Opgravning og flytning af jord

Flytning af jord skal ofte anmeldes til Helsingør Kommune.

Anmeld jordflytningen digitalt

Når du anmelder jordflytning, skal du altid vedlægge et kortbilag eller en skitse, der viser, hvor jorden er gravet op.

Hvis jorden indeholder synlige fremmedlegemer i form af tegl, beton, træ, asfalt eller andet affald, skal det frasorteres inden jorden flyttes. De frasorterede materialer håndteres derefter jf. Helsingør Kommunes regulativer for affald.

Gebyr 

Fra 1. december 2022 opkræver vi gebyr for sagsbehandling hos virksomheder, der anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald.

For hver anmeldelse skal virksomheden betale et startgebyr på 315 kr. Startgebyret inkluderer modtagelse af anmeldelse, oprettelse af sag, gennemgang af oplysninger fra anmelder samt evt. kvittering/anvisning.

Hvis sagsbehandlingen varer mere end 30 minutter, skal virksomheden betale for den yderligere tid der bruges på anmeldelsen. Det kan fx være tid til efterspørgsel af yderligere oplysninger, gennemgang af større mængder data, forespørgsler hos jordmodtager andre kommuner og andet. Taksten er p.t. 157,50 kr. pr. 15 minutter.

Kommunen skal opkræve gebyr for sagsbehandlingen. Det står i § 18, stk. 5 i Bekendtgørelse nr. 938 af 20-06-2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Hvis du udtager prøver af jorden for at kende jordens forureningsgrad, kan du se hvor mange repræsentative prøver, der skal udtages og hvilke stoffer, jorden skal analyseres for:

 

Område Analyseantal Analyseparametre
Områdeklassificerede arealer i byzone og landzone samt vejarealer 1 prøve pr. 120 tons jord / 1 prøve pr. 30 ton hvis jorden skal anvendes som uforurenet Tungmetaller Tjærestoffer Kulbrinter (Jordpakken)
Arealer der er kortlagt som muligt forurenede eller forurenede på V1 eller V2 af Region Hovedstaden 1 prøve pr. 30 tons jord Der skal foreligge en jordhåndteringsplan, som skal godkendes af Helsingør Kommune

 

Jordprøver skal udtages som blandeprøver af mindst fem enkeltprøver. Du bør altid kontakte det modtageanlæg, der skal modtage jorden, fordi de kan have andre specifikke krav til antal prøver og analyser.

Jordflytning skal anmeldes senest fire uger, inden den skal foregå (gælder ikke akutte forureninger).

Center for By, Land og Vand vender tilbage, hvis der mangler oplysninger i det elektroniske skema. Når vi har fået de nødvendige oplysninger, anviser vi jordflytningen, normalt i løbet af 1-2 hverdage.

I disse situationer skal du anmelde jordflytning til Helsingør Kommune:

  • Flytning af jord, der er forurenet.
  • Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom.
  • Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom.
  • Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej.
  • Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering.
  • Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord.

I jordflytningsbekendtgørelsen kan du læse om de øvrige regler for jordflytning.

Læs jordflytningsbekendtgørelsen

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.