Indretning af større og fælles affaldspladser

Etablering af større affaldssystemer herunder nedgravede containere og fælles affaldspladser har krav til brandmæssige adgangs-, afstands-, placerings- og trafikale forhold. Disse affaldssystemer kræver, at der søges og modtages byggetilladelse før etableringen.

Byggetilladelsen skal søges via ansøgningsportalen Byg og Miljø, før I etablerer eller udvider jeres affaldsløsning.

Søg byggetilladelse

Når I indsender ansøgningen, skal en række bilag med i ansøgningen:

 • Målfast tegning der viser placeringen af affaldsløsningen på ejendommen. Tegningen skal vise afstande til skel og bygninger.
 • Dokumentation for overholdelse af de brandmæssige adgangs-, afstands-, placerings- og trafikale forhold.
 • Dokumentation for at Forsyning Helsingør har godkendt den valgte løsning.
 • Redegørelse for at affaldsselskabs tekniske krav til beholderen er overholdt.

Ud over byggetilladelse kan der være krav til, at der opnås andre tilladelser efter anden lovgivning fx en gravetilladelse, hvis der graves i offentlig vej og tilladelse til flytning af jord m.v.

Det er pladser, som har flere bruger fx boliger eller erhverv samt affaldspladser, hvor antallet beholder og rumfang overstiger mængderne ved en almindelig husstand. Er man i tvivl, tager vi gerne en drøftelse om det er en plads, som kræver tilladelse. Affaldspladserne kan bestå af forskellige former for affaldscontainere fx nedgravede containere og 4-hjulscontainere.

Affaldspladser og nedgravet affaldsløsninger må ikke placeres så der ændres på de brandmæssige indsats taktiske forhold på ejendommen. Ved placering skal der tages hensyn til at brandbiler og ambulancer kan komme frem til bygningerne. Brandveje, parkeringsområde til brandbiler (udstigningsområde), redningsareal på 5x5 meter foran redningsåbninger (vinduer) må ikke ændres.

Affaldspladser skal altid overholde afstandskravene til andre bygninger på ejendommen.

Pladser med affaldscontainere skal opdeles i klynger, hvis rumfanget er over 6 m³. Containerne skal være af ubrændbart materiale.

Placeringen skal overholde mindsteafstande på:

 • 1 meter fra ubrudte ydervægge (uden vinduer og andre åbninger) (EI 60 / A2-s1,d0 [BS-væg 60]) (eksempelvis - murværk, beton eller letbeton)
 • 2,5 meter fra ubrudte ydervægge med overflader af beklædning (A2-s1,d0 [ubrændbart materiale]) (eksempelvis - puds, gips, brandimprægneret træprodukter mv.)
 • 5 meter fra ydervægge med vinduer og andre åbninger
 • 5 meter fra overflader af brændbart beklædning (eksempelvis - træ, spånplader eller krydsfinerplader)
 • 10 meter til brændbart oplag
 • 2,5 meter til matrikelskel
 • 2,5 meter imellem affaldsklynger på max 6 m³ ellers kan der etableres brandvægge imellem klyngerne (EI 60 / A2-s1,d0 [BS-væg 60])
 • Indkast til nedgravet affaldscontainer skal have en indbyrdes afstand på min 80 cm
 • Der skal ved placering af beholderne tages hensyn til bedst mulig trafikafvikling under tømning.
 • Der må ikke tømmes hen over parkerede biler, fortov eller cykelsti.
 • Beholderne må ikke placeres på køre - eller brandvej.
 • Vejen/ pladsen foran beholderne skal være minimum 3,6 meter bred og tillade, at kranbilens støtteben kan slås ud.
 • Frirum over beholder og renovationsbilen (inkluderer træer, grene, ledninger, lygtepæle med videre) minimum 10 meter.

Affaldsløsningerne skal altid placeres på egen matrikel. Det er ikke tilladt at benytte offentlig vejareal eller P-pladser til affaldspladser/affaldsløsninger. Desuden skal I være opmærksom på vejkryds m.v.

I skal skabe adgang. Transportøren, som afhenter affaldsbeholderne skal også have plads til deres køretøjer og kunne dreje ind/ud for at kunne afhente eller tømme beholderne/-løsningerne.

 • I henhold til færdselsloven skal 10-meter reglen overholdes. Der må ikke etableres containere inden for en afstand af minimum 10 meter til vejkryds og indkørsel til fælles areal med p-pladser m.m.
 • Færdselsloven § 29, stk. 1, nr. 2: ”Standsning eller parkering må ikke ske i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste kant, eller hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant.
 • Placeringer, hvor chaufføren kraner ind over fortov og cykelsti, tillades som udgangspunkt ikke.

Kommunens bygningsmyndighed er villig til at tage en forhåndsdialog med jer inden jeres ansøgning om byggetilladelse om jeres affaldsløsning. Såfremt I har spørgsmål til kravene om brandmæssige adgangs-, afstands-, placerings- og trafikale forhold. Kontakt eventuelt bygningsmyndigheden via mail: blv@helsingor.dk.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 25 79

Kontaktinformation

E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.

Telefontider

Mandag, tirsdag og torsdag: 10-14.
Fredag: 10-12.