Trafiksikkerhed på vejene

Helsingør Kommune gennemfører en række trafiksikkerhedskampagner. Vi deltager i de landsdækkende kampagner som Rådet for Sikker Trafik lancerer – og gennemfører også egne lokale kampagner.

I 2024 planlægger vi at gennemføre følgende kampagner:

 • Sureste uge - uge 5
 • Fart – uge 14-16
 • Uopmærksomhed (bil) – uge 19-21
 • Kryds ”brug 2 sekunder mere” – uge 24-26
 • Sprit – uge 26-30
 • Skolestart – uge 33-35
 • Pas på skolepatruljen – uge 36-38
 • Uopmærksomhed (cykel) – uge 39-41
 • Husk50 – april-oktober

Du kan læse mere om de landsdækkende kampagner på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside: SikkerTrafik.dk

Helsingør Kommune arbejder løbende for at forbedre skolevejene ved eksempelvis at skabe gode sikre krydsningsmuligheder og samarbejde med skoler og forældre om skolevejen, hvor der er særlige udfordringer.  

Derudover støttes der op om den lovpligtige færdselsundervisning i bred forstand i skolerne. Planen for tiltag, der understøtter færdselsundervisningen, udvikles i VejSkolePoliti-samarbejdet. 

Udmøntning af den årlige ramme til sikring af skoleveje ved tages af By, Plan og Trafikudvalget. Planen for 2024 er vedtaget på udvalgsmødet 7. marts 2024.

Anlægsarbejder

 • Nørremarken – indførelse af tidsbegrænset ”ensretning” ved skiltet forbud mod motorkørsel i tidsrummet 7.30-8.00 i retning fra Vestermarken.
 • Borupgårdsvej – Anlæg af fortov langs Borupgårdsvej fra G.A. Hagemannsvej til ”rundkørslen” ved Snekkersten Station.
 • Nordre Strandvej – Tilskud til anlæg af cykelsti (etape 3 af 4) mellem Krogebakke og Odinshøjstien.
 • Gefionsvej - Etablering af lokal hastighedsbegrænsning 40 km/t mellem Gurrevej og Odinsvej. (projekt overført fra budget 2023)

Opsætning af steler i spærreflader til hindring af ulovlige u-vendinger. Spærreflade ændres til rød belægning for at skabe et roligere trafikmiljø og visuelt understøtte den lavere hastighedsgrænse.

 • Rønnebær Allé/Smakkevej - digitale tavler med lokal hastighedsbegrænsning i morgenmyldertiden ændres til permanent lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t omkring krydset. (projekt overført fra budget 2023)
 • Hornebyvej/Villingebækvej - opstramning af kryds og anlæg af gennemgående fortov/cykelsti samt anlæg af krydsningsheller på Hornebyvej (projekt overført fra budget 2023)
 • Nørremarken - anlæg af bump i indsnævringer samt færdiggørelse af helleanlæg med beplantning. (projekt overført fra budget 2023)

Færdselsundervisning med mere

 • Trafik3 for 3. klasser: som erstatning for den tidligere undervisning på Danmarks Tekniske Museum udvikles der kasser, som kan deles ud til alle skoler med 3.klasser, indeholdende elementer der kan understøtte undervisning i cyklistmanøvrering og gennemførelse af lille cyklistprøve.
 • Trafik6 for 6. klasser: understøtte skolerne i gennemførelse af cyklistprøven.
 • Understøtte færdselskontaktlærernetværket.

Helsingør Kommune gennemfører hvert år trafiksikkerhedsprojekter, der skal forbedre trafiksikkerheden på konkrete lokaliteter både på land og i by.

Der er afsat en årlig ramme til realisering af Trafiksikkerhedsplan 2022-2030.

Planen for 2023 og 2024 er udmøntet af By, Plan og Trafikudvalget i foråret 2023. Følgende projekter er prioriteret:

 • Ulykkesbekæmpelse og forebyggelse på Bjarkesvej mellem Gurrevej og Esrumvej i Helsingør by. Hovedfokus på opstramning af minirundkørsel i krydset Gurrevej/Bjarkesvej.
 • Ulykkesbekæmpelse og forebyggelse på Trækbanen, IL Tvedes Vej og Kronborgvej mellem Badevej og Nordlysvænget. Signalteknisk gennemgang samt trafiksikkerhedsinspektion og udbedring af de fundne problematikker.
 • Udarbejdelse af hastighedsplan for byområder (inden for tættere bebygget område) i hele kommunen. Oplæg til hvilke hastighedsgrænser der ønskes hvor, og hvordan nye hastighedsgrænser kan implementeres.
 • Gennemførelse af forsøg der skal danne grundlag for det videre arbejde med hastighedsplanen.

Skiltning: 40 km/t Mørdrupvej (strækning) - 30 km/t Gl. Espergærde (område)

 • Realisering af udvalgte projekter fra hastighedsplanen.
 • Udarbejdelse af model for prioritering af ønsker til trafiksikkerheds- og tryghedsforbedringer

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.