Muligheder for varme i Helsingør Kommune

At vælge varmekilde til sin bolig kan være kompliceret. Der er mange forhold ved netop din bolig, som skal tænkes med.

Helsingør Kommune har lavet denne oversigt for at hjælpe dig med dit valg. Oversigten inkluderer de gængse og anbefalede muligheder for varme i boliger og andre bygninger. Oversigten er vejledende. Det er vigtigt, at du får professionel rådgivning om netop din situation. Hvem du skal kontakte for at få konkret rådgivning afhænger af hvilken varmeløsning, du gerne vil undersøge.

Hvilke muligheder er der?

Der findes mange muligheder for at opvarme sin bolig eller anden bygning. Mulighederne har tekniske forskelle, forskellige ejerforhold og forskellige grader af forsyningssikkerhed. De anvender forskellige energikilder, kan være individuelle eller fælles, har forskellige priser både i investering og drift, og de har forskellige behov for vedligehold og service. Nogle af mulighederne for varme kræver også tilladelser eller anden myndighedsgodkendelse.

I Helsingør Kommunes oversigt over muligheder for varme, er varmeløsningerne opdelt i fire kategorier:

  • Fjernvarme
  • Lokalvarme
  • Mindre energifællesskab
  • Individuelle løsninger

Hvilke muligheder har du?

Helsingør Kommune har udarbejdet en screening af kommunen. Her er der blevet regnet og analyseret på, om der er grundlag for fælles varmeløsninger i de forskellige beboede områder.

Når du går ind på oversigtskortet, kan du søge eller zoome ind på din adresse og se, om du bor et sted, som enten er nuværende eller fremtidigt fjernvarmeområde, som egner sig til lokalvarme, som egner sig til et mindre energifællesskab, eller som egner sig bedst til en individuel varmeløsning. Der kan godt være mere end en mulighed på din adresse.

Se oversigtskortet

Screeningen er baseret på BBR-data for de forskellige bygninger i Helsingør Kommune og gennemsnitstal for varmebehov. Screeningen bygger først og fremmest på beregninger for hvor meget varme, der er brug for i et område, og hvor stort området er. Jo mere varme, der bruges på færrest mulige m2, jo bedre grundlag er der for fælles varmeløsninger.

Screeningen viser, at der i flere områder i Helsingør Kommune er gode muligheder for at etablere en fælles varmeløsning.

Helsingør Kommune anbefaler, at du som husejer, rådfører dig hos professionelle fagfolk. Sørg for at få uvildig rådgivning. Det vil sige rådgivning fra en fagperson, som ikke kommer for at sælge dig en løsning eller et produkt. Det sikrer, at du forstår forholdene i og omkring din bygning, og at du ved, hvad du skal være opmærksom på, før du bestiller tilbud på en ny varmeløsning. Få gerne tre eller flere tilbud på opgaven, så du har noget at sammenligne.

Helsingør Kommune anbefaler, at du skifter varmekilde til en løsning, som er mindre CO2-belastende end den, du har i dag. Hvis din varme laves på vedvarende og bæredygtig energi, er varmen i dit hjem mindre belastende for klimaet. Jo bedre og mere effektivt vi varmer vores bygninger op, jo bedre passer vi på klimaet.

Hvis du gerne vil rette i dine BBR-data, kan du gøre det via Borger.dk: Tjek eller ret BBR-oplysninger 

Læs mere om de fire forskellige varmekategorier:

Fjernvarme er kollektiv varme. Fjernvarmen fungerer ved, at varmen produceres på store kraftvarmeværker og via et ledningsnet fordeles ud til de tilkoblede forbrugere.

Fjernvarmen ejes og drives af et selskab, hvor du som varmeforbruger er kunde.

Der er mange fordele ved at få sin varme fra fjernvarme. Forsyningssikkerheden er høj. Ofte er prisen lav, der er gode muligheder for bæredygtig varmekilder, og vedligeholdelse og drift udføres af et professionelt selskab.

Forsyning Helsingør

Hornbæk Fjernvarme

Lokalvarme er kollektiv varme. Sådan en varmeløsning fungerer ligesom et fjernvarmeselskab med en større varmeproduktion og et ledningsnet, som fordeler det varme vand ud til forbrugerne.

I et område med tilstrækkeligt stort varmeforbrug kan der med fordel etableres en lokalt varmeproduktion, som en ”ø”, der ikke hænger sammen med resten af fjernvarmenettet.

Den mest kendte og afprøvede måde at etablere lokalvarme på er i form af et A.M.B.A. Et A.M.B.A er et andelsselskab med begrænset ansvar. Til forskel fra et fjernvarmeselskab er lokalvarmen derfor ejet af brugerne.

Lokalvarme kan også etableres og være ejet af en privat aktør.

Fordelene ved lokalvarme er, ligesom fjernvarme, at der er større forsyningssikkerhed, ofte koster varmen mindre, der kan produceres bæredygtig varme, og vedligehold og drift kan udføres af en professionelt virksomhed eller organisation, som A.M.B.A.’et hyrer til arbejdet.

Lokalvarme i form af et A.M.B.A. startes, etableres og ejes af brugerne. Det kan godt kræve tid og kræfter at etablere lokalvarme i sit område, men det kan godt lade sig gøre. Det vigtigste er, at I er nogle stykker, som brænder for det.

Hvis du gerne vil etablere lokalvarme i dit område, så er du meget velkommen til at kontakte Helsingør Kommune, vi vil meget gerne hjælpe jer i gang fx med at afholde møder eller finde viden mv.

I oversigten over muligheder for varme i Helsingør Kommune er der taget udgangspunkt i, at der i lokalområderne etableres en varmeproduktion bestående af en varmepumpe, en elkedel til spids- og reservelast samt en akkumuleringstank. Der er ikke screenet for, hvor varmeproduktionen kan placeres i lokalområdet.

Læs mere om lokalvarme

Et mindre energifællesskab kan med fordel etableres i et begrænset område med flere varmeforbrugere.

I et sådan område er det besværligt eller uhensigtsmæssigt at etablere individuelle varmeløsninger i alle ejendommene, fordi bygningerne ligger for tæt, eller fordi varmen kan produceres, distribueres og bruges mere effektivt, hvis alle forbrugerne i det begrænsede område er fælles om det.

Det drejer sig først og fremmest om områder med rækkehuse, kædehuse og etageejendomme.

I oversigten over muligheder for varme i Helsingør Kommune er der taget udgangspunkt i, at der etableres en fælles luft-til-vand varmepumpe.

Hvis din adresse er markeret med mulighed for et mindre energifællesskab, er det fordi din bygning ligger så tæt på nabobygningerne, at det i screeningen vurderes, at det bedst kan svare sig for dig og dine naboer at lave en fælles varmeløsning.

Hvis du gerne vil etablere et mindre energifællesskab i dit område, så er du meget velkommen til at kontakte Helsingør Kommune, vi vil meget gerne hjælpe jer i gang fx med at afholde møder eller finde viden.

Læs mere om mindre energifællesskaber

Individuelle varmeløsninger er en varmeløsning, hvor varmen produceres og opbevares der, hvor den bruges.

I områder, hvor der er langt mellem varmeforbrugerne, er der ikke mulighed for fællesløsninger for varme. Både fjernvarme, lokalvarme og mindre energifællesskaber bliver for dyre at etablere. Her er den eneste mulighed en individuel løsning.

På oversigtskortet er de områder, som er markeret med ”lokalvarme: nej” eller som ikke har nogen markering, kun egnet til individuelle varmeløsninger.

Der findes flere forskellige teknologier til individuel opvarmning af bygninger. De forskellige teknologier benytter forskellige kilder til at producere varme. De løsninger, som anbefales af Energistyrelsen, er varmepumper.

Varmepumper benytter strøm til at producere varmt vand til opvarmning og brug i boligen enten ved hjælp af luft- eller jordvarme. Teknologien til varmepumper er i dag ganske god, og bruger strømen effektivt til opvarmning. Derfor er varmepumperne et bæredygtigt valg.

Der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du gerne vil installere en varmepumpe. Ved luft-til-vand varmepumper kan der være støjgener og ved jordvarme er der krav om tilladelser. Desuden kræver begge disse typer varmepumper, at du har et vandbårent varmesystem i din bolig.

Der findes også andre mulige teknologier til individuel varme fx luft-til-luft varmepumper og solvarmeanlæg.

Læs mere om individuelle varmeløsninger

Helsingør Kommune har med en politiske Vision frem mod 2030 og en ambitiøs plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 skærpet fokus på en bæredygtig omstilling af Helsingør Kommune. Der er fastsat mål for omstilling til vedvarende energi for såvel individuelle løsninger som for fælles forsyning.  

Helsingør Kommune har i Grøn Varme samarbejdet[1] udarbejdet en strategi for en fossilfri varmeforsyning senest i 2035. Strategien implementeres i Helsingør Kommune ved Forsyning Helsingørs planlægning af væsentlige udvidelser af fjernvarmenettet frem mod 2030.

Fjernvarmeudvidelserne vil ikke komme til at dække den samlede efterspørgsel på fælles varmeforsyning i Helsingør Kommune. Byrådet besluttede derfor den 20. juni 2022 at igangsætte arbejdet med et mulighedskatalog, som kan understøtte borgernes beslutning om valg af fossilfri varmeforsyning i de områder, hvor fjernvarmen ikke når ud.

Regeringen og KL indgik den 29. juni 2022 en aftale om kommunernes rolle i bestræbelserne på at mindske afhængigheden af russisk gas gennem udfasning af fossile brændsler til opvarmning. Denne aftale placerer en række vigtige opgaver hos kommunerne, hvor flere skal løses med kort frist. Alle eksisterende naturgaskunder skal have klar besked inden udgangen af 2022 om hvilke alternative løsninger, der er til opvarmning i det område, ejendommen ligger i. Aftalen sætter herudover også fokus på kommunernes mulighed for at understøtte etableringen af lokale energifællesskaber, der hvor fjernvarmen ikke når ud.

Hvad er et mulighedskatalog

Dette mulighedskatalog skal hjælpe boligejerne til en hurtig afklaring i forhold til hvilke muligheder for varmekilder, der vil være på en given adresse, når der skal konverteres fra naturgas eller oliefyr.

Nogle steder vil individuelle varmepumpeløsninger (fx jordvarme eller luft til vand) være eneste mulighed. Andre steder vil der også være potentiale for at etablere en fælles varmeløsning, da tætheden af husstandene er stor, og der dermed kan være driftsfordele ved at tænke i et energifællesskab.

Der kan også være områder, hvor det på grund af husenes tæthed kan være problematisk at etablere individuelle løsninger pga. de efterfølgende støjgener.

Mulighedskataloget er udarbejdet på baggrund af BBR-oplysninger og varmeforbrugsdata. Der er opsat præmisser for, hvor stor et varmeforbrug der skal være i et område, før det kan være relevant at afsøge interessen for at etablere et energifællesskab. Områder der egner sig til energifællesskaber er således kun vurdere i forhold til varmeforbrug og ikke i forhold placeringsmuligheder for et givet fællesanlæg i lokalområdet.

Det er vigtigt, at etablering af energifællesskaber sker på baggrund af et lokalt initiativ. Helsingør Kommune vil kunne understøtte initiativtagere i forbindelse med etablering af en lokalinitiativgruppe i forhold til afholdelse af møder mv. Dette katalog rummer en handlingsplan, der trin-for-trin beskriver, hvordan man etablerer et energifællesskab, og hvad tidsperspektiverne er for de respektive trin.

Grøn Varme samarbejdet består af Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner samt Norfors, Forsyning Helsingør og Holte Fjernvarme 

Klimasekretariatet

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk