Arkitekturråd

Fire eksterne eksperter skal rådgive politikere og administration i forbindelse med byudviklingen, ved 2-4 årlige temamøder.

Rådets særlige kompetencer inden for arkitektur, kulturarv og bæredygtighed skal understøtte arbejdet med Arkitekturpolitikken i praksis.

Arkitekturpolitik

Rådet har i starten af 2022 medvirket til at kvalificere udarbejdelsen af arkitekturpolitikken og skal efterfølgende understøtte Helsingør Kommune i arbejdet med politikken i praksis.

Rådgivning til administration og politiske udvalg i forbindelse med aktuelle projekter/sager

Med fokus på den strategiske byudvikling af Helsingør Kommune og Arkitekturpolitikkens pejlemærker skal Arkitekturrådet bidrage med arkitektfaglige anbefalinger til konkrete projekter, byggesager og helhedsplaner på et tidligt stade i processen. Dette kan ske i forbindelse med møder med administration og politikere eller i form af skriftlige vurderinger.

Eksempler på projekter/cases, der kan være genstand for rådets inddragelse:

 • Projekter/cases, der bryder afgørende med omgivelserne eller den udvikling, der planlægges for et givent område i forhold til skala, tæthed, arkitektonisk udtryk og landskab.
 • Projekter/cases, der kræver større nedrivninger eller ændringer i landskab eller byrum.
 • Projekter/cases af strategisk betydning, som er udpeget i Planstrategi eller Kommuneplan.
 • Overordnede udviklingsplaner, helhedsplaner og lignende.
 • Projekter/cases, hvor der er særlige bevaringsinteresser på spil, fx i udpegede kulturmiljøer.

Arkitekturrådets medlemmer skal yde uvildig rådgivning om lokale forhold, med afsæt i et bredt erfarings- og vidensgrundlag fra eget arkitektfagligt virke.

Medlemmerne skal endvidere have et solidt kendskab til aktuelle byudviklingscases, i ind- og udland, tendenser inden for arkitektur, landskabsarkitektur, byudvikling, bæredygtighed, kulturarv, kommerciel ejendomsudvikling samt erfaring fra forskellige relevante konkurrence-, proces- og samarbejdsformer.

Rådets fokus skal være praktisk, strategisk, holistisk og økonomisk og tage afsæt i en forståelse for kommunens særkender og den type af opgaver og dilemmaer, der knytter sig til byudviklingens lokale kontekst.

For at minimere interessesammenfald, må medlemmerne af Arkitekturrådet ikke drive virksomhed eller være bosat i Helsingør Kommune.

Medlemmerne er administrativt udpeget af Helsingør Kommune på baggrund af en markedsafdækning, i overensstemmelse med kommunens Udbuds- og indkøbspolitik.

Tilsammen skal rådet spænde over følgende kompetencer:

 • Landskabsarkitektur.
 • Bygningsarkitektur.
 • Kulturarv.
 • Bæredygtighed.
 • Kommerciel ejendomsudvikling.

Organisering og beslutningskompetence

Rådet består af tre arkitekter (rådgivere), som er ligestillede. Herudover er der tilknyttet en ingeniør med speciale i bæredygtighed. Rådet er uden beslutningskompetence og alene rådgivende. Ved behov udpeges en talsperson ud fra det faglige fokus i det enkelte projekt.

Arkitekturrådet udpeges som udgangspunkt til en toårig periode. Helsingør Kommune kan vælge, at medlemmer kan fortsætte til næste toårige periode. Medlemmer udpeges personligt og kan derfor ikke sende en stedfortræder.

Ved inddragelse af Arkitekturrådet i et projekt eller en byggesag vil rådets anbefalinger fremgå sammen med administrationens indstilling i forbindelse med politisk behandling.

By- Plan- og Trafikudvalget udgør Arkitekturrådets politiske styregruppe og deltager i rådets møder.

Der er fastlagt en øvre økonomisk ramme på 200.000 kr. pr. år til afholdelse af rådets møder og aktiviteter.

I 2024 afholdes Arkitekturrådsmøder den 5. februar, 9. april, 1. oktober og 2. december.

Ved møderne deltager de fire eksterne rådgivere samt By-, Plan- og Trafikudvalget, sekretariat og sagsansvarlige fra administrationen.

Møderækken for Arkitekturrådet blev besluttet By-, Plan- og Trafikudvalget den 10. november 2022. Læs dagsordenspunktet (pkt. 10).

Tidligere møder

I 2023 blev der afholdt Arkitekturrådsmøder den 9. februar og den 5. oktober.

I 2022 er afholdt et temamøde den 26. oktober 2022 samt Arkitektursalon den 10. marts og Arkitekturens Dag den 5. oktober.

BYLAB i Helsingør Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af rådet. For at sikre tværfaglig forankring, er der nedsat en administrativ styregruppe.

Rådet består i af:

 • Inge-Lise Kragh, der er partner og arkitekt MAA hos Rønnow Arkitekter med særlig interesse for kulturarv, bygningsarkitektur samt restaurering og transformation.
 • Pernille Schyum Poulsen, som er arkitekt MAA og partner hos Tegnestuen Vandkunsten og har særlig viden om byplanlægning, bygningsarkitektur, byudvikling, bæredygtigt byggeri og fællesskaber.
 • Ole Schrøder, der er arkitekt MAA og partner hos TREDJE NATUR og landsformand for Byggesocietetet. Bygnings- og landskabsarkitektur, bæredygtigt byggeri og kommerciel projektudvikling er særlige kompetencer.
 • Micki Aaen, ingeniør, stifter og ejer af Aaen Engineering, er desuden tilknyttet rådet som ekstern bæredygtighedsrådgiver.

Læs referat fra møde i Arkitekturrådet den 9. april 2024

Læs referat fra møde i Arkitekturrådet den 5. oktober 2023

Læs referat fra møde i Arkitekturrådet den 9. februar 2023

Læs referat fra møde i Arkitekturrådet den 26. oktober 2022

Der er ikke referater fra offentlige arrangementer/events og fra møder, som har været af administrativ karakter, dvs. hvor der ikke er blevet drøftet konkrete cases.

BYLAB

Stengade 59
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Skriv sikkert til os
Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB