Lokalvarme

Lokalvarme er kollektiv varme. Det fungerer som et fjernvarmeselskab med en større varmeproduktion og et ledningsnet, som fordeler varmt vand ud til brugerne.

I et område med tilstrækkeligt stort varmeforbrug kan der med fordel etableres en lokalt varmeproduktion, som en ”ø”, der ikke hænger sammen med resten af fjernvarmenettet.

Den mest kendte og afprøvede måde at etablere lokalvarme på er i form af et A.M.B.A. Et A.M.B.A er et andelsselskab med begrænset ansvar. Til forskel fra et fjernvarmeselskab er lokalvarmen derfor ejet af brugerne.

Lokalvarme kan også etableres og være ejet af en privat aktør.

Fordelene ved lokalvarme er ligesom ved fjernvarme, at der er større forsyningssikkerhed. Ofte koster varmen mindre, der kan produceres bæredygtig varme og vedligehold, og drift kan udføres af en professionel virksomhed eller organisation, som A.M.B.A.’et hyrer til arbejdet.

Lokalvarme i form af et A.M.B.A. startes, etableres og ejes af brugerne. Det kan kræve tid og kræfter at etablere lokalvarme i sit område, men det kan godt lade sig gøre. Det vigtigste er, at I er nogle stykker, som brænder for det.

Det er svært at sige præcis, hvor længe det tager at etablere lokalvarme, men man skal indstilles sig på ca. 1,5 år, fra I starter med at mødes i området til, alle har fået varme. Det kan selvfølgelig tage både længere eller kortere afhængigt af mange ting.

Det er en god ide at starte med at undersøge dine muligheder på oversigtskortet.

Oversigtskort med muligheder for varme i Helsingør Kommune

Der er fem vigtige mål, før jeres lokalvarme er etableret og giver varme i bygningerne:

 1. Lav en arbejdsgruppe.
 2. Få udarbejdet screening for området.
 3. Start et (fjernvarme-)selskab.
 4. Få godkendt projektforslag hos Helsingør Kommune.
 5. Etabler lokalvarmen.

Når I er i mål og har fået varme ind i alle bygningerne, skal jeres fjernvarmeselskab drives og vedligeholdes.

Tag gerne fat i Helsingør Kommune tidligt i processen. Vi vil gerne hjælpe jer i gang med fx at holde møder eller at skaffe viden. Kontakt klima@helsingor.dk eller ring til 49 28 28 28 og spørg efter Klimasekretariatet.

Læs om hvordan I når frem til de fem mål:

Hvis der i dit område er mulighed for lokalvarme, er det en god ide at starte med at snakke med dine naboer. Er I flere, som synes ideen er interessant, kan I starte med at indkalde alle i området til et uforpligtende fællesmøde. Her kan I finde ud af, om mange er interesserede.

Hvis I til mødet bliver enige om, at I gerne vil vide mere om, hvordan lokalvarme i jeres område kan se ud og fungere, er det en god ide at lave en arbejdsgruppe med de af jer, som har tid og lyst.

Tag gerne fat i Helsingør Kommune tidligt i processen. Vi vil gerne hjælpe jer i gang med fx at holde møder eller at skaffe viden.

Kontakt klima@helsingor.dk eller ring til 49 28 28 28 og spørg efter Klimasekretariatet.

For at nå målet skal I:

 • Finde ud af, om der er interesse for lokalvarme i jeres område.
 • Aftale hvem der går i gang med det næste arbejdet.
 • Kontakte Helsingør Kommune, hvis I ønsker hjælp til at komme i gang.

Oversigtskort med muligheder for varme i Helsingør Kommune

I kan ud fra oversigtskortet over muligheder for varme i Helsingør Kommune se, om jeres område er udregnet til at have mulighed for lokalvarme. Denne udregning er lavet ud fra nogle gennemsnitstal og BBR-data og er altså ikke den praktiske virkelighed i området.

Derfor er det vigtigt, at I får lavet en detaljeret screening for jeres område, som regner videre på den, der er lavet for Helsingør Kommune.

En detaljeret screening bør tage højde for både tekniske scenarier, praktiske muligheder, økonomi og juridiske scenarier.

For at sikre jer at I får udarbejdet en solid screening af jeres område, kan det være en god ide at tage kontakt til Forsyning Helsingør og Hornbæk Fjernvarme for at høre om deres viden og erfaringer med screeninger og projektgodkendelser.

I skal være opmærksomme på, at en grundig screening kan koste en del penge. Det er svært at give et konkret bud på prisen, da det afhænger af jeres situation og område, men ca. 100.000-250.000 kr. (vurderet af Dansk Fjernvarme). Det er derfor vigtigt at have et overblik over forhåndsinteressen hos de omfattede ejendomme både private, firmaer med flere, før I går i gang.

Læs om, hvordan I kan lave en screening

Sådan laver du dit eget fjernvarmeselskab (danskfjernvarme.dk)

For at nå målet skal I:

 • Kontakte Helsingør Kommune for at få viden om muligheder, projektgodkendelse, tilladelser, planlægning, data, finansiering, mv.
 • Overveje at kontakte Forsyning Helsingør og Hornbæk Fjernvarme og høre nærmere om deres viden om at etablere fjernvarme.
 • Indhente en pris på screeningsarbejdet hos en kompetent rådgiver.
 • Skaffe penge til screeningen.
 • Få lavet en aftale med rådgiveren om screeningsarbejdet, som beskriver pris, arbejdet og leveringsfrist og -form.

Når jeres detaljerede screening har vist jeres muligheder, kan I i lokalområdet beslutte at gå videre med arbejdet med at etablere lokalvarme.

For at kunne gennemføre de næste mål, er I nødt til først at have et officielt selskab, som udfører arbejdet med at etablere lokalvarmen. Jeres selskab vil blive set som et fjernvarmeselskab.

I bestemmer selv hvilken type selskab, I vil starte. Det mest afprøvede er et A.M.B.A.: et andelsselskab med begrænset ansvar.

I et A.M.B.A. er alle varmeforbrugere også medejere af selskabet både de, som er med fra start, og de, som tilkobler sig senere.

Alle medlemmer af A.M.B.A.’et har lige medbestemmelse uanset hvor mange penge, de har lagt i selskabet. Der kan komme nye medlemmer i selskabet løbende, ligesom medlemmer løbende kan trække sig ud af A.M.B.A.’et efter ønske.

På grund af det begrænsede ansvar, som denne type virksomhed har, hæfter ingen af A.M.B.A.’ets medlemmer personligt for selskabet.

Der må ikke tjenes penge på hverken fjernvarme eller gennem et A.M.B.A. Alle udgifter i jeres selskab skal derfor betales af andelshaverne (som også er varmeforbrugerne). Hvis der bliver et overskud, skal pengene enten betales tilbage til andelshaverne eller blive i selskabet.

Det kan være en god ide at få juridisk og økonomisk rådgivning til at starte et (fjervarme-)selskab. Det er både for at sikre jer, at jeres vedtægter, aftaler og budgetter i selskabet tager højde for så meget som muligt, men også for at en professionel har ansvaret for at det, I vedtager, er i orden.

Læs mere om AMBA’et og andre virksomhedstyper

Virksomhedsformer | Virksomhedsguiden

Virksomheder med begrænset ansvar (A.M.B.A. og F.M.B.A.) | erhvervsstyrelsen.dk

For at nå målet skal I:

 • Få viden om de forskellige typer selskaber, I kan stifte.
 • Beslut hvilken type selskab, I gerne vil stifte.
 • Overvej juridisk og økonomisk rådgivning.
 • Vedtag vedtægter og registrer selskabet.

Hvis du gerne vil etablere lokalvarme i dit område, skal du og dine naboer være opmærksomme på, at der er en række lovkrav, som I skal overholde. Først og fremmest skal jeres varmeforsyning projektgodkendes af Helsingør Kommune.

Alle varmeforsyninger, med en varmeproduktion med effekt på over 250kW, hører under varmeforsyningsloven og kræver projektgodkendelse af projektområdet i Helsingør Kommune.

Alle områder på oversigtskortet over muligheder for varme i Helsingør Kommune, som er markeret som egnede til lokalvarme, har et beregnet effektbehov på over 250kW.

Tag gerne fat i Helsingør Kommune tidligt i processen. Vi vil gerne hjælpe jer i gang med fx at holde møder eller at skaffe viden.

Kontakt klima@helsingor.dk eller ring til 49 28 28 28 og spørg efter Klimasekretariatet.

I kan hyre en rådgiver til at udarbejde projektforslaget for jer. Overvej at bruge den samme rådgiver, som I brugte til at lave screeningen af jeres område. På den måde har rådgiveren allerede en masse viden og data, som en ny rådgiver skal bruge tid (og jeres penge) på at sætte sig ind i.

Det er Helsingør Kommunes Byråd, som skal godkende jeres projektforslag.

