Landskaber i balance

Fra 80 hektar konventionel landbrugsjord til græsningslandskaber. Stort naturgenopretningsprojekt giver plads til varieret overdrevslandskab med søer.

Landskaber i Balance ligger i fredningen Rørtang Kystkile i en åben landskabskile mellem Espergærde og Snekkersten og statsskovene Egebæksvang og Nyrup Hegn. Landskaber i Balance var kommunens konkurrenceprojekt til Miljøstyrelsens landsdækkende konkurrence Danmarks Vildeste Kommune i 2022.

Naturgenopretning og fremtidig pleje

Helårsgræsning giver høj biodiversitet

Markerne hegnes ind til helårsgræsning i slutningen af 2022. Græsningen skal varetages af hårdføre dyreracer som fx Galloway kvæg eller Exmoor ponyer.

Dyrene er velegnede til at græsse naturarealer på en skånsom måde. Samtidig er de publikumsvenlige dyr.

Antallet af dyr skal nøje tilpasses, så der skabes de bedste rammer for en høj biodiversitet på området. Markblokke forbindes henover stier, så dyrefolden bliver så stor så mulig.

Derved opstår der naturlig variation i græsningstrykket henover året.

Vandet slippes fri på arealet

Naturlig hydrologi bliver en af nøglestenene til at genoprette naturen på området. Dræn skal sløjfes, og vandet skal så vidt muligt have mulighed for at finde sit naturlige leje med minimal ydre regulering og terrænbearbejdning.

Det betyder, at der på området både bliver skabt nye søer, men også mange områder med mere eller mindre fugtig bund.

Disse overgangszoner skaber rigtig gode betingelser for stor biologisk variation, særlig når det kombineres med græssende dyr.

Området er i dag en god paddelokalitet, herunder bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander, og det er et centralt mål at skabe endnu bedre livsvilkår for padderne og fugle på området.

Frøbank – flere urter giver næring og levested til insekter

Den naturlige flora på området er på nuværende tidspunkt begrænset. Der er ikke naturområder med overdrevsvegetation i nærområderne. For at fremme en artsrig flora på hele området, vil der blive etableret en frøbank på 3 udvalgte lokaliteter, der egner sig godt til formålet. Der vil blive udsået udvalgte lokale hjemmehørende overdrevs- og engarter på i alt ca. 5 ha. Håbet er, at den artsrige flora på sigt kan etablere sig på hele arealet og give næring og levesteder for en række insekter og fugle.

Rekreative stier og formidling af naturværdierne

Landskaber i balance skal skabe bedre rekreative oplevelser med mulighed for gode vandre- og cykelruter på arealet og i tilknytning til eksisterende rekreative stiforbindelser uden for arealet. Der vil blive gjort tiltag for at formidle området naturværdier til de besøgende. Ro og velvære er centrale oplevelseskvaliteter, vi vil understrege i landskabet.

Projektet får støtte under Landdistriktsprogrammet: EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.