Ejendomsbidrag

Hvis du ejer fast ejendom, skal du betale ejendomsbidrag til Helsingør Kommune. Ejendomsbidrag kan omfatte rottebekæmpelse, skorstensfejning og kystsikring.

Bidragsopgørelsen udsendes én gang årligt i begyndelsen af december.

Ejendomsbidrag

På bidragsopgørelsen finder du oplysninger om de ejendomsbidrag, som relaterer sig til din ejendom.

Bidragsopgørelsen kan indeholde oplysninger om rottebekæmpelse, skorstensfejning og kystsikringsbidrag.

Rottebekæmpelse

Helsingør Kommune opkræver gebyr for rottebekæmpelse på alle grunde, hvorpå der er registreret en bygning. Gebyr for rottebekæmpelse beregnes på baggrund af det registrerede bygningsareal i BBR (Bygnings- og boligregistret) pr. den 1. januar i året forud for opkrævningsåret. Det vil sige, at opkrævningen for 2024 er beregnet på baggrund af de registrerede oplysninger i BBR pr. 1. januar 2023.

Skorstensfejning

Som ejer af en ejendom har du pligt til at få renset og efterset din skorsten af en skorstensfejer mindst én gang om året. Du betaler selv for det lovpligtige arbejde. Byrådet skal sørge for at borgerne får tilbudt lovpligtigt skorstensfejerarbejde og Helsingør Kommune har derfor lavet en aftale med skorstensfejermester Martin Nielsen, om lovpligtig udførsel af skorstensfejerarbejde. Helsingør Kommune opkræver betaling for den lovpligtige skorstensfejning over bidragsopgørelsen på vegne af skorstensfejeren.

Gebyr for skorstensfejning er fastsat på baggrund af vejledende takster fra Skorstensfejerlauget. Alle spørgsmål om skorstensfejning, evt. regulering af bidraget samt til- og afmelding af skorsten, brændeovn m.v. skal ske til skorstensfejeren. Eventuelle tilbagebetalinger eller opkrævninger i løbet af året foretages af skorstensfejeren.

Du kan frit vælge en anden skorstensfejermester end den, der er tildelt området. Det kan være dyrere, da der må forventes opkrævning af tillæg for kørsel mv.
Vælger du en anden skorstensfejermester, skal arbejdet kunne dokumenteres fx ved forevisning af en kopi af din regning. Du skal huske at afmelde skorstensfejningen hos den nuværende skorstensfejer.

Link til Skorstensfejerbekendtgørelse

Har du spørgsmål om skorstensfejning, herunder til- og afmelding af skorstensfejning, skal du selv kontakte din skorstensfejer. Eventuelle tilbagebetalinger eller opkrævninger i løbet af året foretages af skorstensfejeren selv.
Skorstensfejermester Martin Nielsen
Tlf.: 49 29 89 88
E-mail: kontor@skorstensfejerhelsingor.dk

Kystsikringsbidrag

Kystsikringsbidrag opkræves over bidragsopgørelsen beregnet efter antal parter. Det er Kystsikringslaget, der foretager partsfordelingen og beslutter størrelsen på det samlede beløb, der ønskes opkrævet.

Bidragsopgørelsen bliver som udgangspunkt leveret i den digitale postkasse, medmindre du er fritaget for at modtage digital post.

Uanset om bidragsopgørelsen leveres til en digital postkasse eller en almindelig postkasse, udsendes der altid kun én original bidragsopgørelse. Øvrige ejere, modtager som udgangspunkt en kopi af bidragsopgørelsen.

Hvis der er administrator på ejendommen, bliver den originale bidragsopgørelse sendt til administratoren. Ejerne får en kopi af bidragsopgørelsen.
Alle med et CVR-nummer er forpligtet til at modtage Digital Post fra det offentlige.

Fra 2025 bliver der kun blive opkrævet ejendomsbidrag én gang årligt. Ejendomsbidragene vil have forfald 1. februar og sidste rettidige betalingsdato er 10. februar.

