Drikkevand og grundvand

Grundvand er vand, der befinder sig under jorden og kan være egnet til drikkevand, fordi det er blevet filtreret gennem flere jordlag.

I Helsingør pumper vandværkerne grundvand op fra 60-130 meters dybde. Grundvandet ligger i lag af sand og kalk i forskellige dybder og fylder porerummene ud mellem sandkornene i sandlag og på samme måde små- og større sprækker i kalklag.

Grundvand er startet som regnvand, der ikke fordampede eller blev opsamlet i dræn og vandløb og ledt bort. Regnvandet er i stedet sivet ned i jordlagene til det, der hedder grundvandsspejlet. Under det niveau er jordlagene mættede med vand - grundvand. I Helsingør Kommune kan dybden til grundvandsspejlet - og dermed grundvandet, varierer fra 0 til 15 meter under jordens overflade.

Grundvandet bevæger sig langsomt gennem jorden fra områder, hvor grundvandet ligger højt til lavereliggende områder for til sidst at sive ud i vandløb eller søer eller nå hele vejen til havet. På sin vej strømmer grundvandet gennem dybere vandførende lag sand og kalk og det er herfra vandværkerne i kommunen pumper grundvandet op, behandler det og leder det ud til brugerne.

Gennem de senere har Center for By, Land og Vand haft særlig fokus på at få lavet et avanceret værktøj, en såkaldt integreret hydrologisk model, der kan beregne hvor meget grundvand der er, hvor det bevæger sig hen, hvilke områder vandværkerne henter grundvand fra, om forurening kan true vandværkerne og om der er nogen påvirkning af vandløb og vådområder.

Modellen beregner ned på 100 x 100 meter skala og med den grad af detaljering, tager det tid at få tjekket at modellen troværdigt simulerer vandets kredsløb. Det er der nogle mål for, og vi er ved at være godt i hus med at indfri kravene til en sådan model.

Helsingørmodellen er allerede et redskab for os til at vurdere om en vandindvinding er bæredygtig i forhold til vandløb m.m., og hvis den ikke er det, hvilke konsekvenser det vil kunne have. Den betyder også, at vi kan forholde os til mulige trusler fra forureninger fra overfladen, som typisk kan være gamle industrigrunde. Sammen med Forsyning Helsingør og de private vandværker i kommunen kan vi vurdere behovet for eventuelle ændrede strategier for vandindvinding osv.

Det arbejde, der er lavet de senere år er grundlaget for de tilladelser til indvinding af drikkevand, som Forsyning Helsingør, Hornbæk- og Kildekrog Vandværker og Dale Korsvej Vandværk fik fornyet i 2016, og som gælder de næste mange år frem.

Grundvand kan pumpes op fra lag af sand og kalk i jorden.  En enkel måde at forestille sig hvad grundvand er, er at fylde vand på et glas fyldt med sand. Hælder du vandet ud igen i et andet glas, vil du se, at det ca. svarer til 1/3 del og viser, at der faktisk er en del plads mellem sandkorn, og det samme gælder for sprækker.

I Helsingør Kommune henter vandværkerne grundvandet typisk fra 60-130 meters dybde. Vandværkerne har én eller flere boringer med en pumpe i og et rør op til vandværket, der pumper vandet op. Det kan lade sig gøre, fordi hulrummene i sandet og sprækkerne i kalken er forbundne. En kraftig pumpe i en boring gør, at grundvandet kan strømme hen mod boringen fra op til flere kilometers afstand.

På vandværket beluftes vandet, dvs. ilt blandes op i vandet. Det giver vandet en friskhed i smagen, ilter jernet i vandet så det kan fjernes og gør, at vandet ikke lugter eksempelvis af svovlbrinte. Bagefter filtreres vandet for det iltede jern og mangen, så der ikke kommer rustpletter på tøj, toiletkummer m.m. Endelig er vandet klart til at blive sendt ud i ledningsnettet til forbrugerne.

Kvalitet

Vandværkernes og vandforsyningerne sikrer en stabil forsyning af godt vand til borgerne og virksomhederne bl.a. ved et løbende vedligehold af boringer, vandværker og ledningsnet.

Forsyning og værker sørger for, at der løbende tages prøver af vandet både fra boringer, ved afgangen fra vandværket og også ude i ledningsnettet for at have tjek på, at kvaliteten er god. Ved indgang til boliger, institution eller virksomhed sidder vandmåleren, som registrerer forbruget.

Center for By, Land og Vand er i regelmæssig dialog med Forsyning Helsingør, Hornbæk-, Kildekrog og Dale Korsvej vandværker med det fælles mål at sikre en stabil vandforsyning baseret på en bæredygtig vandindvinding. Det vil sige en vandindvinding, som kan leverer tilstrækkelig drikkevand af god kvalitet, som er bedst muligt beskyttet mod forurening og som ikke forringer natur og miljø i kommunen. Alle dele af drikkevandets vej fra jord til bord er beskrevet i vandforsyningsplanen.

 

Læs Vandforsyningsplanen

 

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.