Huslejenævn

Huslejenævnet kan træffe afgørelse i tvister og uenigheder mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme inden for udvalgte områder i lejelovgivningen.

Huslejenævnet er en selvstændig myndighed, som er uafhængig af Helsingør Kommune. Kommunen stiller dog sekretariatsbistand til rådighed for nævnet. Huslejenævnet består af en jurist (formand), en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant. Huslejenævnet er upartisk.

Huslejenævnets sekretariat kan alene vejlede om, hvilke sager der kan indbringes, og hvordan man indbringer en sag. Sekretariatet kan ikke yde ensidig rådgivning. Har du brug for råd og vejledning, kan du henvende dig til en advokat eller søge hjælp ved lejer- og udlejerorganisationer eller ved retshjælpen.

 • Huslejens størrelse
 • Lejeforhøjelser
 • Istandsættelse i forbindelse med fraflytning
 • Afregning af depositum
 • Størrelsen af depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet
 • Vedligeholdelsespligt
 • Forbrugsregnskaber (varme, vand og el)
 • Stigning i acontobeløb (varme, vand og el)
 • Fejl og mangler ved det lejede, dog ikke erstatning i forbindelse hermed
 • Tvist om udlejers adgang til det lejede i relation til iværksættelse af arbejder
 • Lejers overtrædelse af god skik og orden (kan kun indbringes af udlejer)

Både lejer og udlejer kan indbringe en sag for Huslejenævnet.

 • Opsigelse og ophævelse af lejemålet
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Tvister, der alene handler om pengebeløb mellem parterne
 • Sommerhuse, kolonihavehuse og andre fritidsboliger, som er udlejet til ferie- og fritidsmæssige formål.

De sager, som Huslejenævnet ikke kan behandle, skal i stedet indbringes for Boligretten.

Hvis Huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise den til Boligretten.

Hvis du ønsker at indbringe en sag for Huslejenævnet, skal du beskrive præcist, hvad du ønsker, at nævnet skal tage stilling til.

Sådan indbringer du en sag til Helsingør Kommune:

Væg en af disse kontaktformer:

 • Send sagen via digital post til Helsingør Kommune. 
 • Send sagen via mail til Helsingør Kommune. Bemærk, at mail ikke er sikkert og derfor ikke bør indeholde følsomme personoplysninger.
 • Send sagen i papirform.

Vil du indbringe en sag på vegne af en anden, skal du have en fuldmagt fra vedkommende, der skal vedlægges sagen.

Se hvad det koster at indbringe en sag for Huslejenævnet i afsnittet "Hvad koster det?"

Du skal altid vedlægge en kopi af lejekontrakten ved indbringelse af en sag. Derudover er det vigtigt, at du tydeligt beskriver og dokumenterer dit krav. Husk kontaktoplysninger på dig selv, men også på den lejer/udlejer, du indbringer en sag om.

Eksempler på dokumenter, som Huslejenævnet har brug for i forbindelse med en sag.

Istandsættelse efter fraflytning:

 • Indflytningsrapport
 • Indkaldelse til flyttesyn
 • Fraflytningsrapport
 • Flytteopgørelse
 • Fakturaer på istandsættelsen
 • Eventuel billeddokumentation (maks. 10 fotos)
 • Eventuel korrespondance mellem parterne

Sager om vedligeholdelsesmangler:

 • Indflytningsrapport
 • Eventuel korrespondance mellem parterne
 • Oversigt over mangler - gerne i punktform
 • Eventuel billeddokumentation (maks. 10 fotos)
 • Eventuel korrespondance mellem parterne

 Sager om lejeforhøjelse og lejens størrelse:

 • Varsling af huslejestigning
 • Lejers indsigelse
 • Eventuel korrespondance mellem parterne

Forbrugsregnskaber:

 • Forbrugsregnskabet
 • Dokumentation for at lovgivningens krav til et forbrugsregnskab er overholdt, herunder formalia, frister og indsigelsesvejledning (udlejer)
 • Eventuel korrespondance mellem parterne, herunder lejers indsigelse

Hvis du er enkeltejer eller andelshaver – dvs. hvis du ikke ejer andre udlejede ejerboliger –  kan du få forhåndsgodkendt huslejen i din ejer- eller andelsbolig, inden du lejer den ud. Husk at vedlægge dokumentation til at identificere lejevilkårene.

Gebyret er pr. 1. januar 2024: 596 kr.

Hvis en udlejer ønsker at foretage en gennemgribende forbedring af et lejemål, er det en forudsætning, at Huslejenævnet besigtiger lejemålet, før forbedringerne igangsættes. Huslejenævnet skal konstatere, om lejemålet har en stand på besigtigelsestidspunktet, som muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.

Det koster et gebyr på 4.552 kr. pr. lejemål, som Huslejenævnet skal besigtige med henblik på at vurdere, om lejemålet kan gennemgribende forbedres.

Indbringelse af sag mellem lejer og udlejer

Gebyret for indbringelse af en sag til Huslejenævnet er 357 kr. Nævnet indleder først sagsbehandlingen, når indbringelsesgebyret er modtaget. Gebyret skal indbetales på reg. nr. 9035 konto nr. 4573614432 med angivelse af adressen på lejemålet.

Forhåndsgodkendelse af lejeniveau

Gebyr for forhåndsgodkendelse af lejeniveauet er 596 kr. Nævnet indleder først sagsbehandlingen, når indbringelsesgebyret er modtaget. Gebyret skal indbetales på reg. nr. 9035 konto nr. 4573614432 med angivelse af adressen på lejemålet.

Forhåndsgodkendelse i forbindelse med forbedringer

Gebyr for forhåndsgodkendelse af, om forbedringer muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi er på 4.552 kr. pr. lejemål. Nævnet indleder først sagsbehandlingen, når indbringelsesgebyret er modtaget. Gebyret skal indbetales på reg. nr. 9035 konto nr. 4573614432 med angivelse af adressen på lejemålet.  

Gebyr for tabt sag

Huslejenævnet kan pålægge udlejer et gebyr på 6.827 kr., hvis lejeren får fuldt medhold i sagen, uanset om sagen er indbragt af lejer eller udlejer. 

Efter modtagelsen af gebyret og sagen, sender sekretariatet en kvittering og anmoder eventuelt om yderligere oplysninger. Herefter sendes sagen i høring hos modparten med kopi af indbringelsen.

Hvis sekretariatet modtager høringssvar og yderligere oplysninger, sendes de i høring hos modparten samtidig med, at der anmodes om eventuelle bemærkninger hertil.

Det er vigtigt at svare på sekretariatets henvendelser. Manglende svar kan medføre, at Huslejenævnet træffer afgørelse i overensstemmelse med modpartens fremstilling af sagen.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens omfang og karakter. Derfor er der stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres. En sag varer dog typisk 2-3 måneder.

Sagsbehandlingstiden afhænger blandet andet af, hvor hurtigt parterne svarer på nævnets henvendelser. Sagens parter får typisk en svarfrist på 14 dage ved første høring og 7-14 dage på efterfølgende høringer – afhængig af sagens omfang. Sekretariatet kan også fastsætte en kortere frist.

Du kan anmode om en fristforlængelse hos sekretariatet, hvis særlige omstændigheder taler for det.

Besigtigelse og afgørelse

Huslejenævnet kan vælge at foretage besigtigelse af lejemålet. Dette sker oftest i sager om fastsættelse af leje og sager om vedligeholdelsesmangler. Besigtigelserne varer ca. 10 minutter og afholdes i forbindelse med et af Huslejenævnet møder. Indkaldelse til besigtigelse sker med minimum en uges varsel. Ved besigtigelsen deltager nævnets formand, lejerrepræsentant og udlejerrepræsentant.

På et møde drøfter Huslejenævnet sagen og træffer afgørelse. Afgørelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal og sendes til sagens parter af sekretariatet.

Når der er truffet afgørelse, foretager Huslejenævnet sig ikke yderligere. Det er parterne selv, der skal sørge for, at afgørelsen bliver efterlevet.

Huslejenævnet eller sekretariatet kan ikke hjælpe med inddrivelse af eventuelt økonomiske krav. Du kan eventuelt kontakte fogedretten eller en advokat for hjælp.

Hvis du ikke er enig i Huslejenævnets afgørelse, kan du klage til Boligretten i Helsingør. Det skal du gøre, inden der er gået 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen.

Huslejenævnet kan ikke være dig behjælpelig med at klage til Boligretten. Du kan eventuelt rette henvendelse til Boligretten for yderligere informationer. Se mere på domstol.dk eller kontakt en advokat, Retshjælpen m.v.

Huslejenævnet eller sekretariatet kan ikke hjælpe med inddrivelse af eventuelt økonomiske krav. Du kan eventuelt kontakte fogedretten eller en advokat for hjælp.

Såfremt udlejer ikke efterlever afgørelsen inden for den fastsatte frist, kan Huslejenævnet indberette udlejer til Grundejernes Investeringsfond.

Har udlejer ikke efterlevet tre eller flere huslejenævnsafgørelser inden for en periode på 2 år, kan udlejer ved dom frakendes retten til at udleje beboelseslejligheder.

Huslejenævnet ikke har den byggetekniske ekspertise til at fastslå, hvorvidt der er tale om skimmelsvamp og årsagen hertil. Nævnet har heller ikke mulighed for at foretage målinger eller indgreb i det lejede. Huslejenævnet kan dog afgøre tvister om udlejers pligt til at renholde, vedligeholde og forny det lejede. I den forbindelse kan Huslejenævnet give udlejeren påbud om udbedring af vedligeholdelsesmangler, men Huslejenævnet kan ikke give påbud om at udlejeren skal udføre forbedringer.

Huslejenævnet kan ikke tage stilling til krav om kompensation/erstatning for lejetab, skade på indbo og lignende. 

Henvendelser om skimmelsvamp kan også rettes til Center for By, Land og Vand i Helsingør Kommune. 

Huslejenævnet

Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk - Send ikke følsomme personoplysninger via mail

Sikker Post

Borger: Send Digital Post
Virksomhed: Send Digital Post