Sagsbehandlingstider på det sociale område

Se sagsbehandlingstiderne på det sociale område.

Luk alle
Åben alle
 • Boligindskudslån: 14 dage.
 • Kropsbårne hjælpemidler: 14 dage.*
 • Lån til betaling af ejendomsskat: 14 dage.
 • Personlige tillæg: 14 dage.
 • Støtte til individuelt befordring: 14 dage.
 • Sygesikring: 14 dage.

*) Skal der indhentes yderligere sagsoplysninger, eksempelvis statusattester, kan der gå længere tid.

Inden fem dage kontaktes borgeren med henblik på at aftale besøg. Alle sager afgøres hurtigst muligt under hensyntagen til sagens karakter. 

  Visitation og afgørelse efter henvendelse  
Akutteam  Straks  
Dagcenter 6 uger  
Hjælpemidler  16 uger  
Hjælpemidler - Kommunikationscentret
4 uger  
Mindre boligændringer – fx ramper, greb og fjernelse af dørtrin Op til 16 uger  
Større boligændringer – fx ombygning af bolig Op til 6 måneder afhængig af, hvor mange eksterne fagprofessioner, der skal inddrages, i forhold til at få kortlagt opgaven, og indhente specifikationer, priser og tilbud.  
Madservice  2 uger  
Midlertidige døgnrehabiliterings ophold 4 uger  
Personlig hjælp og pleje 2 uger   
Plejehjem  8 uger  
Praktisk hjælp 16 uger  
Støtte til køb af bil 9 måneder  
Sygepleje Samme dag om nødvendigt  
Træning Serviceloven 2 uger  
Ældrebolig  20 uger   
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
5 måneder   • Forsørgerydelser som kontanthjælp, engangshjælp, uddannelseshjælp, og ledighedsydelse: 7 dage.
 • Sygedagpenge: 14 dage.
 • Enkeltydelser: 14 dage.
 • Revalidering*: 3 måneder.
 • Fleksjob*: 3 måneder.
 • Skånejob: 14 dage.
 • Aktivering: 7 dage.
 • Danskuddannelse: 1 måned.
 • Integrationskontakt: 1 måned.

*Der er tale om processer, hvor borgerens arbejdsevne vurderes. Dette kan eksempelvis ende med, at borgeren vurderes omfattet af reglerne for revalidering eller fleksjob. I processen skal der eksempelvis indhentes lægelige oplysninger eller iværksættes en praktisk afprøvning af arbejdsevnen, hvilket kan være med til at forlænge sagsbehandlingstiden udover de nævnte frister.

 • Ledsagerordning til børn og unge: 1 måned.
 • Merudgiftsydelser for handicappede børn og unge i hjemmet: 1 måned.
 • Tabt arbejdsfortjeneste: 1 måned.
 • Ydelser efter serviceloven § 52 maksimum: 4 måneder.
 • Serviceloven § 85 - Socialpædagogisk støtte: 4 måneder.
 • Serviceloven § 96 - BPA: 5 måneder.
 • Serviceloven § 97 - Ledsageordning: 3 måneder.
 • Serviceloven § 98 - Kontaktpersonordning til døvblinde: 3 måneder.
 • Serviceloven § 100 - Merudgifter: 3 måneder.
 • Serviceloven § 103 - Beskyttet beskæftigelse: 3 måneder.
 • Serviceloven § 104 - Aktivitets og samværstilbud: 3 måneder.
 • Serviceloven § 107 - Midlertidigt botilbud: 5 måneder.
 • Serviceloven § 108 - Længerevarende botilbud: 5 måneder.
 • Lov om specialundervisning for voksne – Specialundervisning: 3 måneder.
 • Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – STU: 3 måneder.
 • Almenboligloven § 105 samt SEL §§ 83 + 85 - Længerevarende botilbud: 5 måneder.

Fristerne gælder fra det tidspunkt, hvor Center for Særlig Social Indsats modtager borgerens ansøgning. Hvis tidsfristen ikke kan overholdes, vil rådgiveren skriftligt give borgeren besked om, hvornår borgeren kan forvente at modtage en afgørelse. Det er rådgiveren, der vurderer, hvilke oplysninger, der er nødvendige at indhente, og hvornår sagen er tilstrækkelig oplyst til, at rådgiveren kan træffe en afgørelse.

Når Myndigheden har bevilget en ydelse til borgeren i et af Helsingørs egne tilbud, vil tilbuddet kontakte borgeren indenfor 10 arbejdsdage.

Helsingør Kommune

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28