Uheld på grund af huller i veje og fortov

Du kan søge om erstatning, hvis du kommer ud for et uheld på en offentlig vej eller fortov.

Uheld på offentlig vej

Kommer du til skade på en offentlig vej eller fortov, kan du søge erstatning fra Helsingør Kommune, hvis skaden skyldes huller eller andre ujævnheder i belægningen.

Søg erstatning - uheld på offentlig vej

Ved uheld på grund af manglende snerydning på kommunale fortove, er den tilstødende grundejer ansvarlig. Kontakt grundejerne for erstatning.

Uheld på private fællesveje

Er du så uheldig, at du på grund af manglende snerydning, huller eller andre ujævnheder i belægningen kommer til skade på en privat fællesvej, kan du søge erstatning ved at kontakte den tilgrænsende grundejer.

I henhold til Lov om private fællesveje § 57 er det den tilgrænsende grundejer, der har ansvaret for at holde vejen i en under hensyn til færdselens art og størrelse god og forsvarlig stand.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.