Støtte til køb af bil

Du kan få bevilget støtte til bil, hvis du opfylder visse betingelser.

Hvis du opfylder servicelovens betingelser kan du søge om støtte til:

 • Tilskud til kørekort - omfatter tilskud til en standardpakke.
 • Støtte til køb af bil - ydes som et rentefrit lån til billigst egnede bil.
 • Særlig indretning - omfatter tilskud til eftermontering af ting, som bilen er ikke født med fx ratknop, flytning af pedal, lift og lignende. Dog kan der bevilges tilskud til automatgear som særlig indretning.

Vi anbefaler, at du kontakter Forebyggelse og Visitation for at få vejledning, inden du søger om støtte til bil.  

Søg om støtte til bil

Ud over den digitale ansøgning, skal du udfylde forskellige bilag:

 • Beskrivelse af dit kørselsbehov.
 • Kørebog med beskrivelse af kørsel gennem fire uger
 • Arbejdsgivererklæring.

Vi sender bilagene til dig, når vi har modtaget din digitale ansøgning.

Du skal være opmærksom på, at du i forbindelse med din ansøgning giver samtykke til, at Helsingør Kommune kan indhente og udveksle relevante oplysninger til at behandle sagen.

Du kan søge om støtte, hvis du eller dit barn har et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau og samtidigt opfylder disse betingelser:

 • Du skal være bosat i Helsingør Kommune.
 • Funktionsniveauet er stationært, det vil sige, at der ikke er mulighed for at forbedre funktionsniveauet gennem træning eller behandling.
 • Din funktionsnedsættelse vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil. 
 • Din funktionsnedsættelse vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil. 
 • Din funktionsnedsættelse vanskeliggør muligheden for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet uden brug af bil. 
 • Dit kørselsbehov er omfattende og, at det er ikke muligt at dække kørselsbehovet på anden vis fx med hjælpemidler, andre kørselsordninger eller offentlig transport.

Når vi har modtaget din ansøgning og alle bilag, bliver du indkaldt til et møde. På mødet indhenter vi oplysninger til behandling af din ansøgning og vejleder dig om videre forløb samt om økonomi ved en eventuelt bevilling.

Efter mødet indhenter vi yderligere oplysninger, blandt andet lægeoplysninger. Det er bilvisitationsudvalget i Forebyggelse og Visitation, der træffer afgørelsen. Du skal regne med en sagsbehandlingstid på op til ni måneder. I enkelte sager kan der være forlænget sagsbehandlingstid.

Din ansøgning kan få to udfald afslag eller bevilling:

Afslag

Hvis du får afslag på din ansøgning, har du mulighed for at klage. Klagen kan ske både mundtligt og skriftligt.

Din klage skal være modtaget indenfor fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Hvis du klager, genvurderer vi din ansøgning. Det er vigtigt, at du i klagen gør opmærksom på hvilke oplysninger i afgørelsen, du er uenig i og, at du tilføjer oplysninger, hvis der er nye oplysninger til din ansøgning.

Hvis vi fastholder afgørelsen, bliver klagesagen sendt til Ankestyrelsen, som træffer afgørelse i sagen.

Bevilling

Hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, yder Helsingør Kommune et rentefrit lån svarende til den billigst egnede bil.

Halvdelen af lånet skal afdrages over otte år. Den anden halvdel nedskrives over samme tidsramme.

Fordelingen af lånet i en henholdsvis afdragspligtig og en afdragsfri del er afhængig af dine indtægtsforhold.

Du har mulighed for at købe en anden bil end den, der er bevilget, men du skal være opmærksom på, at kommunen skal godkende den bil, du har valgt.

Hvis du køber en anden model efter kommunens godkendelse, skal du selv betale eventuelle merudgifter.

Det er et krav:

 • at bilen er fabriksny eller under 1 år gammel.
 • at du eller dit barn står som ejer af bilen.
 • at bilen er kaskoforsikret for bilens fulde pris inkl. den særlige indretning.
 • at du overholder afdragsvilkårene i gældsbrevet.

Hvis det er dit barn, der har fået bevilliget støtte til køb af bil, skal der indhentes en friholdelsesattest i Familieretshuset. 

Friholdelsesattesten betyder, at det er den eller de personer, der har forældremyndigheden over barnet, som optager gæld i barnets navn. 

Driftsudgifter og reparation

Du skal være opmærksom på, at du selv skal afholde alle driftsudgifter til bilen. I nogle enkelte tilfælde kan der søges om dækning af merudgifter efter serviceloven §100, som omfatter voksne. 

Søg om dækning af merudgifter efter servicelovens § 41, som omfatter børn

Du kan får bevilget støtte til reparation af den særlige indretning, du er bevilliget tilskud til. Ved behov for reparation skal du kontakte Forebyggelse og Visitation, inden du iværksætter reparationen for at få tilsagn til betaling af reparationen.

Med bevillingen i hånden kan du indgå en aftale med en forhandler. I afgørelsen fremgår det beløb, du er bevilliget og som maximalt udbetales til forhandleren.

Du skal være opmærksom på:

 • At vi skal have en kopi af slutsedlen med din og forhandlerens underskrift.
 • At vi skal godkende købet. 
 • At når der er tale om en udskiftning, så indgår provenuet fra salg af den tidligere bil i beregningen af lånet. Du kan altså ikke disponere over provenuet.

Når vi har godkendt slutsedlen sender vi:

 • En meddelelse til forhandleren med orientering om betingelser for, hvornår lånet udbetales til forhandleren samt en kopi af gældsbrevet og klausuleringsattesten.
 • Et brev til dig med kopi af beregningen af billånet og en kopi af gældsbrevet.

Movia flextur

Du kan benytte Movia flextur til transport inden for kommunens grænser og i de tilstødende kommuner, der er tilsluttet ordningen. Læs mere om ordningen

Movia flexhandicapkørsel

Du har mulighed for at søge om Movia flexhandicap. Det gør du ved at rette henvendelse til Forebyggelse og Visitation med henblik på at få tilsendt et ansøgningsskema. 

Servicebus

Du kan benytte servicebussen 840 og 841. Servicebussen er indrettet specielt til gangbesværede, der kan have svært ved at benytte almindelig kollektiv trafik. Bussen kan rumme kørestole og chaufføren har mulighed for at yde hjælp undervejs, ligesom chaufføren venter med at køre, til alle er på plads i bussen.

DSB Handicapservice

Du kan i et vist omfang benytte DSB/DSB Øresund og Lokalbanens handicapservice til længere distancer. Læs mere

Kørsel til læge og hospital

Du kan søge om individuel befordring til læge og speciallæge ved at rette henvendelse til Borgerservice.

Kørsel til undersøgelse og behandling på hospitaler søges ved at rette henvendelse til den afdeling, hvor du skal undersøges eller behandles.

Du kan klage over afgørelsen skriftligt eller mundtligt ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til behandling i Ankestyrelsen, hvis afslaget fastholdes.

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Telefontider

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00