FLEKSIBEL ARBEJDSKRAFT TIL ALLE DE MINDRE OPGAVER


Med fleksjobordningen er det muligt at ansætte personer, selv om de kun kan arbejde få timer om ugen. Det giver virksomheden mulighed for at få løst mindre opgaver, som det ellers kan være svært at finde medarbejdere til. Virksomheden udbetaler kun løn for den arbejdsindsats, som den fleksjobansatte reelt yder. Derudover får den fleksjobansatte et tilskud fra kommunen.

Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag*, og der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance. Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder og kan tilbydes personer, der har en væsentlig begrænsning i arbejdsevnen i forhold til ethvert erhverv. Fleksjob bevilges som udgangspunkt i op til fem år ad gangen**.

Fastholdelse af allerede ansatte via fleksjob

Hvis virksomheden ønsker at fastholde en allerede ansat med fleksjobordningen, skal den ansatte have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder (med en skriftlig aftale), inden der kan tages stilling til/oprettes et fleksjob***. Se også siden om Fastholdelsesfleksjob.

*Der er ingen arbejdsgiverperiode (normalt 30 dage) for personer ansat i fleksjob, men medarbejderen skal opfylde øvrige betingelser for ret til sygedagpenge, for at arbejdsgiver kan få refusion fra første fraværsdag.
**Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om medarbejderen fortsat har ret til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at borgeren aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår.
***Ved fastholdelsesfleksjob skal det skriftligt kunne dokumenteres, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler/på særlige vilkår. Der kan ses bort fra reglen om 12 måneders ansættelse under de sociale kapitler/særlige vilkår, hvis der er tale om akut opstået sygdom eller ulykke, eller hvis medarbejderen har mindre end seks år til folkepensionsalderen.

Fordele

  • Virksomheden betaler kun for den reelle arbejdstid - de effektive arbejdstimer.
  • Virksomheden udviser et socialt ansvar og styrker sit omdømme.
  • Virksomheden har ikke mere administrativt arbejde med fleksjobbere end med øvrige medarbejdere.

Eksempel

En 47-årig automekaniker bliver på grund af en omfattende ryglidelse samt depression sygemeldt fra sit arbejde. Efter længere tids sygemelding ønsker han at genoptage arbejdet, men det kan ikke lade sig gøre på grund af ryggen. Han bliver herefter arbejdsprøvet i forskellige arbejdsfunktioner og i nye brancher, men hans arbejdsevne er varigt begrænset, og han bliver derfor indstillet til et fleksjob. I samarbejde med jobcentret finder han et fleksjob hos et ejendomsservicefirma, hvor han kan arbejde 10 timer om ugen og modtage et supplerende fleksløntilskud fra kommunen.

Sådan gør du

Kontakt jobcentret og hør om mulighederne for etablering af fleksjob. Anmodning om oprettelse af fleksjob sker direkte via selvbetjeningsløsningen på: Vitas.bm.dk (se også siden om Vitas).
Du kan læse mere om fleksjobordningen på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside: https://star.dk/indsatser-og-ordninger/indsatser-ved-sygdom-nedslidning-mv/fleksjob/
www.jobnet.dk er det muligt at annoncere direkte efter fleksjobbere.

Jobcenter Helsingør
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
E-mail: Jobogvirksomhedsservice@helsingor.dk

Virksomhedslinje: +45 49 28 34 06