Fortidsminder og diger

Fortidsminder og diger både synlige og skjulte er beskyttet af museumsloven.

Er der fortidsminder eller beskyttede diger på din ejendom?

Arealinfo, på Fund og Fortidsminder eller på Helsingør Kommunes WebGIS kan du se, om du har et fortidsminde eller et beskyttet dige på din ejendom.

Der findes over 30.000 fortidsminder i Danmark og de er alle beskyttede imod tilstandsændringer i museumsloven. Det betyder, at man ikke må beskadige, fjerne eller på anden måde ændre på fortidsmindet. Dertil må der ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsler igennem fortidsminder.

Foruden beskyttelsen af selve fortidsmindet, må der heller ikke jordbehandles, gødes eller plantes nærmere end to meter fra det. Fortidsminder er for eksempel gravhøje eller ruiner. 

Slots- og Kulturstyrelsen og det lokale museum kan i særlige tilfælde meddele dispensation til ændringer ved et beskyttet fortidsminde.

Læs mere om dispensation til ændringer ved beskyttede fortidsminder

Det er også Slots- og Kulturstyrelsen og det lokale museum, der tager sig af udgravninger og tilsyn med de synlige fortidsminder. Vær opmærksom på at der ligger en fortidsmindebeskyttelseslinje på 100 meter rundt om alle fortidsminder. 

Læs mere om fortidsmindebeskyttelseslinjen på 100 meter

I modsætning til administrationen af de beskyttede fortidsminder er det Helsingør Kommune, der er myndighed til fortidsmindebeskyttelseslinjen og digebeskyttelsen.

Mange af de gamle diger er allerede forsvundet. Det er vigtigt at passe på dem, vi har tilbage for at sikre de markante landskabselementer. Digerne har både en stor kulturhistorisk betydning og kan være en vigtig spredningskorridor for planter og dyr. Digerne blev typisk anlagt mellem ejer, sogne eller landsbygrænser og kan være med til at vise, hvordan vores landskab så ud en gang. 

Digerne i Danmark kan være over 2000 år gamle, og som fortidsminderne er de beskyttet imod tilstandsændringer i museumsloven. 

Læs mere om digebeskyttelsen

Helsingør Kommune kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra digebeskyttelelsen. Det er ikke nok, at der er en jordbrugs, økonomisk eller rekreativ interesse i indgrebet. Du kan sende en ansøgning om dispensation til blv@helsingor.dk. Ansøgningen skal indeholde:

  • En beskrivelse af projektets formål og den praktiske udførelse.
  • Begrundelsen for indgrebet.
  • Kort over området for eksempel et luftfoto.
  • Eventuelt et foto af området og en skitsetegning af indgrebet.

Hvis du støder på arkæologiske spor eller fund i forbindelse med gravearbejde, skal du straks henvende dig til Museum Nordsjælland. Ligesom du kan kontakte museet, hvis du står og skal i gang med et større gravearbejde. 

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.