Sagsbehandlingstider på det sociale område

Se sagsbehandlingstiderne på det sociale område.

Luk alle
Åben alle

Boligindskudslån: 14 dage.

Kropsbårne hjælpemidler: 14 dage.*

Lån til betaling af ejendomsskat: 14 dage.

Personlige tillæg: 14 dage.

Støtte til individuelt befordring: 14 dage.

Sygesikring: 14 dage.

*) Skal der indhentes yderligere sagsoplysninger, eksempelvis statusattester, kan der gå længere tid.

Inden fem dage kontaktes borgeren med henblik på at aftale besøg. Alle sager afgøres hurtigst muligt under hensyntagen til sagens karakter. 

  Visitation og afgørelse efter henvendelse Iværksættelse efter afgørelse  
Akutteam - hjælp Straks Straks  
Dagcenter 6 uger Ved ledig plads  
Hjælpemidler  - standardhjælpemidler - akutte behov 1 hverdag 1 hverdag  
Hjælpemidler - ikke akutte behov 6 uger 3 hverdage  
Hjælpemidler - Kommunikationscentret
4 uger    
Mindre boligændringer – fx ramper, greb og fjernelse af dørtrin Op til 6 uger    
Madservice - akutte behov 1 hverdag 1 hverdag  
Madservice - ikke akutte behov 2 uger 4 dage  
Tidsbegrænsede ophold
4 uger    
Personlig hjælp og pleje – akut behov og pleje af døende i eget hjem Samme dag om nødvendigt 1 hverdag  
Personlig hjælp og pleje - ikke akut behov  2 uger  1 hverdag  
Plejehjem - ikke akut 3 uger 2 måneder  
Praktisk hjælp 6 uger 10 hverdage  
Støtte til køb af bil 7 måneder    
Sygepleje Samme dag om nødvendigt Ved behov samme dag  
Træning Serviceloven 2 uger 3 hverdage  
Ældrebolig  8 uger  Ved ledig bolig og behov  
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
5 måneder    


Større boligændringer – fx ombygning af bolig:
Op til 6 måneder afhængig af, hvor mange eksterne fagprofessioner, der skal inddrages, i forhold til at få kortlagt opgaven og indhente specifikationer, priser og tilbud.

Forsørgerydelser som kontanthjælp, engangshjælp, uddannelseshjælp, og ledighedsydelse: 7 dage

Sygedagpenge: 14 dage.

Enkeltydelser: 14 dage.

Revalidering*: 3 måneder.

Fleksjob*: 3 måneder.

Skånejob: 14 dage.

Aktivering: 7 dage.

Danskuddannelse: 1 måned.

Integrationskontakt: 1 måned.

 

*Der er tale om processer, hvor borgerens arbejdsevne vurderes. Dette kan eks. ende med, at borgeren vurderes omfattet af reglerne for revalidering eller fleksjob. I processen skal der eks. indhentes lægelige oplysninger eller iværksættes en praktisk afprøvning af arbejdsevnen, hvilket kan være med til at forlænge sagsbehandlingstiden udover de nævnte frister.

Ledsagerordning til børn og unge: 1 måned.

Merudgiftsydelser for handicappede børn og unge i hjemmet: 1 måned.

Tabt arbejdsfortjeneste: 1 måned.

Ydelser efter serviceloven § 52 maksimum: 4 måneder.

Socialpædagogisk støtte: 4 måneder (Serviceloven § 85).

BPA: 5 måneder (Serviceloven § 96).

Ledsageordning: 3 måneder (Serviceloven § 97).

Kontaktperson døvblinde: 3 måneder (Serviceloven § 98).

Merudgifter: 3 måneder (Serviceloven § 100).

Beskyttet beskæftigelse: 3 måneder (Serviceloven § 103).

Aktivitets og samværstilbud: 3 måneder (Serviceloven § 104).

Midlertidigt botilbud: 5 måneder (Serviceloven § 107).

Længerevarende botilbud: 5 måneder (Serviceloven § 108).

Specialundervisning: 15 arbejdsdage (Lov om specialundervisning for voksne).

STU: 3 måneder (Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Fristerne gælder fra det tidspunkt, hvor Center for Særlig Social Indsats modtager borgerens ansøgning. Hvis tidsfristen ikke kan overholdes, vil rådgiveren skriftligt give borgeren besked om, hvornår borgeren kan forvente at modtage en afgørelse. Det er rådgiveren, der vurderer, hvilke oplysninger, der er nødvendige at indhente, og hvornår sagen er tilstrækkelig oplyst til, at rådgiveren kan træffe en afgørelse.

Når Myndigheden har bevilget en ydelse til borgeren i et af Helsingørs egne tilbud, vil tilbuddet kontakte borgeren indenfor 10 arbejdsdage.

Helsingør Kommune

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-Mail: info@helsingor.dk