Søer, vandløb og dræn

I Helsingør Kommune findes over 600 søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

I Helsingør Kommune findes der desuden en lang række vandløb. Nogle er åbne, og andre løber som rør eller dræn i jorden.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en bestemt sø er omfattet af § 3, eller om et bestemt tiltag kræver en dispensation, kan du henvende dig til Natur og Vand.

Søerne i Helsingør Kommune er levested for en lang række dyre- og plantearter, hvoraf nogle er omfattet af særlige beskyttelsesbestemmelser, de såkaldte bilag IV-arter.

Miljøtilstand

Mange af søerne i Helsingør Kommune lever ikke op til den målsætning der er fastlagt for dem. Tidligere var det almindeligt at udlede urenset spildevand i søerne. I dag ledes langt størstedelen af spildevandet til de kommunale renseanlæg, og kravene til rensning af spildevandet fra ejendommene på landet er skærpet væsentligt.

Læs mere om handleplaner for Vand- og natur.

Søer er beskyttet natur

Alle søer over 100 m² er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur. Det betyder, at man ikke må ændre tilstanden uden en dispensation fra Helsingør Kommune. Fx betragtes en oprensning som en tilstandsændring, selvom det er et tiltag, der forbedrer tilstanden i søen.

Læs mere om beskyttet natur i Helsingør Kommune

Læs mere

Naturstyrelsen
Naturbeskyttelsesloven - Retsinformation
Spildevand og regnvand
Danmarks Miljøportal

Alle disse vandløb skal vedligeholdes, så vandet kan løbe nedstrøms. Desuden skal miljø og naturen i vandløbene beskyttes. 

Miljø og Natur

Vandløbene i Helsingør Kommunes er levested for mange dyre- og plantearter. Nogle af vandløbne er meget fine og huser masser af planter, insekter og fisk. Desværre er miljøtilstanden i andre af vandløbene ikke så god. For disse arbejdes der målrettet på at forbedre forholdene, og det sker via vandplaner, spildevandsplaner mv.

Vedligeholdelse af vandløb

Vedligeholdelse af vandløb sker for at sikre, at vandløbnes evne til at aflede vand, ikke forringes over tid. Hvis et vandløb ikke er vedligeholdt kan det skabe problemer i form af oversvømmelser af både marker og huse længere oppe i vandløbssystemet.
De største af Helsingør Kommunes vandløb er optaget som offentlige vandløb. Det betyder, at Helsingør Kommune står for vedligeholdelsen af disse.

Alle andre vandløb, der ikke er optaget som offentlige vandløb, er private vandløb. De skal vedligeholdes af den enkelte grundejer, og det ansvar gælder både åbne og rørlagte vandeløb.

Vedligeholdelse af private vandløb og dræn

I  folderen kan du læse mere om vedligeholdelse af dit private vandløb eller dræn. Husk at der under vedligeholdelse af åbne vandløb kun må fjernes aflejret materialer (mudder, sand mv). Det betyder, at der ikke må graves ned i hård bund.

 

Link til folder om private vandløb og dræn

Offentlige vandløb

For alle offentlige vandløb er det udarbejdet et regulativ, der bl.a. beskriver, hvordan vandløbet vedligeholdes af kommunen. Desuden beskrives regler for færdsel ved vandløbene, sejlads, og brug af de områder der ligger tæt på vandløbene.

Du kan få regulativerne ved at kontakte Center for By, Land og Vand i Helsingør Kommune.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.