Regel om 50 centimeter ren jord

Når du skal bygge ny bolig, børneinstitution, et sommerhus, eller anlægge legeplads eller kolonihave, så vær opmærksom på jordforureningslovens § 72b.

Som ejer eller bruger skal du sikre, at det øverste 50 cm’s jordlag ikke er forurenet eller, at der er etableret en fast belægning (fx fliser, beton og asfalt). 
Formålet med reglen er at sikre mennesker mod sundhedsskadelig påvirkning fra forurenet jord på de arealer, hvor jorden ikke er dækket af bygninger eller fliser.
Reglen gælder når:

  • Et areal ændrer anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, fx ved nybyggeri.
  • Der udføres bygge- og anlægsarbejde på et areal, som allerede anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Her gælder reglen for det faktiske areal, der er berørt af arbejdet (1- og 2-familiehuse er undtaget, dog ikke ved opførsel af ny bolig.)

Der er tale om en pligtregel. Det betyder, at reglen forpligter ejeren eller brugeren til at sørge for, at reglen altid er opfyldt. 50 cm-reglen er generel og gælder overalt, uanset om der er kendskab til eller mistanke om forurening på arealet.

Du skal ikke ansøge om eller have tilladelse til noget. Kommunen fører tilsyn med, at reglen overholdes.

Som udgangspunkt skal du selv tage stilling til, om arealet allerede opfylder kravet om, at de øverste 50 cm jord ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig, fast belægning. Du må også selv vurdere, om du skal søge yderligere oplysninger, herunder om der skal udtages prøver og foretages analyser af jorden.

Hvis arealet ligger inden for områdeklassificeret areal og/eller har været anvendt til erhvervsaktiviteter, vej, jernbane eller er kortlagt efter Lov om forurenet jord, må du gå ud fra, at jorden kan være forurenet. Du kan så vælge at få udtaget prøver og foretage analyser af jorden for at få bestemt, om jorden er ren eller forurenet. Læs om områdeklassificering her.

Alternativt kan du etablere et lag ren jord på mindst 50 cm enten ved at udskifte det øverste lag forurenede jord med 50 cm ren jord, eller ved at lægge et lag på 50 cm ren jord oven på den eksisterende jord. Jorden må ikke være til gene for dine naboer.

Hvis grunden er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter jordforureningsloven, vil reglen blive håndteret med vilkår i en tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

For øvrige arealer (uden for områdeklassificeringen/ikke kortlagt efter jordforureningsloven) kan du forvente, at jorden er uforurenet.

Du skal dog overveje, om der er sket opfyldning eller terrænreguleringer, da det kan være sket med forurenet jord eller affald.

Du skal altid sikre dig, at jord, som du tilfører din ejendom, er uforurenet.

Det vil altid være en konkret vurdering på det aktuelle sted, der afgør hvor mange prøveresultater, der evt. er brug for. Helsingør Kommune tager udgangspunkt i denne generelle anbefaling:

Ved undersøgelse af en grund inden for områdeklassificeringen bør der minimum udtages 1 blandingsprøve pr. 100 m2, når anvendelsen ændres fra erhverv til følsom arealanvendelse (bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus).

Alternativt kan der udtages 1 blandingsprøve i hver af 2 dybder (0-0,25 m u.t. og 0,25-0,5 m u.t.) pr. 200 m2, når anvendelsen ændres fra erhverv til følsom arealanvendelse (bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus).

En blandingsprøve består af 5 nedstik til 50 cm (alt. 0-25 cm og 25-50 cm) dybde jævnt fordelt over arealet. Blandingsprøven analyseres på akkrediteret laboratorium for tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink), PAH (sum af 7 stoffer), benz(a)pyren og total kulbrinter (jordpakken).

Du kan altid kontakte Natur og Miljø i Helsingør Kommunes Center for By, Land og Vand for dialog og vejledning.  

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.