Ambulant genoptræning og rehabilitering

Helsingør Kommune tilbyder ambulant genoptræning og rehabilitering.

Træning tilbydes borgere, der bor hjemme. Træningen er målrettet mod tab af færdigheder, og der skal være en forventet effekt.

Du kan visiteres til træning i en tidsbegrænset periode. Træningen vil primært foregå i træningsenheden - individuelt, på hold eller som et kombineret tilbud. Færdigheder kan endvidere trænes i og omkring dit eget hjem. Alle former for træning er gratis. Såfremt du har behov for kørsel til træning er der brugerbetaling således, at du selv skal sørge for eller betale for transporten til og fra din træning.

Sådan søger du

Du selv, din familie, din læge eller hospitalet kan kontakte Forebyggelse og Visitation med henblik på visitation til træning.

Genoptræningssted

Træning finder sted på Plejehjemmet Montebello.

Læs mere om Plejehjemmet Montebello

Klagemulighed

Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til Det Sociale Nævn, hvis du ikke får medhold.

Hvis du har faldtendens, har været indlagt på grund af fald, og har behov for genoptræning for at kunne fungere i hverdagen, kan du få hjælp til træning.

Du kan visiteres til faldforebyggelse to gange ugentligt i en tidsbegrænset periode.

Sådan søger du

Du selv, din familie, din læge eller hospitalet kan kontakte Forebyggelse og Visitation med henblik på visitation til faldforebyggelse.

Klagemulighed

Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til Det Sociale Nævn, hvis du ikke får medhold.

Du har ret til genoptræning, hvis du bliver udskrevet fra et hospital og i den forbindelse får en genoptræningsplan.

Genoptræning for borgere sker i disse situationer:

  • For borgere som er udskrevet fra hospital.
  • For borgere som er fysisk svækkede på grund af sygdom.

Genoptræningen kan foregå i Helsingør Kommune eller en anden kommune efter fritvalgsordningen.

Genoptræning efter hospitalsophold

Hospitalet udarbejder en genoptræningsplan med en vurdering af, om genoptræningsforløbet er alment eller specialiseret.

Genoptræningsplanen er din plan over hvor og hvornår, genoptræningen skal foregå, og hvem der er ansvarlig for genoptræningen.

  • Ved almen genoptræning er kommunen ansvarlig.
  • Ved specialiseret genoptræning er hospitalet ansvarlig.

Det er Helsingør Kommune, som bevilger genoptræningsydelser til dig, der har fået lavet en genoptræningsplan på hospitalet.

Helsingør Kommune modtager automatisk en kopi af genoptræningsplanen fra hospitalet. Når genoptræningsplanen er modtaget, indkaldes du til en forundersøgelse med henblik på afklaring af hvilke genoptræningsydelser, vi vil tilbyde dig.

Hverdagsrehabilitering tilbydes borgere, der bor hjemme. Træningen er målrettet mod forbedring af færdigheder i hverdagens gøremål.

Du kan få hverdagsrehabilitering, hvis du:

  • Søger om eller er visiteret til hjemmehjælp.
  • Har en nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.
  • Vurderes at have rehabiliteringspotentiale.

Du kan visiteres til hverdagsrehabilitering i en tidsbegrænset periode. Træningen vil foregå i dit hjem eller i dine nære omgivelser.

Sådan søger du

Du selv, din familie, din læge eller sygehuset kan kontakte Forebyggelse og Visitation med henblik på visitation til hverdagsrehabilitering.

Klagemulighed

Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til Det Sociale Nævn, hvis du ikke får medhold.

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Telefontider

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00