Faktura sendes til den (ejer), der står registreret i kommunens bidragssystem som ejer pr. 1. januar. Det er den registrerede ejer pr. 1. januar, der hæfter for betaling af bidrag for hele kalenderåret.
Vær opmærksom på, at der kun sendes én faktura pr. ejendom. Det vil sige, at ved flere ejere af en ejendom, vil kun én af ejerne modtage en faktura.

Hvis betalingen er tilmeldt Betalingsservice, vil der nederst på bidragsopgørelsen stå: "Tilmeldt betalingsservice ved beregningen - derfor ingen indbetalingskort".

Vær opmærksom på, at beregningstidspunktet er det tidspunkt, hvor kommunen danner bidragsopgørelsen, hvorfor der godt kan være sket ændringer efterfølgende.

Er betalingen IKKE tilmeldt Betalingsservice, sender vi en faktura i slutningen af januar.

Er betalingen ikke tilmeldt Betalingsservice, men ønsker du dette, skal du tilmelde betalingen via netbank eller kontakte dit pengeinstitut. Oplysningerne til brug for tilmelding til Betalingsservice finder du på den fremsendte faktura. 

Du kan også benytte selvbetjeningsløsningen ”Mit betalingsoverblik”. Læs om Mit betalingsoverblik

Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv at sørge for at betalingen sker rettidigt, også selvom du ikke har modtaget betalingsinformation.

Har du spørgsmål, eller er din faktura blevet væk, kan du kontakte Opkrævningen på tlf. 49 28 16 16.

Hvis du betaler efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen og indtil den dag, du betaler. Hvis der bliver udsendt en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på op 250 kr.
Betales ejendomsbidragene ikke efter rykkeren, vil kravet blive sendt til inddrivelse.

Fra 1. januar 2024 har staten overtaget en række opgaver omkring boligskat.
Det betyder, at du ikke længere vil modtage en ejendomsskattebillet fra Helsingør Kommune. Du får i stedet en bidragsopgørelse over kommunale ejendomsbidrag.

Herunder kan du se, hvilke opgaver staten har overtaget fra 2024.
Det er frem over en af Skatteforvaltningens styrelser, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til følgende:

Grundskyld og dækningsafgift

Opkrævning af grundskyld og dækningsafgift er den 1. januar 2024 overgået til staten, hvilket betyder, at der ikke længere vil blive sendt en opkrævning fra kommunen. Fremover opkræves grundskylden via (træk i din månedlige indkomst sammen med resten af din skat).

Du kan se din ejendomsværdiskat og grundskyld på din forskudsopgørelse under ”eksisterende ejendomme og grunde”. Forskudsopgørelsen findes via www.skat.dk.

Virksomheder opkræves via skattekontoen.

Lån til betaling af indefrosset grundskyld

Hvis du er tilmeldt låneordningen hos kommunen, vil ordningen som udgangspunkt fortsætte automatisk hos Skatteforvaltningen.

Lån til betaling af indefrosset grundskyld oprettet før 2024, skal fortsat tilbagebetales til kommunen via www.borger.dk.

Lån til betaling af ejendomsskat for pensionister

Som pensionist kan du fortsat låne til betaling af grundskyld. Fremover skal ansøgning ske til Skatteforvaltningen via www.skat.dk.

Hvis du allerede har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, som vil gælde for skatteåret 2024.

Alle pensionistlån hos kommunerne er standset, da Skatteforvaltningen har overtaget låneordningen den 1. januar 2024.
Lånene er sat i bero, men der vil fortsat komme renter på.

Information

Du kan læse mere om de nye boligskatteregler på www.vurderingsportalen.dk og se og rette din forskudsopgørelse på www.skat.dk  

Reguleringer af grundskyld og dækningsafgift 2021-2023

Grundskyld og dækningsafgift har for årene 2021-2023 været beregnet og opkrævet på baggrund af foreløbige vurderinger.
Når Vurderingsstyrelsen, har lavet de endelige vurderinger, vil der ske reguleringer, hvis der er sket ændringer imellem den foreløbige og endelige vurdering. Reguleringen foretages af kommunen, og vil ske hos aktuel ejer på reguleringstidspunktet, også i tilfælde hvor ejendommen er handlet.

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk