Autoværksteder

Læs om miljøkrav, affald og tilsyn for autoværksteder.

Autoværksteder er omfattet af bekendtgørelse om autoværksteder og skal anmeldes til Helsingør Kommune.

Hvis der på din virksomhed foregår service, reparation, vask, undervognsbehandling eller lakering af biler, lastbiler, busser eller motorcykler, er virksomheden omfattet af de to bekendtgørelser. Dette gælder også, hvis du eller Skat mener, at aktiviteten er en hobby. 

Luk alle
Åben alle

For at undgå at du generer dine naboer med støj, skal du vise hensyn på denne måde:

Afstand

Der skal være mere end 20 meter til nærmeste bolig.

Fra kl. 07-22: Støjende arbejde må kun foregå bag lukkede døre, vinduer og porte. 

Fra kl. 22-07: Støjende arbejde må ikke foregå 20-100 meter fra nærmeste bolig.

Fra kl. 07-22: Automatisk vask, slibning, sandblæsning, pladearbejde, karosseriarbejde med højtryksredskaber (bortset fra højtryksrenser) må kun foregå bag lukkede døre, vinduer og porte.

Fra kl. 22-07: Automatisk vask, slibning, sandblæsning, pladearbejde, karosseriarbejde med højtryksredskaber (bortset fra højtryksrenser) må ikke foregå.

Begrænsning af forurening af luften

Du skal have en udsugning fra indendørs lokaler, og afkastet skal mindst være 1 m over tag.

Der er desuden en lang række krav til den udsugede luft fra aktiviteter med autolakering, undervognsbehandling, luft med støv og gasser samt hvis du arbejder med keramiske og asbestholdige bremser.

Helsingør Kommune fører tilsyn med dit autoværksted mindst hvert 6. år.

Når Helsingør Kommune kommer på tilsyn, skal du kunne dokumentere dit indkøb af lak, produkter til undervognsbehandling og din kontrol med filtre på udsugningen.

Helsingør Kommune fører tilsyn med, at autoværksteder gældende bekendtgørelsers krav. Du kan forvente besøg af Helsingør Kommune mindst hvert 6. år. 

 

Aktiviteterne i autoværkstedet må ikke give anledning til forurening af jord eller grundvand.

De arealer, hvor der kan ske spild af miljøfarlige stoffer, skal indrettes sådan spild kan holdes tilbage og ikke løber i kloakken eller jorden. Spildevandet skal ledes til en særskilt olieudskiller. Det betyder, at gulvet i værkstedet, samt de steder, hvor du opbevarer olie og lignende, skal være tætte. Hvis du har et afløb, skal du forhindre at spild kan løbe ned, fx med en gummimåtte, hvor du kan samle spildet op bagefter, eller dit afløb skal ledes til en olieudskiller. Spildevand fra vaskehaller skal også renses i en olieudskiller.

Alt affald skal sorteres og bortskaffes til genanvendelse eller specialbehandling.

Affald skal mindst sorteres i følgende fraktioner:

 • Spildolie* (olie fra motor, gearkasse, bagtøj, oliekøler, servostyring og pneumatiske systemer
 • Bremse- og koblingsvæske*
 • Kølervæske*
 • Sprinklervæske*
 • Kølemidler
 • Motorbenzin og dieselolie*
 • Oliefiltre*
 • Bilbatterier*
 • Ni-Cd-batterier*
 • Blyholdige balanceklodser*
 • Kviksølvskontakter*
 • Dæk
 • Bilruder
 • Plastkofangere og –spoilere
 • Katalysatorer
 • Airbags og selestrammere
 • Trykbeholdere*
 • Elektronisk udstyr
 • Jern og metal
 • Pap og papir

Affald skal skaffes bort til en indsamler, der er på Miljøstyrelsens liste. Affald mærket med * er farligt affald. Farligt affald skal dog skaffes bort via den kommunale ordning, som I/S Nordforbrændingen står for. Du kan dog søge Center for Teknik , Miljø og Klima om tilladelse til at aflevere til en anden, som også skal stå på Miljøstyrelsens liste. Olie fra olieudskiller er også farligt affald.

Ved Helsingør Kommunes tilsyn skal du kunne dokumentere, at du overholder dette.

Alt farligt affald skal opbevares indendørs og på et tæt gulv, og på en sådan måde, at et eventuelt spild ikke kan forurene jord, grundvand eller kloakken. Vælger du en spildbakke, skal den være stor nok til at kunne rumme hele indholdet af den største beholder, der er på spildbakken.

Driver du et autoophug skal du have et certificeret miljøledelsessystem, registreres hos Miljøstyrelsen samt opfylde krav til indretning og drift.

Driver du et autoophug, er du omfattet af en særlig bekendtgørelse. Her er krav om, at du skal have et certificeret miljøledelsessystem, registreres hos Miljøstyrelsen samt en række krav til indretning og drift af virksomheden. Desuden kræver Miljøbeskyttelsesloven §39a, at du stiller økonomisk sikkerhed til Helsingør Kommune, og du skal have en miljøgodkendelse efter §33, inden du begynder at hugge biler op.

Da der er disse særlige krav til autoophuggere, skal du være opmærksom på, om du kommer ind under disse regler. Normalt vurderer Helsingør Kommune, at hvis du har en bil, hvor du har taget reservedele fra, er du begyndt at hugge denne bil op. Du vil derfor være omfattet af hele det nævnte regelsæt.

Inden du etablerer et nyt autoværksted, skal du anmelde det til Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand. Inden du ændrer dit autoværksted, skal du også anmelde det til Helsingør Kommune. Det kan være, hvis du ønsker at etablere fx en vaskeplads eller en plads til undervognsbehandling. I anmeldelsen skal du oplyse, hvordan du vil overholde alle kravene i bekendtgørelsen. Du skal også være opmærksom på, at den ændrede brug af bygningen kan kræve en tilladelse efter byggeloven.

Skrotbiler er farligt affald, og skal derfor skaffes bort til en ophugger, der er på Miljøstyrelsens liste. I visse tilfælde får du penge for bilen, og i visse tilfælde er det gratis. Helsingør Kommune kan vurdere, at biler uden nummerplader er affald, og dermed skal skaffes bort. Er der taget reservedele af bilen, eller har du ikke bilens dokumenter, vil vi altid vurdere, at bilen er affald. En bil, der står på din ejendom, er dit ansvar, selvom du ikke ejer bilen.

 

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.