Trafiksikkerhedspolitik, -plan og -styring

Trafiksikkerhed er højt prioriteret i Helsingør Kommune og har været det gennem de sidste knap 50 år.

Helsingør Kommunes målsætning på trafiksikkerhedsområdet lægger sig op af den nationale målsætning. Siden 2005 har vi haft en skærpet målsætning for at nedbringe antallet af alvorligt tilskadekomne og en nultolerance for ulykker med trafikdræbte.

Helsingør Kommune gennemfører hvert år en række indsatser, der skal forbedre forholdene for trafikanterne og skabe tryghed for fodgængere og cyklister.

Helsingør Kommunes trafiksikkerhedspolitik:

 • Trafiksikkerheden har altid højeste prioritet på alle vejklasser, og skal forbedres under hensyntagen til fremkommelighed, blandt andet gennem fortsættelse af et målrettet trafiksikkerhedsfremmende arbejde, samt forbedringer af de lette trafikanters forhold, især på skoleveje.

Trafiksikkerhedspolitikken understøtter kommunens Vision 2030 og Kommuneplan 2019. Helsingør Kommunes vision beskriver:

 • At vi skal udvikle levende bysamfund med aktive udfoldelsesmuligheder. Vi skal udvikle byer og lokalsamfund der er bæredygtige og skabe faciliteter der motiverer til øget sundhed.
 • At vi skal styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt. Vi skal tage klimahensyn, når vi planlægger fremtidens transport.

Det kan vi blandt andet gøre ved at sørge for en god og sikker infrastruktur for de lette trafikanter.

Se Vision 2030

Jævnfør Kommuneplan 2019 skal vi arbejde for at opnå trafiksikre, tilgængelige og fremkommelige færdselsårer for alle slags trafikanter. Helsingør Kommune vil gennem planlægning sikre en byudvikling, hvor attraktive og trafiksikre løsninger for gående, cyklende og den kollektive trafik indarbejdes.

Mobilitet, tilgængelighed og trafiksikkerhed er nøgleordene i forbindelse med byudvikling, og især cykeltrafikken skal have bedre vilkår gennem blandt andet et udbygget stinetværk knyttet op på trafikknudepunkter og bedre cykelparkering.

Se Kommuneplan 2019

Helsingør Kommunes mål:

 • Antallet af personskader i trafikken på veje i Helsingør Kommune skal reduceres til maksimalt 11 i 2030.
 • Antallet af alvorligt tilskadekomne skal reduceres yderligere.
 • Antallet af trafikdræbte skal nedbringes til nul senest i 2030.

Delmål

For at understøtte arbejdet hen mod det overordnede mål, er der vedtaget en række delmål:

 • Vi følger ulykkesudviklingen og hastighedsniveauet på kommunens veje.
 • Vi skærper vores udpegningskriterier ved screening af kommunens vejnet, så vi ved udpegning af ulykkesbelastede lokaliteter går fra 5ulykker/5år og 3personskader/5år til 4ulykker/5år og 2personskader/5år.
 • Vi etablerer årligt trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i mindre størrelsesorden.
 • Vi gennemfører årligt en række trafiksikkerhedsfremmende aktiviteter - eksempelvis ved deltagelse i de nationale trafiksikkerhedskampagner.
 • Vi arbejder målrettet for at få afsat anlægsbudgetter til større trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger og ombygninger af eksisterende infrastruktur.
 • Vi deltager i VejSkolePoliti samarbejdet og de 4 årlige møder med færdselskontaktlærerne.
 • Vi prioriterer udvikling af de faglige kompetencer i medarbejdergruppen, så der er kendskab til nyeste trafiksikkerhedsviden.
 • Vi prioriterer at have kompetencer inden for trafiksikkerhedsrevision.
 • Vi prioriterer at der gennemføres færdselsundervisning.

Trafiksikkerhedsplan 2022-2030 er vedtaget af Byrådet tirsdag d. 28. februar 2023.

Målsætningen i planen tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens nationale mål fra 2020, om at antallet af personskader skal halveres i perioden fra 2021-2030. Overført til Helsingør Kommune betyder det, at antallet af personskader skal reduceres fra 22 (gennemsnittet af årene 2018-2020) til 11 i 2030. Desuden er der i Helsingør Kommune en skærpet målsætning med nultolerance for dræbte og et øget fokus på, at alvorlige personskader skal nedbringes.

Trafiksikkerhedsplan 2022-2030

Cyklistplan 2020-2030

Helsingør Kommune fører en aktiv indsats for cykelfremme. Cyklistplan 2020-2030 sætter retning for den fortsatte politiske prioritering af cykelindsatser og cykelprojekter, ligesom den er retningsgivende for administrationens arbejde med at fremme cyklisme.

Cyklistplan 2020-2030

Tilgængelighedsplan

Tilgængelighedsplanen sætter rammen for det fremtidige arbejde omkring tilgængelighed til Helsingør Kommunes byrum og naturområder. Planen beskriver hvordan vi i fremtiden kan sikre universel udformning af kommunens byrum og naturområder.

Tilgængelighedsplan

Ulykkesudvikling

Det overordnede grundlag for trafiksikkerhedsarbejdet i Helsingør Kommune er de politiregistrerede ulykker. Center for By, Land og Vand følger ulykkesudviklingen tæt.

Målsætningen er beregnet ud fra et gennemsnit af antal personskader i årene 2018-2020. Målsætningen medfører, at antallet af personskader skal nedbringes fra 22 til 11 i år 2030.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.