Lettere behandling til børn i psykisk mistrivsel

Børne- og Ungerådgivningen tilbyder lettere behandling til børn i psykisk mistrivsel uden diagnoser, der giver funktionsnedsættelser i hverdagen.

Går I med en bekymring for jeres barns trivsel, kan det ofte være hjælpsomt at vende jeres bekymring med jeres barns skole eller dagtilbud. I kan også kontakte os, hvis I overvejer, om en af vores lettere behandlingsindsatser er relevant for jer.

  • Børnene eller de unge må ikke have diagnoser, som medfører funktionsnedsættelse i hverdagen.
  • Tilbuddene dækker over Mind My Mind (MMM) og STIME-forløb.
  • Tilbuddene er en forebyggende hjælp mod psykisk mistrivsel blandt børn og unge i alderen 3-17 år (for Ungeværftet op til 25 år), som har bopæl i Helsingør Kommune.

Kontaktpersonerne for hvert tilbud kan svare på spørgsmål og skrive interesserede familier op til visitation. I visitationen vurderes det, om de lettere behandlingstilbud er relevante i forhold til den konkrete problemstilling.

Forældrekursus: Forældrepiloterne

Målgruppe: Børn, der går i børnehave eller i 0.-3. klasse.

Det workshopbaserede selvhjælpsprogram er for forældre til børn, som har problemer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet. Her kan en gruppe forældre dele oplevelser og få professionel vejledning til at hjælpe og støtte barnet. Gruppelederne har fokus på at styrke forældrene i selv at skabe positiv forandring. Man mødes i alt fire gange med hjemmearbejde imellem. Barnet deltager ikke i workshopsene. Læs mere: Forældrepiloterne

Grupperne afvikles hvert halve år, om efteråret og om foråret.

Kontaktperson: Sophia Weber, tlf.: 41 86 95 18

Forældretræningsprogram til børn med symptomer på ADHD

Målgruppe: Forældre til børn, der har symptomer på eller er diagnosticeret med ADHD i alderen 3 til 11 år.

New Forest Parenting Programme (NFPP) er et individualiseret behandlingsforløb specifikt udviklet til forældre til børn med ADHD-problematikker. Forløbet består af otte sessioner á 1-2 timers varighed.
Indsatsen er manualiseret og har fokus på psykoedukation af forældrene, styrkelse af forældre-barn relationen samt at lære forældrene at træne barnets mestring af adfærd og opmærksomhed. Forældrenes læring sker gennem en kombination af psykoedukation, eksempler, hjemmearbejde, opgaver, diskussion og feedback på øvelser sammen med barnet.

Sessionerne afholdes i hjemmet. I fem af sessionerne deltager forældrene alene, og i de tre øvrige sessioner deltager barnet også.

Læs mere om NFPP: NFPP (Social- og Boligstyrelsen)

Kontaktperson: Stine Kobberrød Severinsen, tlf.: 41 86 80 59

Individuelle forløb til familier, hvor barnet viser tegn på adfærdsvanskeligheder

Målgruppe: Børn og unge, der går i 4.-9. klasse.

  • For de 11-13-årige består forløbet af forældresamtaler.
  • For de 14-16-årige består halvdelen af forløbet af forældresamtaler og halvdelen af samtaler med den unge.

’Mind My Mind’ forløbet består i alt af 10-13 samtaler og to opfølgende samtaler efter henholdsvis tre og seks måneder. Samtalerne tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi. Der arbejdes konkret med bl.a. at nedbringe konfliktniveauet i hjemmet, at stille tydelige og venlige, alderssvarende krav, samt at lære barnet at blive mere selvstændig i de daglige rutiner gennem en anerkendende tilgang.

I samtaler med den unge, trænes sociale kompetencer og regulering af følelser gennem øvelser og psykoedukation.
Kontaktperson: Eva Jack, tlf.: 25 31 27 13

Forældrekursus: Få styr på angsten

Målgruppe: Børn i alderen 6-12 år.

Selvhjælpsprogram som træner forældre i hensigtsmæssige støttestrategier. Forløbet strækker sig over 10 uger og er sammensat af workshops og hjemmearbejde. Det er baseret på principper fra kognitiv adfærdsterapi og består af grundig indføring i, hvordan man som forælder bedst støtter sit barn, som er præget af bekymring eller ængstelige tanker. Barnet deltager ikke i workshopsene. Læs mere: Få styr på angsten

Grupperne afvikles hvert halve år, om efteråret og om foråret.
Kontaktperson: Nicklas Thor Olsen, tlf.: 4186 9517

Individuelle forløb til unge, der viser tegn på angst

Målgruppe: Børn og unge i alderen 13-16 år.

’Mind My Mind’ forløbet består af 10-13 samtaler og to opfølgende samtaler efter henholdsvis 12 og 24 uger. Samtalerne tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, og der arbejdes konkret med at:

  • Få barnet til at forholde sig mere fleksibelt til sine negative automatiske tanker.
  • Gradvist at øve sig i at gøre mere af det man er bange for. Jo yngre barnet er, jo mere deltager forældrene i dele af samtalerne.

Kontaktperson: Katarina Hasselbalch, tlf.: 25 51 23 29.

Gruppeforløb for børn/unge med angst: Cool Kids/Chilled

Målgruppe: Børn og unge fra 2.-9. klasse.

Færdigheds-baseret forløb, hvor børn og unge sammen med deres forældre kan lære at håndtere deres angst, så angsten ikke længere griber forstyrrende ind i deres (og forældrenes) hverdag. Forløbet strækker sig over 4-6 måneder, hvor gruppen – bestående af børn/unge i samme alder og deres forældre - mødes 10 gange á 2 timer med to psykologer. Metodisk baseres programmet på principper fra kognitiv adfærdsterapi, hvor både børn/unge og deres forældre får en grundig indføring i, hvordan bekymringerne håndteres og udfordres igennem konkrete teknikker og øvelser. Fordelen ved et gruppebaseret angstforløb er, at både børn/unge og deres forældre får et betydningsfuldt fællesskab at spejle sig i, og at selve behandlingsrummet bliver en vigtig øve-bane for deltagerne.
Grupperne afvikles hvert halve år, om efteråret og om foråret.

Kontaktperson: Katarina Hasselbalch, tlf.: 25 51 23 29.

 

Individuelle forløb til børn og unge, der viser tegn på depression

Målgruppe: Børn og unge i alderen 6-16 år.

’Mind My Mind’ forløbet består af 10-13 samtaler og to opfølgende samtaler efter henholdsvis tre og seks måneder. Samtalerne tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, og der arbejdes konkret med de triste og selvbebrejdende tanker og følelser, samt med adfærdsaktivering, hvilket vil sige, at barnet får flere erfaringer med, at gode aktiviteter giver gode tanker og mere energi. Jo yngre barnet er, jo mere deltager forældrene i dele af samtalerne.

Kontaktperson: Eva Jack, tlf.: 25 31 27 13.

Individuelle forløb til familier, hvor tanker om krop og mad fylder for meget

Målgruppe: Børn og unge i alderen 10-17 år.

Formålet med forløbet er at støtte den unge og forældrene i en sund udvikling og forebygge, at udfordringerne udvikler sig til en spiseforstyrrelse. Forløbet strækker sig over en periode på omkring to til tre måneder, og grundforløbet består af fem samtaler. For de 10-12-årige foregår behandlingen gennem fire samtaler mellem behandler og forældre. For de 13-17-årige deltager den unge sammen med sine forældre i behandlingen. Læs mere: Tanker om krop og mad

Kontaktperson: Marianne Iversen, tlf.: 41 86 90 98

Individuelle forløb til unge, hvor svære følelser kan føre til selvskade

Målgruppe: Unge i alderen 12-17 år.

Formålet med forløbet er at vejlede den unge i at håndtere sine følelser på en mere hensigtsmæssig måde, så selvskaden bliver reduceret. Under forløbet har den unge i alt syv samtaler med en behandler. Forældrene deltager i den indledende og den afsluttende samtale sammen med den unge, og alene med behandleren én gang. Efter ønske og behov kan der arrangeres netværksmøde med skole eller uddannelsessted. Læs mere: Selvskade   

Kontaktperson: Marianne Iversen, tlf.: 41 86 90 98

Forebyggende samtaletilbud i Ungeværftet

Målgruppe: Unge i alderen 13-25 år og deres forældre.

Livet er helt fundamentalt fuld af foranderlighed og perioder med usikkerhed og svære valg. Der kan dog være oplevelser og udfordringer, der er så svære og problematiske, at det begrænser den unges mulighed for at leve det liv, den unge ønsker – og her kan det være betydningsfuldt at søge professionel rådgivning og eventuelt behandling. Læs mere: Ungeværftet - Hjælp til unge og forældre 

Kontakt Ungeværftet på tlf.: 41 86 93 00.

Børne- og Ungerådgivningen

Borgmester P. Christensensvej 4B
3000 Helsingør

Telefon: 49 28 26 80
Borger: Send Digital Post
Virksomhed: Send Digital Post