Sammen om vores skole

Med Sammen Om Vores Skole projektet igangsatte Byrådet i maj 2022 et kvalitetsudviklingsarbejde på skole- og fritidsområdet med en bred involvering af folkeskolernes interessenter.

Sammen Om Vores Skole projektet har som formål at udvikle skole- og fritidsområdet med et større fokus på de politiske pejlemærker; nærvær, synlig ledelse og inddragelse. Ud over de politiske pejlemærker skal arbejdet med udviklingen af skole- og fritidsområdet også have et fokus på at understøtte og udvikle almenområdet, så alle børn i videst muligt omfang kan gå i skole i eget nærmiljø og være en del af fællesskabet der. Målet er at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.  

I samarbejde med alle skolernes interessenter ved møder, samråd og inddragelsesprocesser har Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI) i foråret 2023 indsamlet data fra elever, forældre, medarbejdere og ledere om hvad der fungerer godt og hvad, der kan gøres endnu bedre i netop deres skole og distrikt.

Med baggrund i dette data og forskning på området har Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt udarbejdet en skole- og fritidspolitik med udgangspunkt i Helsingør Kommunes børnesyn. Skolepolitikken er godkendt i Byrådet den 30. oktober 2023.

Læs Skole- og Fritidspolitikken

Masterplan for udvikling af skole- og fritidsområdet

Flere og flere børn og unge oplever i dag at blive ekskluderet fra det almene fællesskab med negativer følger for deres videre muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller forsørge sig selv senere i livet. Den udvikling skal vendes, så kommunens almene folkeskoler og fritidstilbud igen danner rammen for alle børn og unge, og understøtter den mangfoldighed, de repræsenterer.

Byrådet vedtog den 27. maj 2024 en Masterplan for udvikling af skole- og fritidsområdet, som sætter en tydelig retning for udviklingen af skole- og fritidsområdet de næste mange år frem. Masterplanen folder principper og intentioner i skole- og fritidspolitikken yderligere ud via beskrivelsen af en række tiltag, som har det primære formål at styrke almenområdet, så alle børn i videst muligt omfang kan være en del af fællesskaberne der, eller så tæt på de almene fællesskaber som muligt.

Byrådets beslutning indebærer at:

  • Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt i samarbejde med de relevante aktører igangsætter en række tiltag med henblik på at styrke almenområdet. De enkelte tiltag er beskrevet i masterplanen, som du finder i sin fulde længde i linket nedenfor.
  • At Helsingør Kommune opretter en specialskole med egen ledelse og bestyrelse på Skole ved Rønnebær Allé. Specialskolen samler – over en længere årrække – de nuværende specialtilbud på en matrikel under en samlet ledelse.
  • Den nuværende udskolingsskole og idrætsklasserne på Skolen ved Rønnebær Allé flyttes til Borupgårdskolen, som derved bliver en skole fra 0. – 9. klasse.

Bevægelsen frem mod at skabe bredere fællesskaber tager tid, og derfor vil arbejdet med at føre Masterplanens tiltag ud i livet, ske over en længere årrække.

Med Masterplan for udvikling af skole- og fritidsområdet kommer Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt samt Center for Børn, Unge og Familier med en række bud på de opdrag, Byrådet har vedtaget i Kommissoriet for udvikling af skole- og fritidsområdet samt i Kommissoriet for fremtidig organisering og placering af specialtilbud. Opdragene har været at kigge på:

  • Hvordan almenområdet kan styrkes, så alle børn så vidt mulig kan gå i skole i eget nærmiljø, og være en del af fællesskabet der.
  • Skolestruktur og hvordan udviklingen på skole- og fritidsområdet kan spille sammen med de politiske pejlemærker; nærvær, synlig ledelse og inddragelse.
  • Hvordan børn med udfordringer får den bedst mulige hjælp indenfor rammerne.
  • Hvor specialtilbuddene fremadrettet skal placeres.
  • Hvordan kommunens specialtilbud fremadrettet skal organiseres.

 

Masterplanen sætter en tydelig overordnet retning for udviklingen af skole- og fritidstilbuddene, så kommunens lokale folkeskole er et attraktivt valg for forældrene samtidig med, at skolerne er forskellige og dermed kan imødekomme de ønsker, forældrene har til deres børns skolegang.

Link til masterplansmateriale.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt er i færd med at udarbejde en tids- og procesplan for, hvornår og i hvilken rækkefølge de forskellige tiltag i masterplanen implementeres.

 

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Skole- og Fritidspolitik

Politikken gælder for Helsingør Kommunes folkeskoler, SFO og klubber. Politikken sætter retning for den faglige udvikling af området med det formål, at alle børn og unge lærer, trives og dannes og får de bedste forudsætninger for at blive livsduelige og tro på egne muligheder. 

Politikken tydeliggør områdets børnesyn og understreger troen på, at alle børn og unge vil, kan og tør yde deres bedste, når de får mulighed for det.

Læs Skole- og Fritidspolitikken