For at nå målet skal I:

 • Kontakte Helsingør Kommune for at høre mere om krav til og processer for projektforslag.
 • Overveje at fortsætte med den samme rådgiver, som har lavet jeres screening.
 • Indhente en pris på udarbejdelsen af projektforslag hos en kompetent rådgiver.
 • Skaffe penge til udarbejdelsen af projektforslag.
 • Få lavet en aftale med rådgiveren om arbejdet, som beskriver pris, arbejdet og leveringsfrist og -form.
 • Sende projektforslag til Helsingør Kommune og afvent godkendelse.
 • Modtage godkendelse af projektforslag.

Når projektgodkendelsen er modtaget fra Helsingør Kommune, er jeres lokalvarmeprojekt lovligt, og I kan gå i gang med anlægsarbejdet.

Når Helsingør Kommune har godkendt projektforslaget, er det muligt at optage lån til etableringen i KommuneKredit ved, at Helsingør Kommune stiller garanti. Det er Byrådet, som beslutter om Helsingør Kommune kan stille garanti.

Læs mere om lån hos KommuneKredit 

I kan vælge at hyre en rådgiver, som står for detailprojektet af etableringsarbejdet. Overvej at bruge den samme rådgiver, som ved screening og/eller projektforslaget. På den måde sikrer I, at jeres rådgiver er godt inde i den viden og de data, som jeres varmeprojekt bygger på.

Projekteringen af etableringen skal sættes i udbud, så I får den bedst mulige løsning af arbejdet. Vær opmærksom på, om I selv eller entreprenøren søger tilladelser til arbejdet hos Helsingør Kommune og eventuelt private, hvis arbejdet går over private arealer.

Jeres lokalvarme bliver nu etableret, både varmeproduktionen og ledningsnettet, og I får installeret fjernvarme-enheder i alle bygningerne, som skal kobles på varmen.

Når arbejdet er færdigt, og produktionen taget i brug, har I lokal fjernvarme i jeres område og kan tilbyde andre naboer at blive koblet på også.

Herfra skal varmeselskabet driftes, administreres og vedligeholdes. I kan vælge at stå for arbejdet selv, men I kan også overveje, om en anden virksomhed eller organisation skal stå for arbejdet for jer.

For at nå målet skal I:

 • Skaffe penge til udførsel af etableringen.
 • Vælge en rådgiver til detailprojektet.
 • Sætte projekteringen i udbud.
 • Vælge en entreprenør.
 • Sætte første spade i jorden.
 • Etablere varmeproduktionen og ledningsnettet.
 • Installere fjernvarmeenheder i alle bygningerne.
 • Tage jeres lokale fjernvarme i brug.
 • Drifte, vedligeholde og administrere jeres fjernvarmeselskab.

Der er en række ting, som I har brug for at lykkes med etablering af jeres lokalvarme. Nogle andre ting kan være en stor hjælp i jeres arbejde.

Et godt fællesskab

Det er essentielt, at I har en arbejdsgruppe, som er interesseret i at bruge tid og kræfter på at få projektet til at lykkes. Dertil er det også en stor fordel, hvis jeres lokalområde har et godt fællesskab, som bakker op om initiativet og arbejdet.

Samarbejde med kommunen

Et godt samarbejde med Helsingør Kommune gerne allerede tidligt i processen kan sikre jer den nemmest mulige proces. I skal være opmærksomme på, at Helsingør Kommune ikke kan stå for selve udarbejdelsen af screening, opstart af selskab, udarbejdelse af projektforslag eller projekteringen. Der er desværre heller ikke nogle økonomiske midler at søge i Helsingør Kommune. Vi vil dog gerne hjælpe jer både i starten og undervejs med fx at holde møder og med viden.

Økonomi

Det er en nødvendighed i flere dele af processen at betale sig til rådgivning, screeningsarbejde og projektering. Derfor er finansiering helt afgørende for, om projektet lykkes. I behøver dog ikke skaffe alle pengene på en gang.

Professionelle fagfolk

Professionel rådgivning til det juridiske, økonomiske og tekniske er afgørende for, at jeres projekt er gennemarbejdet og for, at I er sikret uønskede overraskelser. Dertil skal I bruge fagfolk til etablering af lokalvarmen og eventuelt fagfolk til drift, vedligehold og administration af jeres fjernvarmeselskab. Det handler både om, at I skal være sikret et godt stykke arbejde men også om, at der er professionelle, som tager ansvaret for det, som laves.

I oversigten over muligheder for varme i Helsingør Kommune er der taget udgangspunkt i, at der i lokalområderne etableres en varmeproduktion bestående af en varmepumpe, en elkedel til spids- og reservelast samt en akkumuleringstank. Der er ikke screenet for, hvor varmeproduktionen kan placeres i lokalområdet.

Hvis din adresse er markeret med mulighed for lokalvarme, er det fordi varmeforbruget i jeres område er tilstrækkeligt højt, og bygningerne i dit område ligger så tæt på hinanden, at det i screeningen vurderes, at det bedst kan svare sig for dig og dine naboer at lave en fælles varmeløsning.

Screeningen er baseret på BBR-data for de forskellige bygninger i Helsingør Kommune og gennemsnitstal for varmebehov. Screeningen bygger først og fremmest på beregninger for hvor meget varme, der er brug for i et område, og hvor stort området er. Jo mere varme, der bruges, på færrest mulige m2, jo bedre grundlag er der for fælles varmeløsninger.

I beregningerne for hvert område er der kun inkluderet bygninger, som er opvarmet med gas eller olie. Bygninger med anden form for varmeløsning er ikke medtaget i beregningerne, da erfaringen er, at det enten er for dyrt for ejeren at skifte til vandbårent varmesystem, eller at det ikke er attraktivt for ejeren at skifte fra en anden varmeform.

Der er i screeningen sat et minimum på 100 forbrugere i et område for, at en lokalvarmeløsning giver mening. Grænsen er sat på 100 for at sikre en tilstrækkelig høj tilslutning til lokalvarmen. Hvis der ikke er nok forbrugere, som ønsker at være med, bliver løsningen for dyr at etablere og drifte.

Screeningen har ikke sat en øvre grænse for antallet af brugere eller størrelsen på varmeforbruget i områderne med mulighed for lokalvarme. Afgrænsningerne af lokalvarmeområderne er tegnet efter, hvor bygningerne ligger tilstrækkeligt tæt på hinanden. Investeringen i ledningsnettet imellem bygningerne skal være lavere end det, som tjenes ved at være mange om varmen, derfor må afstanden imellem varmeforbrugerne ikke blive for stor.

Det er en god ide at starte med at undersøge dine muligheder på oversigtskortet:

Oversigtskort over muligheder for varme i Helsingør Kommune 

Hvis du gerne vil etablere lokalvarme i dit område, skal du og dine naboer være opmærksomme på, at der er en række lovkrav, som I skal overholde. Først og fremmest skal jeres varmeforsyning projektgodkendes af Helsingør Kommune.

Alle varmeforsyninger, som leverer varme til mere end 250kWh’s forbrug, hører under varmeforsyningsloven og kræver projektgodkendelse af projektområdet i Helsingør Kommune.

Alle områder på oversigtskortet over muligheder for varme i Helsingør Kommune, som er markeret som egnede til lokalvarme, har et beregnet forbrug på over 250kWh.

Oversigtskort med muligheder for varme i Helsingør Kommune

Ud over projektgodkendelsen er der forskellige forhold, du og dine naboer skal være opmærksomme på, når I gerne vil etablere lokalvarme.

Læs mere om projektgodkendelser: Projektbekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Tilladelser til varmeproduktionen

Afhængigt af hvor og hvordan I etablerer varmeproduktionen, kan selve varmeproduktionen også kræve en tilladelse. Hvis jeres varmeproduktion skal stå i en ny bygning, eller hvis I skal etablere jordvarme, er der behov for tilladelser.

Vær altid opmærksom på byggeloven og bygningsreglementet og indberet altid ændringer i BBR.

Tilladelser til ledningsnettet

Hvis jeres varmeledninger skal graves ned på steder, som er ejet af andre, end ejerne af lokalvarmen, fx på offentlige veje eller -områder, eller på anden person eller virksomheds ejendom, skal I have tilladelse. Afhængigt af hvis ejendom, I skal grave på, skal I søge tilladelse hos enten Helsingør Kommune eller den relevante privat person eller virksomhed.

Både når I skal grave ned på egne og på andres grunde, kan det være en god ide at få juridisk rådgivning, så alle er enige om, hvordan arbejdet skal udføres og hvem, der er ansvarlige for hvad.

Kontakt gerne Helsingør Kommune for mere viden om tilladelser til jeres lokalvarme pr. mail til klima@helsingor.dk eller ring til 49 28 28 28 og spørg efter Klimasekretariatet.

Klimasekretariatet

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk