampe vinkelret på eller i forlængelse af broen ved overgang mellem bro og strandareal.

 23. På særlige kyststrækninger, hvor færdsel/passage ikke er mulig bl.a. på grund af kystsikringsanlæg/stensætninger m.m., kan der meddeles tilladelse til at hæfte badebroen på kystsikringsanlægget eller stensætningen. Hvis der gives tilladelse til at hæfte badebroen på kystsikringen/stensætningen, vil der blive stillet krav om etablering af trapper, så broen kan passeres. Hvis kystsikringsanlægget
  ejes af et kystsikringslag, skal de give tilladelse til at badebroen
  hæftes på kystsikringsanlægget.

 24. Broen skal etableres på en sådan måde, at den ikke er til hinder i forbindelse med forskellige kystsikringsarbejder, fx ved at trappe og inderste brofag kan fjernes. Man skal som ejer af en badebro acceptere de konsekvenser kystsikringsprojekter kan have, fx hvis badebroen mister sin funktion ved et sandfodringsprojekt hvor der dannes strand, hvor badebroen er. Ejer må selv bære sit tab herfor.

 25. Gennemgribende renovering og genopførelse inden et år fra nedtagningen af lovlige broer er umiddelbart tilladt, forudsat at der ikke foretages ændringer af de ydre fysiske rammer.

 26. Såfremt broen fjernes permanent skal dette skriftligt meddeles Helsingør
  Kommune umiddelbart herefter.

 27. Blivende vilkår i en tilladelse tinglyses på ejendommen for ejers regning.

Helsingør Kommune har med en tilladelse ikke sagt god for konstruktionens sikkerhed og stabilitet. Tilladelsen fritager ikke ejeren for evt. civilretslige ansvar, der måtte opstå i forbindelse med broens tilstedeværelse.

Hvis der ønskes ændringer på konstruktionen af anlægget, skal der søges herom i Center for By, Land og Vand.

Center for By, Land og Vand skal orienteres, når broen er opført. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet senest 1 år efter datoen for tilladelsen.

Ansøgning om tilladelse til etablering af badebro skal indeholde:

 • Et kort i målestoksforhold 1:25.000 hvor den planlagte bro er indtegnet.
 • Ejendommens matrikelnummer.
 • Oplysning om ejeres retlige adgang til kystarealet.
 • Evt. andens ejers skriftlige samtykke om ret til adgang på kystarealet.
 • Plantegning af broen.
 • Profiltegning af broen med angivelse af dens højde over vandet og vanddybden
  langs broen.
 • Oplysning om valg af materialer.
 • Oplysning om afstand til nærmeste offentligt ejede badebro og afstand til
  nærmeste private badebro.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.