Bygge- og anlægsaffald

Ved nedrivninger og renoveringer skal bygherren med få undtagelser altid anmelde affaldet.

Du skal anmelde byggeaffaldet senest 14 dage før, arbejdet går i gang.

Anmeld byggeaffald på www.bygningsaffald.dk

Ved nedrivninger og renoveringer skal bygherren med få undtagelser altid anmelde affaldet.

Bygherren skal anmelde det affaldet, hvis:

  • Der er over 1 ton affald.
  • Affaldet fra byggearbejdet vedrører mere end 10 m² af en bygning eller et anlæg.
  • Farligt affald og asbest skal altid anmeldes uanset mængde og omfang.

Passer beskrivelsen af affaldet på et af de punkter, skal alle typer affald anmeldes, uanset om det er genanvendeligt, forurenet, deponeringsegnet eller farligt affald.

Både PCB-affald og asbestaffald anmeldes på www.bygningsaffald.dk

Hvis bygningen, der nedrives eller renoveres, er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal bygherre screene bygningen for PCB. Skema for screeningen findes på anmeldelsesblanketten for byggeaffaldet.

Hvis PCB-screeningen giver mistanke om PCB-holdigt affald, skal bygherre foretage en PCB-kortlægning af bygningen

I alle tilfælde skal du være opmærksom på, om der er forurenende stoffer i dele af bygningen. Hvis der er mistanke om forurening skal der udtages prøver til analyse for fx PCB, tungmetaller, klorerede paraffiner, asbest, PAH mv. Alle oplysninger om forureningsgraden af materialerne sammenfattes i en miljørapport, der sendes ind sammen med anmeldelsen.

Alt afhængig af koncentrationen af farlige stoffer kan byggeaffald genbruges, eller også skal det
forbrændes, sendes til almindeligt deponi eller til specialbehandling.

Se de vejledende grænseværdier for de oftest forekommende stoffer, som vi tager udgangspunkt i, når vi skal anvise bygge- og anlægsaffald.

Lovgivning

Affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 

Helsingør Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.