Borger

Planstrategi 2030 er nu i høring – kom med dit bidrag

Helsingør Kommune sendte før påske kommunens kommende planstrategi - Planstrategi 2030 - i høring blandt borgerne i otte uger. Planstrategien er kommunens værktøj til at arbejde strategisk med byudvikling og byplanlægning, i et langt perspektiv og med konkrete tiltag i lokalsamfundene.

- Helsingør Kommune har gennem de seneste år oplevet en rivende udvikling og vækst. Flere er flyttet til kommunen og mange nye virksomheder og arbejdspladser er etableret. Ved at satse på og udvikle de kvaliteter, vi har i forvejen, sikrer vi sammenhæng med kommunens DNA, siger borgmester Benedikte Kiær.

Seks strategiske spor

Planstrategien rummer seks strategiske spor med konkrete indsatser, der peger frem mod Vision 2030, som er det fælles pejlemærke. I visionen er bæredygtighed et vigtigt omdrejningspunkt, og det er derfor også et centralt element i Planstrategi 2030, der skal tænkes ind i byudviklingen fra A-Z.

Vi må prioritere strategisk og derfor foretage til- og fravalg i byudviklingen. Det er det, der skal til, for at vi kan blive en bæredygtig kommune og dermed indfri vores vision, siger Benedikte Kiær.

De seks spor er:

• Den internationale by
• Uddannelsesby Helsingør
• Plads til flere og mere
• Attraktive lokalsamfund
• Bymidternes nye rolle
• Stærke og grønne forbindelser

Fremtidige byudlæg

Planstrategien peger desuden på syv konkrete arealer, som kommunen vil arbejde videre med i en fremtidig byudvikling. Det er arealer ved Hornbæk (Sauntevej), Tikøb (Hornbækvej), Gurre (Gurrevej), Skibstrup (campingpladsen), Langesø (sommerhusområdet), Kvistgård (Helsingørsvej) og Helsingør (Ørnholmvej). Udpegningen er første skridt imod en egentlig byudvikling, der er en langsigtet proces.

Planstrategi 2030 er digital - kom med dit bidrag

Planstrategien er i høring i otte uger - til og med den 24. maj. Alle kommentarer og idéer til både planstrategien og til byudviklingen er velkomne.

- Vi ser frem til en dynamisk høringsproces på den digitale høringsportal. Jeg vil gerne opfordre alle borgerne til at blande sig i debatten, så vi får nuancer og perspektiver med fra alle hjørner af kommunen, siger Christian Holm Donatzky, der er formand for By- Plan og Miljøudvalget.

Alle bidrag bruges som input til endelig vedtagelse af Planstrategi 2030, og indgår i arbejdet med den kommende kommuneplan.

Indsend høringssvar og se indkomne kommentarer

Læs mere om de strategiske spor, lokalområderne og de konkrete byudlæg

Fakta om de seks strategiske spor

• Den internationale by
Vi skal arbejde målrettet og flerstrenget, for at de eksisterende internationale potentialer og mangfoldigheden bliver en klar styrke for kommunen. Vi skal igangsætte byudviklingsarbejdet i forhold til en eventuel fast forbindelse.

• Uddannelsesby Helsingør
Vi vil markere Helsingør som vigtig uddannelsesby på landkortet. Vi vil skabe uddannelsesmiljøer og studieboliger med attraktiv beliggenhed tæt på bykernens mange tilbud. Samtidig skal Uddannelsesbyen komme hele kommunens ungdom til gode.

• Plads til flere og mere
Vi bliver flere i kommunen og skal have plads til både flere boliger, flere funktioner og mere erhverv på samme plads. Vi skal fokusere på strategisk fortætning, så vi passer på naturværdierne, skaber gode bymiljøer og indtænker klima og bæredygtighed.

• Attraktive lokalsamfund
Hvert lokalsamfund i Helsingør Kommune skal danne attraktive rammer om vores liv og hverdag. Vi skal udvikle både landområder, landsbyer og boligkvarterer i tråd med områdernes særlige kendetegn, skabe rammerne for fællesskab og sikre attraktive boliger og blandede bydele, der hænger sammen på tværs.

• Bymidternes nye rolle
Vores bymidter rummer stærke kvaliteter, og nye muligheder skal fremtidssikre bylivet. Det gælder både detailhandelsstruktur, flere nye funktioner, destinationsudvikling og aktive byrum med fokus på hverdagsoplevelsen og tilgængeligheden.

• Stærke og grønne forbindelser
Kommunen skal bindes bedre sammen, så både kyst og natur, kultur og by er tilgængelig og åben for alle. Samtidig skal forbindelserne understøtte en bæredygtig infrastruktur og styrke vores adgang til naturkvaliteterne.

Følg med i de seneste nyheder

Hold dig opdateret på de seneste nyheder fra Helsingør