PCB-affald

Det er vigtigt at frasortere alt genanvendeligt materiale.

Anmeld PCB-affald

Du anmelder PCB-affald på Byg og Miljø senest 14 dage, før arbejdet går i gang. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Center for By, Land og Vand.

Anmeld affald på Byg og Miljø

Luk alle
Åben alle

De første forbud mod anvendelsen af PCB i byggematerialer såsom fugemasser kom i 1976 og anvendelsen af PCB ophørte helt i 1986. Trods det findes der fortsat betydelige mængder af PCB i de eksisterende bygninger.

  • Blødgører til dilatationsfuger.
  • Fuger og tætninger udført med fugemasse.
  • Spartelmasser og visse flydemørtler fx til gulve.
  • Beton og mørtel (plast tilsat beton/mørtel).
  • Gulve (akryl, specielle epoxygulve).
  • Olie i oliefyldte kondensatorer.
  • Lim i termoruder.
  • Maling.

Hvis screeningen, som foretages i anmeldelsen af byggeaffald, giver mistanke om PCB-affald, skal bygningen kortlægges for PCB. Dette indebærer en grundig gennemgang af bygningen for at identificere PCB og redegøre for håndteringen af PCB-affaldet. Kortlægningen er obligatorisk for bygninger, der viser tegn på indhold af PCB.

Hvis der ikke er tvivl om, at bygningen kræver en nærmere gennemgang kan det være en god ide at indsende miljørapport og analyser sammen med anmeldelsen af affaldet. Det gør, at behandlingen af anmeldelsen kan gå hurtigere.

Helsingør Kommune anviser PCB-affaldet. Affaldet deles op i fire grupper, som hver især anvises, som det vises i denne tabel:

Gruppe Koncentration mg/kg (ppm) Anvisning
1

PCB total <0,1

Kan klassificeres til genanvendelse efter anmeldelse til Helsingør Kommune
2

PCB total 0,1-50

Brændbart affald anvises til Nordforbrændingen.
Deponeringsegnet affald anvises til deponering på Skibstrup Affaldscenter

3

PCB total >50

Bly > 2.500

Farligt affald. Alle typer affald anvises til Fortum eller SWS. Bemærk at der er særlige emballageregler når PCB>1.000 mg/kg.

4

Blandinger 

Blandinger af farligt PCB og andet affald betragtes som farligt PCB-affald og anvises til Fortum eller SWS.

Læs gerne de vejledende grænseværdier for de oftest forekommende stoffer, som vi tager udgangspunkt i, når vi skal anvise bygge- og anlægsaffald.

Når PCB-affaldet skal deponeres, skal du udfylde en affaldsdeklaration og aflevere den ved ankomst til Skibstrup Affaldscenter. Deklarationen har til formål at oplyse og registrere om affaldet er grundlæggende karakteriseret og egnet til deponering. Du finder affaldsdeklarationen på Forsyning Helsingør.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.