Virksomheder og miljøtilsyn

Helsingør Kommune fører tilsyn med miljøforholdene på virksomheder i kommunen. Tilsynspligten omfatter en række udvalgte typer af virksomheder.

Et miljøtilsyn er en gennemgang af en virksomheds miljømæssige forhold.

Miljøtilsynet foregår på virksomheden, hvor en repræsentant for virksomheden sammen med en medarbejder fra Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand gennemgår virksomheden. En del af tilsynet kan dog også foregå ved skrivebordet hos os, hvor vi vurderer de analysedata, rapporter og andre oplysninger, som virksomheden har sendt til os.

Luk alle
Åben alle

Formålet med tilsynet er at forebygge lokal forurening og gener samt at kontrollere, at virksomheden er indrettet og drevet på en måde, der overholder en række miljøregler.

Som udgangspunkt fører Helsingør Kommune tilsyn med alle virksomheder i kommunen. Undtaget er Bavarian Nordic A/S og Skibstrup Affaldscenter, hvor Miljøstyrelsen er både godkendelses- og tilsynsmyndighed. Kommunen er dog myndighed med hensyn til bortskaffelse af affald og spildevand. Naturstyrelsen fører tilsyn med de kommunale renseanlæg.

Vi har pligt til regelmæssigt at føre tilsyn med en række aktiviteter. Vi planlægger derfor en gang om året, hvilke virksomheder vi vil tilse i det følgende år. Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening har aftalt, at vi skal tilse disse virksomheder henholdsvis hvert 3. eller 4. år afhængig af type. Ud over disse planmæssige tilsyn kan vi dog også føre tilsyn på en virksomhed, hvis den ønsker at udvide eller ændre drift og indretning, hvis der opstår en akut forurening, eller hvis vi modtager en klage over en gene fra en virksomhed.

Bliver Helsingør Kommune ved et tilsyn opmærksom på, at en virksomhed forurener eller generer mere end rimeligt, skal vi gribe ind. Helsingør Kommune vurderer en forurening i forhold til miljøstyrelsens vejledninger.

Den mildeste og mest brugte håndhævelse er, at kommunen henstiller virksomheden til at bringe forureningen ned inden en frist. Fristen aftaler vi som regel med virksomheden. En henstilling har ingen retslig virkning. Bliver henstillingen ikke fulgt, eller hvis der er tale om en mere alvorlige forurening, vil kommunen meddele virksomheden et påbud om at bringe forureningen ned. Et påbud skal altid varsles, så virksomheden kan kommentere det før det meddeles. Et påbud skal altid have hjemmel i en lov, og virksomheden kan i de fleste tilfælde klage til en anden myndighed over påbuddet. Udgangspunktet for de fleste påbud er miljøstyrelsens vejledninger.

Bliver Helsingør Kommune ved et tilsyn opmærksom på, at en virksomhed ikke overholder et krav i en lov, bekendtgørelse, miljøgodkendelse, påbud, regulativ eller mangler en nødvendig tilladelse, vil Helsingør Kommune indskærpe, at forholdet bliver bragt inden en frist. Fristen aftaler vi som regel med virksomheden. Hvis virksomheden fortsat ikke overholder kravet efter fristen, vil Helsingør Kommune melde det ulovlige forhold til politiet. I anmeldelsen foreslår vi en bøde ud fra Rigsadvokatens meddelelse. Helsingør Kommune indskærper normalt ikke en overtrædelse flere gange, men hvis virksomheden ønsker fx en længere frist, accepterer vi ofte det.

Nogle typer af virksomheder er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling, og for disse virksomheder opkræver Helsingør Kommune brugerbetaling for den tid, der er anvendt i forbindelse med tilsynet. Miljøstyrelsen beregner en ny pris hvert år.

Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.