Hjælp til lokalvarme

Helsingør Kommune ønsker at hjælpe boligejere uden for de kommende fjernvarmeområder yderligere.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget gennemfører en række tiltag for at hjælpe fælles varmeløsninger i gang de steder, hvor der er varmeforbrug nok til, at det giver mening. Det drejer sig om Hellebæk/Ålsgårde og Kvistgård.

Resultaterne af en teknisk screening udført i efteråret 2022 viste, at Hellebæk/Ålsgårde og Kvistgård er områder med et varmeforbrug stort nok til, at en kollektiv varmeløsning giver mening. Begge områder er ikke med i de planlagte fjernvarmeudvidelser 2023-2030. Hjælpetiltagene bliver derfor tilbudt i disse to områder.

Du kan se resultaterne af den tekniske screening af Helsingør Kommune på oversigtskortet over muligheder for varme og læse mere om de forskellige muligheder for varme i Helsingør Kommune.

Læs om muligheder for varme i Helsingør Kommune

Se oversigtskort

Helsingør Kommune har hjulpet lokalvarme i gang ved at:

  • Udføre interesse undersøgelser for tilslutning til kollektiv varme blandt ejendomsejere i de to områder.
  • Invitere til et borgermøde i hvert område med præsentation af undersøgelsernes resultater samt oplæg og diskussion om et videre forløb.
  • Facilitere rammerne og viden til videre arbejde for at etablere lokalvarme i de to områder.
  • Forhånds finansiere tekniske undersøgelser og projektforslag for de to områder.

En arbejdsgruppe af frivillige borgere fra Hellebæk/Ålsgårde har lagt et stort arbejde for at undersøge mulighederne for lokal varme i området. Arbejdsgruppen bliver hjulpet af Helsingør Kommune. Dette er en status på deres arbejde med lokal fjernvarme.

Fjernvarmegruppen i Hellebæk/Ålsgårde har i løbet af 2023 rakt ud til deres naboer og lokalområde bl.a. med en flyer, hvor de fortæller, hvorfor de tror på fjernvarmen som den bedste løsning for netop deres område. Derudover indeholder flyeren lidt informationer om E.ONs fjernvarmeprojekt, blandt andet foreløbige priser og tidshorisont.

Fjernvarmegruppen ønsker med flyeren at gøre naboer og lokalområde opmærksom på deres arbejde og de håber, at endnu flere vil støtte op om fjernvarmeprojektet, som står allerstærkest, hvis flest er med.

Arbejdsgruppen store arbejde har allerede være succesfuld, idet at 65% af områdets borgere allerede har afgivet deres interessetilkendegivelse på EONs hjemmeside. Målet er at nå 70%.

E.ON, som er et privat energiselskab, har i slut august 2023 indsendt deres projektforslag til myndighedsbehandling, og projektet blev godkendt af byrådet i november 2023. Det betyder, at området i Hellebæk/Ålsgårde nu officielt er udlagt til fjernvarme. Den nuværende status på projektet er, at E.ON er ved at formulere udbudsmaterialet, hvilket forventes afgjort henover sommeren 2024.

Er du interesseret i at høre om varmeprojektet i Hellebæk/Ålsgårde eller interesseret i at komme i kontakt med din lokale fjernvarmegruppe, kan du kontakte Klimasekretariatet.

Historik

På et møde i maj 2023 besluttede arbejdsgruppen enstemmigt at arbejde videre med E.ONs model for lokalvarme. Forud for beslutningen ligger en diskussion om fordele og ulemper mellem E.ONs model og en AMBA-løsning, hvor ejerskabet og ansvaret er fordelt kollektiv mellem andelshaverne i varmeselskabet. Udslagsgivende blev blandt andet, at en AMBA-model vil kræve mange frivillige kræfter og arbejdstimer i gruppen, samt et større finansielt ansvar og risiko. Derudover var tidsfaktoren en stor del af beslutningen, da man med samarbejdet med E.ON kunne sikre en hurtigere proces.

En arbejdsgruppe af frivillige borgere fra Kvistgård har lagt et stort arbejde for at undersøge mulighederne for lokal varme i området. Arbejdsgruppen bliver hjulpet af Helsingør Kommune. Dette er en status på deres arbejde med lokal fjernvarme.

Den lokale fjernvarmegruppe i Kvistgård, som kalder sig Kvistgård Nærvarme, har i 2023 været rundt i alle postkasse i Kvistgård med en flyer, hvor de fortæller om mulighederne for lokalvarme i Kvistgård og gruppens arbejde. Fjernvarmegruppen håber på at få endnu mere lokal opbakning fra deres naboer og lokalområde.

Derudover har gruppen intensiveret dialogen med de lokale erhvervsdrivende og fået mange positive tilbagemeldinger.

Kvistgård Nærvarme har udpeget rådgivningsvirksomheden Sustain til at gennemføre en termonet screening for at afdække potentialet for etablering af lokalvarme i området. Der udarbejdes en screening forud for et eventuelt projektforslag, for at afdække sandsynligheden for et vellykket projekt. Screeningen forventes modtaget i foråret 2024, hvorefter der vil blive truffet afgørelse om, hvorvidt man vil arbejde videre med lokalvarme i Kvistgård.

Er du interesseret i at høre om arbejdet med lokalvarme i Kvistgård eller interesseret i at blive en del af arbejdet i din lokale fjernvarmegruppe, kan du kontakte Klimasekretariatet.

Historik

Fjernvarmegruppen har i 2023 afsøgt mulighederne for at finde en professionel aktør, som kunne være interesseret i at lave fjernvarme i byen. Dette har dog ikke været muligt. I stedet har gruppen haft besøg af lederen fra det nyetablerede varme-AMBA i Glumsø, Vagn Holk Lauridsen. Han har delt ud af sine erfaringer med at etablere et varme-AMBA og hjulpet gruppen med at blive klogere på arbejdet. Beslutningen om at etablere et AMBA, vil blive truffet på baggrund af Sustains screening af området og forventes derfor først endelig truffet i løbet af forår/sommer 2024.

Interesseundersøgelserne skal kortlægge, hvor stor interesse der er for lokalt produceret fjernvarme i Hellebæk/Ålsgårde og i Kvistgård.

Undersøgelserne udarbejdes af Helsingør Kommune og skal afklare interessen for enten borger-drevene projekter om at etablere lokalt produceret fjernvarme i områderne eller for initiativer drevet af private aktører.

Undersøgelserne skal kortlægge, hvor mange ejendomsejere i Hellebæk/Ålsgårde og i Kvistgård, der er interesserede i at blive tilkoblet lokalt produceret fjernvarme, og hvor de interesserede borgeres ejendomme ligger.

Undersøgelserne vil også forsøge at afdække, hvem der er interesseret i at hjælpe med til at få et projekt om lokalvarme i Hellebæk/Ålsgårde og i Kvistgård startet op.

Undersøgelserne er uforpligtigende. Det vil sige, at man ikke binder sig til noget, selvom man svarer, at man er interesseret.

Undersøgelserne er ikke anonyme af hensyn til undersøgelsernes formål om at afdække den geografiske interesse i områderne. Al information vil blive behandlet efter gældende regler.

Kontaktinformationer i besvarelserne vil kun blive brugt i forbindelse med lokalvarme i Hellebæk/Ålsgårde eller Kvistgård.

Besvarelseslink er sendt direkte til de berørte ejendomsejere, både private og erhverv, i de to geografiske områder. Undersøgelserne har svarfrist fredag den 10. marts 2023 kl. 12.00.

Har du ikke modtaget brev, og er du ejendomsejer eller andelshaver i Hellebæk/Ålsgårde eller Kvistgård, kan du finde link til besvarelsen under fanen ”Lokalvarme i Hellebæk/Ålsgårde” eller ”Lokalvarme i Kvistgård”.

Du kan også kontakte Klimasekretariatet for at høre mere eller for hjælp.

Resultaterne (uden personlige oplysninger) vil blive præsenteret til to borgermøder: torsdag d. 23. marts for Hellebæk/Ålsgårde på Hellebæksskolen og onsdag d. 29. marts for Kvistgård på Espergærde Gymnasium.

Resultaterne (uden personlige oplysninger) vil også blive tilgængelige på helsingor.dk et par dage efter hvert borgermøde.

At etablere lokalt produceret fjernvarme (lokalvarme) i sit lokalområde er en stor opgave.

Helsingør Kommune vil derfor gerne stå til rådighed med praktisk hjælp og viden for en borgergruppe, som ønsker at tage initiativ til projektet.

Det vil sige, at en borgergruppe kan få hjælp til eksempelvis afholdelse af møder, at finde relevant viden og videnspersoner eller at finde ud af regler og procedurer.

Læs om, hvordan etablering af lokalvarme fungere 

Før varmeproduktionen kan sættes op, og før rørene kan graves i jorden, skal der laves en teknisk undersøgelse af mulighederne med forskellige scenarier. Der skal også laves et officielt projektforslag til godkendelse i Helsingør Kommunes Byråd.

Begge disse ting er komplekse og kræver professionelle fagfolk til at udføre arbejdet. Det koster derfor en del penge, som kan være svære at skaffe for en borgergruppe, som gerne vil tage initiativ til at få lokalvarme i deres område.

Dansk Fjernvarme vurderer, at en teknisk undersøgelse kan koste omkring 100.000-125.000 kr., og at et projektforslag kan koste mellem 75.000-100.000 kr. at få udarbejdet.

For at borgerne i Hellebæk/Ålsgårde og Kvistgård ikke skal bruge den mængde penge og risikere, at lokalvarmen ikke kan lade sig gøre alligevel, har Klima- og Bæredygtighedsudvalget besluttet, at Helsingør Kommune kan forhåndsfinansiere både en teknisk undersøgelse og udfærdigelsen af et projektforslag for hvert af de to områder, hvis der er stor nok interesse for lokalvarme i det geografiske område.

I efteråret 2022 udviklede Helsingør Kommune det digitale værktøj: ”Muligheder for varme i Helsingør Kommune”, som hjælp til borgere og erhvervsvirksomheders beslutning om anden varmeløsning i deres ejendomme.

Værktøjet indeholder tekst-guides og et geografisk kort, som foruden planerne for fjernvarmeudvidelserne også viser hvor i kommunen, der er potentiale for fælles varmeløsninger. Kortet er lavet på baggrund af en indledende teknisk screening.

Se kortet og guides på Varme.

Screeningen viste blandt andet et potentiale for en større, fælles løsning i Hellebæk/Ålsgårde og i Kvistgård. Da områderne ikke indgår i de nuværende udvidelsesplaner for kollektiv varmeforsyning frem til 2030, kræver løsningen et borgerdrevet initiativ.

For at hjælpe et initiativ i gang, har Helsingør Kommunes politikere besluttet at hjælpe med rammerne for, at initiativet kan komme i gang ved at få gennemført en interesseundersøgelse for områderne, at holde indledende borgermøder samt at forhåndsfinansiere tekniske undersøgelser og projektforslag, hvis der er stor nok interesse i områderne.

Klimasekretariatet

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk