De otte centre

Se oversigt over de otte centre og læs mere om de enkelte centres ansvarsområder og hvilken centerchef, der leder hvert center.Center for By, Land og Vand (BLV)

Centerchef
Nikolaj Hvingtoft Hansen

Centrets hovedopgaver

 • Myndighedsopgaver, sagsbehandling og projekter vedr. miljø, natur, byggeri, arealanvendelse og vej.
 • Projekt, anlæg og drift i relation til byrum og andre offentlige arealer.
 • Trafiksikkerhed og trafikplanlægning.
 • Myndighedsopgaver og sektorplanlægning på forsyningsområdet.
 • Drift af kommunale havne, herunder Helsingør Nordhavn og Helsingør Havn/Kulturhavnen.
 • Klimasekretariat.

BYLAB (under direkte ledelse af direktør Kim Jørgensen):

 • Lokalplaner, Kommuneplan og Planstrategi.
 • Byudviklingsprojekter.
 • GIS og befolkningsprognose.
 • Tilsyn med de almene boliger.
 • Den boligsociale indsats.
 • Kulturhuse.
 • Medborgerskabspolitikken og koordinering af den overordnede indsats på området.

Center for Børn, Unge og Familier (BUF)

Centerchef 
Peter Arhnung

Centrets hovedopgaver:

 • Sundhedstjenesten.
 • Den kommunale Tandpleje.
 • SSP.
 • Børne- og Ungerådgivningen.
 • Familierådgivningen.
 • Familieværftet.
Rikke Reiter, Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI)

Centerchef
Rikke Reiter

Centrets hovedopgaver:

 • Skoler.
 • Daginstitutioner.
 • Specialpædagogiske tilbud.
 • Sprogstøttekorpset.
 • Klubber.
 • Ungdomsskolen.
 • Pladsanvisningen.
 • Folkeoplysningsområdet, herunder fritids- og foreningsaktiviteter for børn, unge og voksne.
  Svømmehaller og idrætsanlæg.
Kristjan Gundsø Jensen, Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Center for Job, Borgerservice og Teknologi (JBT)

Centerchef
Kristjan Gundsø Jensen

Centrets hovedopgaver:

 • Aktiv Beskæftigelsesindsats.
 • Beskæftigelsesopgaver for borgere og virksomheder.
 • Dagpenge ved sygdom.
 • Beskæftigelsesindsats i forhold til integrationsloven.
 • Dagpenge og kontanthjælp.
 • Borgerservice.
 • Borgeropgaver for andre centre.
 • Digital selvbetjening samt digital kommunikation til borgerne.
 • IT-arbejdspladser, IT-sikkerhed og IT/tele-systemer.
 • Elektronisk arkivering i kommunen.
 • Helsingør Stadsarkiv.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation (KEPO)

Centerchef
Randi Sveistrup


Centrets hovedopgaver:

 • Organisationsudvikling.
 • HR (Human Ressource), fokus på medarbejdere og rekruttering.
 • Jura.
 • Løn- og personaleadministration.
 • Sekretariatet for byråd, borgmester og direktion.
 • Dagsordener til politiske udvalg.
 • Medarbejderinddragelse, inklusiv arbejdsmiljø og sikkerhedsorganisation.
 • Erhverv.
 • Udbud og Indkøb.
 • Helsam - virksomhedskontrol.
 • Kommunikation og presse.
 • Kulturpolitik, kulturarv og regionalt kultursamarbejde.
 • Kulturinstitutioner, Kulturhuse.
 • Turistmæssige forhold, herunder udvikling af turisme og samarbejde med Wonderful Copenhagen.

Center for Sundhed og Omsorg (SO)

Centerchef
Trine Alstrup

Centrets hovedopgaver:

 • Hjemmepleje.
 • Visitation.
 • Plejehjem.
 • Ældreboliger.
 • Tidsbegrænset og aflastningsophold til borgere.
 • Hjælp ved alvorlig eller uhelbredelig sygdom.
 • Pårørendenetværk.
 • Genoptræning og fysioterapi.
 • Kurser: Rygestop, kroniske sygdomme (Lær-at-tackle-kurser), Rehabiliteringsforløb længerevarende sygdom (Diabetes-2, KOL, Kræft og Hjerte-kar-sygdomme), Livsstilkurser (Livsstil for familier, Rigtige mænd, Jump4fun (for børn)), Skovfitness.
 • Hjælpemiddeldepot.
 • Sekretariat for Seniorrådet.
 • Uddannelsesansvarlig for Social- og sundhedselever og -assistentelever.
 • § 79 og frivillighed. 
Pernille Madsen, Center for Særlig Social Indsats

Center for Særlig Social Indsats (SSI)

Centerchef
Pernille Madsen

Centrets hovedopgaver:

 • Voksne med nedsat fysisk funktionsevne.
 • Voksne med nedsat psykisk funktionsevne.
 • Voksne med særlige sociale problemer (misbrugere og hjemløse).
 • En række institutioner.

Center for Økonomi og Ejendomme (ØE)

Centerchef
Michael Christensen

Centrets hovedopgaver:

 • Budget og regnskab.
 • Regeringsaftalen, samarbejde med KL mv.
 • Finansiering/likviditetsstyring.
 • Revision.
 • Budgetanalyser i samarbejde med centrene.
 • Ansvar for styrings- og ledelsesinformation både til politisk og administrativt brug.
 • Udvikling af ejendommene, herunder køb og salg.
 • Administration og drift af bygninger.
 • Kantiner, post og service i administrationen.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk