Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Helsingør Kommune afholder to gange årligt en grundlovsceremoni. Grundlovsceremonien afholdes for de borgere, der har opnået dansk indfødsret, og som skal deltage i en grundlovsceremoni for at få det endelige bevis på dansk statsborgerskab.

Næste Grundlovsceremoni i Helsingør Kommune afholdes den 30. oktober kl. 16.30-17.30 på Helsingør Kommunes Rådhus, Stengade 59, 3000 Helsingør. Tilmeldingsfrist den 9. oktober 2024.

Tilmeld dig Grundlovsceremoni senest den 9. oktober 2024

Efter tilmeldingsfristens udløb går der nogle uger, før selve ceremonien gennemføres. I den mellemliggende periode sender Helsingør Kommune deltagerlisten til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det sker for, at ministeriet kan sikre, at alle deltagere er godkendt til at gennemføre grundlovsceremonien.

Hvis der ingen tilmeldte er, er kommunen ikke forpligtet til at gennemføre ceremonien, og kommunen har ikke pligt til på eget initiativ at sikre, at ansøgere bosiddende i kommunen har deltaget i en grundlovsceremoni.

Det supplerende bopælskrav

Det følger af lovforslagets § 5, stk. 2, nr. 3, som blev vedtaget den 2. juni 2023, at der for ansøgere, som er omfattet af et krav om deltagelse i en grundlovsceremoni, skal gælde et supplerende krav om bopæl her i landet fra fremsættelsen af lovforslaget frem til det tidspunkt, hvor ansøgeren deltager i en ceremoni.

Når en person har tilmeldt sig en grundlovsceremoni, vil den pågældende desuden blive bedt om forud for ceremonien over for Udlændinge- og Integrationsministeriet at afgive oplysninger på tro og love om bopæl her i landet, jf. lovforslagets § 5, stk. 2, nr. 3.

Hvis Udlændinge- og Integrationsministeriet i den forbindelse konstaterer, at personen ikke opfylder kravet om at have haft bopæl her i landet fra det tidspunkt, hvor lovforslaget blev fremsat, vil den pågældende blive meddelt, at vedkommende ikke kan deltage i grundlovsceremonien. Kommunen vil samtidigt blive orienteret om, at den pågældende person ikke kan deltage i ceremonien. Kommunerne skal således ikke påse, at kravet er opfyldt.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal bemærke, at ansøgere, der har været optaget på tidligere love om indfødsrets meddelelse, ikke er omfattet af det supplerende bopælskrav.

Retningslinjerne for kommunernes afholdelse af grundlovsceremonier fremgår af den nye bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. januar 2022.

Blandt andet ændres processen for grundlovsceremonier, så kommunen fremover skal overrække statsborgerretsbeviset til borgeren i forbindelse med ceremonien. Derefter kan der gå op mod 1 uge før beviset kan tages i brug.

Bekendtgørelsen ændrer også på, at kommunen alene kan afholde en ceremoni med deltagelse af borgere, der har bopæl i kommunen. Udover kommunens egne borgere, kan borgere fra nabokommunerne deltage i kommunens grundlovsceremoni (det kræver dog tilladelse fra kommunen, som afholder ceremonien).

Derudover skal borgeren udveksle et håndtryk med kommunens borgmester.

Udlændige- og integrationsministeriet skal senest 10 hverdage før grundlovsceremonien have modtaget en underskrevet erklæring på tro og love om eventuelle strafbare forhold, ellers vil ministeriet kunne henvise til, at borgeren skal deltage i en senere ceremoni.

Du skal vise gyldig legitimation. Gyldig legitimation er:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Har du ikke gyldig legitimation, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation. Får du tilladelse til dette af Udlændinge- og Integrationsministeriet, skal du medbringe den tilladelse til ceremonien.

Den nyeste bekendtgørelse trådte i kraft pr. den 1. januar 2022. Bekendtgørelsen ændrer på, at borgeren igen skal udveksle et håndtryk med kommunens borgmester.

Kommunen skal, efter at borgeren har underskrevet erklæringen, overrække statsborgerretsbeviset til borgeren i forbindelse med ceremonien. Der kan gå op mod 1 uge før beviset kan tages i brug.

Efter afholdelsen af ceremonien sender Helsingør Kommune de originale underskrevne erklæringer og en elektronisk oversigt med navn og personnummer på de ansøgere, der har gennemført ceremonien, til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Har du spørgsmål skal du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk