Skolebestyrelser

Alle folkeskoler har en skolebestyrelse. Skolebestyrelsen fastsætter de overordnede principper for skolens aktiviteter. Forældre har flertal i skolebestyrelsen.

Der er valg til skolebestyrelserne hvert fjerde år. Næste gang er foråret 2026.

Er du forældre, så vis din interesse og brug din ret til at sikre indflydelse på skolens hverdag og udvikling. Hvad enten det er ved at stemme på de kandidater, du foretrækker, eller ved selv at stille op til skolebestyrelsen.

Opgaver for skolebestyrelsen

  • Skolebestyrelsens vigtigste opgave er at fastsætte principper for den enkelte skoles virksomhed. Det kan for eksempel dreje sig om principper for, hvordan undervisningen organiseres og skole/hjem samarbejdet.
  • Skolebestyrelsen skal også godkende budgetter, undervisningsmidler og ordensregler.

Styrelsesvedtægt

Helsingør Kommune har formuleret en styrelsesvedtægt for skolerne. Det giver, sammen med centrale bestemmelser, skolebestyrelserne et konkret grundlag at handle ud fra. Skolerne har således mulighed for selv at træffe vigtige beslutninger for, hvordan skolen skal styres. 

Mødefrekvens

Skolebestyrelserne holder normalt seks møder om året. Møderne foregår som regel sent om eftermiddagen eller om aftenen.

Som medlem af en skolebestyrelse kommer man tæt på skolens hverdag og opnår en forståelse for og indflydelse på, hvordan skolens virke og dagligdag hænger sammen.

Har du forældremyndighed over et barn, der er indskrevet på skolen, har du automatisk stemmeret og kan vælges til skolebestyrelsen.

Der er dog også mulighedt at stemme og stille op, selvom du ikke har forældremyndighed, fx som fraskilt uden forældremyndighed. I visse tilfælde som stedforældre, plejeforældre og lignende. Det kræver dog som regel samtykke fra den part, der har forældremyndighed over barnet.

Hvis du er i tvivl, så spørg skolelederen på skolen eller læs bekendtgørelsen om valgret og valgbarhed. Hvis du ønsker at opstille som kandidat til skolebestyrelsen, skal du henvende dig til skolens kontor og meddele det. Man vælges for en periode á fire år.

Du har mulighed for at beskrive dine synspunkter og holdninger før valgmødet og få dit materiale sendt ud eller lagt på skolens hjemmeside. Er du i tvivl, så spørg skolelederen.

Forældre, som har forældremyndighed over et barn, der er indskrevet på skolen, har automatisk stemmeret og kan vælges til skolebestyrelsen.

Når der er valg til skolebestyrelsen, vil skolen offentliggøre en valgliste med de forældre, der har stemmeret, og som kan vælges til skolebestyrelsen.

Er du er i tvivl om, du er valgberettiget, eller er dit navn ikke på valglisten, skal du kontakte skolens kontor for at drøfte mulighederne for at blive optaget på valglisten. 

I Danmark er der tradition for, at forældre har betydelig indflydelse på deres børns skolegang. Forældresamarbejdet er af grundlæggende betydning for, at tankerne bag folkeskolen kan føres ud i livet.

Alle folkeskoler har en demokratisk valgt skolebestyrelse, der er sammensat af forældre, elever og ansatte ved skolen samt evt. eksterne repræsentanter fra lokalsamfundet. Sammensætningen og antallet af medlemmer i bestyrelsen afhænger af, hvor mange afdelinger den enkelte skole har. Der skal vælges forældrerepræsentanter for alle skolens afdelinger.

Forældrene har flertal i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen vælges for fire år ad gangen.

Valget til skolebestyrelsen afholdes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt