Energiløsninger

Vil du etablere nye energiløsninger? Få styr på reglerne via vejledningerne.

Du skal søge om byggetilladelse, før du opsætter en minivindmølle.

Opstilling af en minivindmølle på tag kan have betydning for:

 • Konstruktive forhold.
 • Sikkerhed.
 • Miljøforhold som støj og lys.
 • Arkitekturen i et område.
 • Bevaringsværdige og fredede bygninger.

Helsingør Kommune betragter derfor som udgangspunkt opsætning af en minivindmølle på tag som en installation, der forudsætter byggetilladelse.
Du skal om byggetilladelse via ansøgningsportalen Byg & Miljø.

Byg & Miljø

Ved vores vurdering af minivindmøllen vil vi tage udgangspunkt i reglerne i:

 • Den gældende lokalplan og tinglyste servitutter.
 • Bygningsreglements bestemmelser om byggeretten.
 • Byggelovens § 6d.

Er der tale om Landzone skal der først indhentes landzonetilladelse.

Din ansøgning skal bl.a. indeholde følgende:

 • Målsatte tegninger der viser, hvor på bygningen møllen bliver opsat.
 • Målsatte tegninger der viser, at møllen overholder det skrå højdegrænseplan og byggeretten i BR18.
 • Målsatte tegninger der viser afstand til naboskel, bygninger på egen grund og bygninger på naboejendom.
 • Oplysninger om hvilken type mølle du ønsker at sætte op og oplysning om, møllen er typegodkendt.
 • Dokumentation for at grænseværdier for støj i vindmøllestøjbekendtgørelsen er overholdt.
 • Visualiseringer af, hvorledes tagvindmøllen er søgt arkitektonisk tilpasset den eksisterende bygning og det omkringliggende kvarter samt tekniske installationer i øvrigt.

Erhvervsbygninger og etagebebyggelse i landzone

Opsætning af solceller på erhvervsbygninger og etagebebyggelse i landzone kræver landzonetilladelse før opsætning.

Solcelleanlæg på erhvervsbygninger og etagebebyggelse i byzone er undtaget for byggetilladelse på betingelse af, at anlægget ikke giver en lastpåvirkning af tagets konstruktioner med mere end 5%. Dette skal dokumenteres ved en beregning. Overstiger lastpåvirkningen de 5%, skal der søges byggetilladelse.

OBS!

Bygningens brandmæssige drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan) med tilhørende brandplaner skal opdateres af en certificeret brandrådgiver, når bygningen er i brandklasse 2-4. Er der ikke udarbejdet en DKV-plan for bygningen, skal den udarbejdes af den certificerede brandrådgiver.

Solcelleparker på jorden i byzone og landzone

Ejendommen i byzone kan være omfattet af en lokalplan, som udlægger anvendelsen af grunden. Dette kan betyde, at der ikke kan opsættes mindre solcelleparker uden, at der er givet dispensation, eller der er udarbejdet en ny lokalplan.

Fritstående solcelleanlæg kan som udgangspunkt ikke forvente at få landzonetilladelse på basis af Planklagenævnets praksis. Det betyder, at såfremt der skal etableres solcelleparker i landzone, vil det kræve udarbejdelse af en lokalplan.

Mindre og større solcelleparker på jorden kræver altid ansøgning om byggetilladelse, da anlæggene ikke er undtaget for byggetilladelse i bygningsreglementet.

Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse

En ejendom kan være omfattet af en lokalplan, som regulerer, at der opsættes reflekterende materialer på et hus. Det betyder, at de solceller, man kan bruge, er ikke reflekterende.

Bygningsreglement 2018 (BR18) fastsætter, at opsætning af solceller på enfamiliehuse herunder stuehuse i landzone, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse er undtaget for byggetilladelse jf. BR18 §5 stk.3 såfremt, at opsætningen af solcellerne er i overensstemmelse med byggerettens højde- og afstandsbestemmelser jf. BR18 §166-195 og de brandmæssige præ-accepterede løsninger.

Andre regler

Denne vejledning omhandler kun regler for bygge- og planlov. Du skal sætte dig ind i reglerne for afregning med energiselskaberne og eventuelle godkendelse hos Energistyrelsen.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.