Sagsbehandlingstider på det sociale område

Læs sagsbehandlingstiderne på det sociale område.

Luk alle
Åben alle
 • Boligindskudslån: 14 dage.
 • Kropsbårne hjælpemidler: 14 dage.*
 • Lån til betaling af ejendomsskat: 14 dage.
 • Personlige tillæg: 14 dage.
 • Støtte til individuelt befordring: 14 dage.
 • Sygesikring: 14 dage.

*) Skal der indhentes yderligere sagsoplysninger, eksempelvis statusattester, kan der gå længere tid.

 • Ledsagerordning til børn og unge: 1 måned.
 • Merudgiftsydelser for handicappede børn og unge i hjemmet: 1 måned.
 • Tabt arbejdsfortjeneste: 1 måned.
 • Ydelser efter serviceloven § 52 maksimum: 4 måneder.
 • Aktivering: 7 dage
 • Boligindskudslån: 14 dage
 • Danskuddannelse: 1 måned
 • Enkeltydelser: 14 dage
 • Forsørgerydelser som kontanthjælp, engangshjælp, uddannelseshjælp, og ledighedsydelse: 7 dage
 • Fleksjob: 3 måneder*
 • Integrationskontakt: 1 måned
 • Lån til betaling af ejendomsskat: 14 dage
 • Personlige tillæg: 14 dage
 • Revalidering: 3 måneder*
 • Seniorjob: 7 dage**
 • Skånejob: 14 dage
 • Sygedagpenge: 14 dage
 • Sygesikring: 14 dage

*) Der er tale om processer, hvor borgerens arbejdsevne vurderes. Dette kan eksempelvis ende med, at borgeren vurderes omfattet af reglerne for revalidering eller fleksjob. I processen skal der eksempelvis indhentes lægelige oplysninger eller iværksættes en praktisk afprøvning af arbejdsevnen, hvilket kan være med til at forlænge sagsbehandlingstiden udover de nævnte frister.

**) Hvis borgeren på ansøgningstidspunktet opfylder betingelserne for seniorjob, kan borgeren derefter forvente tidligst at kunne starte i seniorjob eller modtage seniorydelse, fra dagen efter udløb af dagpengeret.

Når en borger henvender sig om hjælp, anden bolig og lignende, skal der foretages en visitationssamtale. Aftale om tidspunkt for samtale skal ske indenfor 10 hverdage efter henvendelse.

Ved akut behov for hjælp og støtte sker visiteringen samme dag.

De fastsatte svarfrister for afgørelse efter henvendelse er:

 • Akutteam: Straks.
 • Borgerstyret Personlig Assistance (BPA): 5 måneder.
 • Dagcenter: 6 uger.
 • Hjælpemidler: 16 uger.
 • Hjælpemidler Kommunikationscentret: 4 uger.
 • Kropsbårne hjælpemidler: Op til 4 uger.
 • Madservice: 2 uger.
 • Midlertidige døgnrehabiliterings ophold: 4 uger.
 • Mindre boligændringer fx ramper, greb og fjernelse af dørtrin: Op til 16 uger.
 • Personlig hjælp og pleje: 2 uger.
 • Plejehjem: 8 uger.
 • Praktisk hjælp: 16 uger.
 • Større boligændringer fx ombygning af bolig: Op til 6 måneder*
 • Støtte til køb af bil: 9 måneder.
 • Sygepleje: Samme dag, om nødvendigt.
 • Træning serviceloven: 2 uger.
 • Ældrebolig: 20 uger.

*Afhænger af hvor mange eksterne fagprofessioner, der skal inddrages i forhold til at få kortlagt opgaven og indhente specifikationer, priser og tilbud.

 • Serviceloven § 85 - Socialpædagogisk støtte: 4 måneder.
 • Serviceloven § 96 - BPA: 5 måneder.
 • Serviceloven § 97 - Ledsageordning: 3 måneder.
 • Serviceloven § 98 - Kontaktpersonordning til døvblinde: 3 måneder.
 • Serviceloven § 100 - Merudgifter: 3 måneder.
 • Serviceloven § 103 - Beskyttet beskæftigelse: 3 måneder.
 • Serviceloven § 104 - Aktivitets og samværstilbud: 3 måneder.
 • Serviceloven § 107 - Midlertidigt botilbud: 5 måneder.
 • Serviceloven § 108 - Længerevarende botilbud: 5 måneder.
 • Lov om specialundervisning for voksne – Specialundervisning: 3 måneder.
 • Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – STU: 3 måneder.
 • Almenboligloven § 105 samt SEL §§ 83 + 85 - Længerevarende botilbud: 5 måneder.

Fristerne gælder fra det tidspunkt, hvor Center for Særlig Social Indsats modtager borgerens ansøgning. Hvis tidsfristen ikke kan overholdes, vil rådgiveren skriftligt give borgeren besked om, hvornår borgeren kan forvente at modtage en afgørelse. Det er rådgiveren, der vurderer, hvilke oplysninger, der er nødvendige at indhente, og hvornår sagen er tilstrækkelig oplyst til, at rådgiveren kan træffe en afgørelse.

Når Myndigheden har bevilget en ydelse til borgeren i et af Helsingørs egne tilbud, vil tilbuddet kontakte borgeren indenfor 10 arbejdsdage.

Helsingør Kommune

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28