Renholdelse og snerydning

Du har som grundejer pligt til at rydde sne og salte omkring din grund og ejendom. Pligten gælder uanset om din grund er bebygget eller ej.

I hovedtræk gælder:

  • Offentlige kommunale veje og cykelstier renholdes og ryddes for sne af Helsingør Kommune.
  • Offentlige hovedstier og cykelstier renholdes af Helsingør Kommune.
  • Offentlige stier ryddes for sne af grundejerne med undtagelse af en række større stier, der ryddes af Helsingør Kommune.
  • Andre offentlige stier og private stier renholdes af grundejerne.
  • Private fællesveje renholdes og ryddes for sne af grundejerne.

Læs regulativ for vinter og renholdelse

Klager

Vil du klage over renholdelse af veje, stier, fortove eller pladser, så kontakt Nordsjællands Park og Vej.

Skriv til Nordsjællands Park og Vej

I Helsingør Kommune deles ansvaret for at fjerne sne og bekæmpe glat føre mellem kommunen og de enkelte grundejere.

Trafik, Vej og Parkering sørger for rydning af sne og saltning eller gruser på de offentlige veje, pladser, cykelstier langs veje samt på en række større stier

Snerydningen sker efter en prioritering, som er afhængig af trafiktætheden. Mindre veje bliver fortrinsvis ryddet i dagtimerne. På de stærkest trafikkeret veje tilstræbes det at udføre forebyggende saltning, så glat føre undgås på disse veje. I Helsingør Kommune deles ansvaret for at fjerne sne og bekæmpe glat føre mellem kommunen og de enkelte grundejere.

Snerydning i gågaderne i Helsingør City

Arealet langs husene i Helsingør City ryddes og saltes af grundejerne. Dette gælder kun for gågaderne Bjergegade, Stjernegade, Stengade, Bramstræde, Hovedvagtstræde, Gyldenstræde og Strandgade. De øvrige gågader i Helsingør by ryddes af grundejerne i hele gågadens bredde. Hver grundejer rydder ud for egen ejendom og til midten af gågaden. I mindre gågader rydder grundejeren sne til midten af gågaden.

Ligger din ejendom ud til en privat vej eller sti, har du pligt til at rydde for sne, gruse og gøre rent på kørebane og fortov eller på sti. I de fleste tilfælde strækker denne pligt sig til vejens midte, da ejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel. Ryd også gangstier på din egen grund af hensyn til postbude og renovationsfolk.

Ofte er grundejere langs private veje sluttet sammen i et vejlav eller en grundejerforening, der sørger for vejens vedligeholdelse. En opgave for et sådant vejlav kan være at sørge for at renholde og rydde sne. Private veje - Grundejeren renholder og rydder sne ud til vejens midte ud for egen grund.

Sådan skal arbejdet udføres

Ved snefald skal der ryddes for sne så hurtigt som muligt. Fortovet skal ryddes i hele sin bredde - eller i mindst 2 meters bredde. Er der plads, skal sneen samles i en vold på fortovet langs rendestenen, ellers anbringes den på kørebanen langs rendestenen.

Har vejen cykelsti samles sneen på cykelstien ved rendestenen langs fortovet – dog kun når cykelstien stadig kan holdes fri i en bredde af mindst 2 meter. Hvis det ikke er muligt, placeres snevolden på kørebanen langs rendestenen langs cykelstien.

Sneen må ikke anbringes ud for busstoppesteder, fodgængerovergange eller på gadehjørner, hvor det er naturligt for fodgængere at krydse gaden. Sneen må heller ikke anbringes oven på dæksler til forsynings- og afløbsledninger, eller op ad træer, brandhaner, fordelerskabe eller installationer til trafikregulering. Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne.

Grundejeren skal fjerne snevolde, som er til gene ud for indkørsler og ved opkørsler til cykelsti. Det gælder også snevolde, der opstår når kommunen rydder kørebane og cykelsti for sne.

Ved busstoppesteder hjælper kommunen grundejerne med at fjerne sne og gruse i tilfælde af glat føre. Men pligten til at sørge for dette påhviler stadig den grundejer, som i øvrigt skal renholde fortovet. Bliver sne- eller islaget hullet eller meget ujævnt, skal det hugges op og fjernes. Grundejeren har pligt til at sørge for, at afløbsbrøndenes riste er fri for is og sne.

Grusning

I glat føre skal grundejeren hurtigst muligt strø fortove, afmærkede fodgængerovergange og udvendige trapper med grus, sand eller lignende.

 

Du har pligt til at rydde sne, salte/gruse og holde ukrudt nede, hvis din ejendom ligger ud til en offentlig vej eller sti.

Ved offentlige veje og stier

Ligger din ejendom ud til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at rydde for sne, gruse og gøre rent – også for ukrudt - på de arealer, der overvejende er bestemt for gående. Det er normalt fortove eller stier, men kan også være adgangen til udvendige trapper.

Pligten omfatter de første 10 meter fra ejendommens skel – ved gågader og lege- og opholdsarealer dog kun de første 2,5 meter fra huslinjen. Er der indenfor de første 10 meter et færdselsareal beregnet til andre kørende end de, der har ærinde til ejendommen, har grundejeren kun pligt til at rydde og renholde mellem ejendommen og dette areal. En grundejer har pligt til at rydde og gruse overkørsler, hvor en sidegade munder ud i en anden gade.

Offentlige grundejere

Alle offentlige grundejere i kommunen (også Helsingør Kommunes centre, afdelinger og institutioner), har selv ansvaret for vinterrenholdelsen ud for deres ejendomme.

De skal selv sørge for at tilrettelægge og gennemføre vinterrenholdelse som beskrevet i " regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Helsingør Kommune"

For eksempel skal de kommunale skoler og børnehaver selv sørge for vinterrenholdelsen på fortovene - og på private fællesveje, hvis de ligger ud til sådan en.

Hvornår skal der ryddes for sne?

Når det gælder grundejernes pligt til at rydde sne og salte eller gruse, findes der ikke en bestemt tidsfrist. I praksis ligger pligten for grundejerne i hele perioden mellem kl. 7.00 morgen og 22.00 aften, undtaget normal arbejdstid.

Misligholdelse

Det er Trafik, Vej og Parkerings opgave at føre tilsyn med, at grundejeren overholder sine forpligtelser. Om nødvendigt kan Trafik, Vej og Parkering lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

Har du brug for hjælp til at få sneen væk?

Hvis du har brug for hjælp til snerydning, kan du henvende dig til:

  • Hjemmeservicefirmaer.
  • Grundejerforeninger og vejlaug kan henvende sig til private vognmænd og entreprenører til snerydning af private fællesveje.

 

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.