Vedligeholdelse af privat vej

Private fællesveje er veje, som ikke er offentlige, men som bruges af flere ejendomme og er åbne for offentlig trafik.

Som vejmyndighed er det Helsingør Kommune, Trafik, Vej og Parkering i Center for By, Land og Vand, der varetager myndighedsopgaverne med de private fællesveje og om nødvendigt ved hjælp af påbud sørger for, at vejene fremstår som sikre færdselsarealer for fodgængere, cyklister og bilister.

Når en privat fællesvej er misligholdt eller ej er fremkommelig kan Trafik, Vej og Parkering i Center for By, Land og Vand give et påbud om en istandsættelse eller beskæring af træer og planter.

I et påbud vil der være anført en sidste frist for arbejdets udførelse. Er arbejdet ikke udført inden denne frist, vil arbejdet blive udført ved Trafik, Vej og Parkerings foranstaltning for grundejerens regning.

Ved større arbejder, som fx overfladebehandling af kørebane, kan Trafik, Vej og Parkering bestemme, at arbejdet skal udføres som et samlet arbejde. For at undgå at vejen misligholdes er det meget vigtigt, at grundejerne taler sammen fx i et vejlaug eller en grundejerforening.

Som grundejer skal du være særlig opmærksom på:

  • Trafikfarlige huller i kørebanen.
  • Fliser og kantsten, som ligger ujævnt, vipper eller på anden måde udgør en fare for fodgængere.
  • Afløbsriste som udgør en fare for cyklister og andre.
  • At hæk og beplantning ikke når ud over matrikelgrænsen.
  • Træer og anden beplantning skal klippes eller beskæres, så der er mindst 2,75 meter i fri højde over fortov og cykelsti, samt 4,00 meter over kørebanen. Se i øvrigt beskæring af buske og træer
  • Genstande eller affald må ikke placeres på vejarealet uden tilladelse fra Trafik, Vej og Parkering i Center for By, Land og Vand.
  • Renholdelse af vejarealet og rydning af sne og glatførebekæmpelse om vinteren.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.