Borgerrettede politikker

Få overblik over Helsingør Kommunes politikker.

Overblik over de borgerrettede politikker i Helsingør Kommune, så det bliver mere konkret for kommunens medarbejdere, borgere og andre interesserede, hvordan vi når vores mål i Vision 2030 samt bidrager til størst mulig livskvalitet sammen med borgerne.

Luk alle
Åben alle

Arkitekturpolitikken sætter rammen for, hvordan vi i Helsingør Kommune vil arbejde med at varetage og udvikle kommunens arkitektoniske kvaliteter. Politikken skal i praksis fungere som et dialogredskab til brug mellem byggeriets og byudviklingens parter.

Byrådet har den 20. december 2021 vedtaget forslaget til arkitekturpolitik. 

Læs dagsordenspunktet

Læs arkitekturpolitikken

Arkitekturpolitikkens formål og indhold

Arkitekturpolitikken er målrettet alle aktører, der ønsker at bygge eller projektudvikle i Helsingør Kommune - private såvel som offentlige bygherrer, projektudviklere og planlæggere. Politikkens pejlemærker skal danne afsæt for lokalplaner, bygninger og bebyggelser, gader og pladser, parkering og anlæg i byerne, langs kysterne og i det åbne land.

Politikken har til formål at:

 • Fungere som politisk vedtaget grundlag for byudviklingen
 • Signalere til byggeriets aktører, at Helsingør Kommune lægger vægt på kvaliteten af det fysiske miljø
 • Redegøre for, hvilke eksisterende kvaliteter, sammenhænge og udviklingsprincipper der lægges vægt på i Helsingør Kommune
 • Være et redskab til forventningsafstemning og kvalitetssikring på tværs af organisationen og i dialogen mellem kommunen og eksterne bygherrer.

 

1.1. Arkitekturpolitiske pejlemærker

Omdrejningspunktet for politikken er 6 arkitekturpolitiske pejlemærker for byudviklingen, som skal medvirke til at bevare, udvikle og styrke kommunens fysiske rammer samt at øge opmærksomheden omkring kommunens arkitektoniske kvaliteter. Pejlemærkerne følges op med forslag til en række understøttende indsatser og vil blive uddybet i en Bygherrevejledning (udarbejdes i 2022).

Pejlemærkerne er følgende:

 1. Vi værner om kulturarven – fra helhed til detalje
 2. Vi tager afsæt i stedet
 3. Vi sikrer samspil med landskabet og naturen
 4. Vi skaber bebyggelser og byrum af høj kvalitet, som understøtter byliv og fællesskaber
 5. Vi udvikler bæredygtigt
 6. Vi har fokus på inddragelse og dialog.

 

1.2. Geografiske særkender

Kommunen beskrives desuden i tre geografiske hovedområder; Kysten og kystbyerne, Helsingør og Landområdet, hver især med lokale særkender og opmærksomhedspunkter, man som bygherre eller byudvikler skal tage højde for i projektudviklingen.

 

1.3. Bæredygtig arkitektur

Det beskrives i særskilt tema, hvordan vi i Helsingør Kommune vil arbejde for miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed i byudviklingen. Afsnittet har direkte relation til kommunens Bæredygtighedsværktøj, som skal medvirke til at understøtte pejlemærke 5.”Vi bygger bæredygtigt”.

 

1.4. Tjekliste og krav til bygherrer

Arkitekturpolitikken afsluttes med en tjekliste (screeningsguide), til brug i dialogen mellem byggeriets parter, og en oversigt over kommunens krav til bygherrer ved opstart af projekter, planer og anlæg. Tjeklisten og konkret projektmateriale vil fremover danne afsæt for administrationens og politiske udvalgs vurdering af projekter, planer og anlæg.

Når der i 2022 er udarbejdet en Bygherreguide, skal det vurderes, om denne kan erstatte arkitekturpolitikkens tjekliste.

Byrådet vedtog i august 2019 Helsingør Kommunes Bosætnings- og boligpolitik.

Politikken skal give klarhed for kommunens nuværende og kommende borgere om, hvad vi betragter som vigtige elementer og kvaliteter i en god by- og boligudvikling, og hvordan vi ønsker at understøtte bosætningen.

Læs Bosætnings- og boligpolitikken

Bosætnings- og boligpolitikken skal sikre:

 • Variation i boligtyper og -størrelser, både i eksisterende og fremtidigt byggeri.
 • Attraktive boliger til de målgrupper vi gerne vil tiltrække og fastholde.
 • At omdannelsesområder i byerne udnyttes bedst muligt og skaber byliv.
 • At de forskellige lokalområders eksisterende kvaliteter fremhæves og udvikles.

 Læs mere om byudviklingen i Helsingør Kommune

 

Der stilles i dag andre krav til den offentlige service end tidligere. Brugerne vil vide, hvad de kan forvente af det offentlige, og de vil være med til at prioritere.

Brugerne kan bidrage med erfaringer og viden om, hvordan det er at modtage en offentlig ydelse. Hvad der virker, og hvad der ikke virker, samt hvad der er behov for.

Formålet med brugerinddragelse er at anvende brugernes oplevelser og vurderinger til at udvikle ydelsernes indhold og kvalitet for at sikre, at ydelserne tilrettelægges bedst muligt efter brugernes behov - inden for de politiske og økonomiske rammer.

Læs Politik om brugerinddragelse

Helsingør Kommune skal sikre de bedst mulige betingelser for erhvervslivet og arbejde for, at erhvervslivet udvikles med udgangspunkt i kommunens styrker og placering i Greater Copenhagen.

Helsingør Kommune vil gerne fremstå som et attraktivt sted at drive virksomhed. Det kan kun ske gennem tæt dialog med det lokale erhvervsliv.

Med Erhvervs- og Vækstpolitikken sætter Byrådet pejlemærkerne for det erhvervspolitiske område. Politikken er blevet til i et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Læs Erhvervs- og Vækstpolitikken

For at realisere Erhvervs- og Vækstpolitikken bliver der hvert år udarbejdet en handleplan.

Frivillighedspolitikken skal understøtte, at flere borgere bliver aktive i foreningslivet, etablerer nye fællesskaber eller får lyst til at engagere sig i lokalsamfundet på anden vis. Det er Byrådets intention, at der i Helsingør Kommune skal være god grobund for borgerdrevne initiativer. Initiativer, der udspringer af borgernes engagement og motivation, er nødvendige for at sikre levende byer og landsbymiljøer i Helsingør Kommune. 

Læs Frivillighedspolitikken

Mennesker med handicap lever et selvstændigt, aktivt og engageret liv. Det stiller krav om en fremadrettet og sammenhængende politik for, hvordan kommunen skal tilrettelægge og udvikle sine aktiviteter og tilbud til gavn for borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Handicappolitikkens formål er at skabe rammer for et dynamisk og forpligtende samarbejde mellem borgere, erhvervsliv, handicapråd, medarbejdere og politikere i Helsingør Kommune med henblik på at sikre lige muligheder for alle borgere.

Læs Handicappolitikken

Helsingør Kommune ønsker med idræts- og fritidspolitikken at skabe grundlag for, at alle borgere kan have et aktivt og alsidigt fritidsliv med attraktive og unikke muligheder, der er kendetegnet af kvalitet, fordybelse, bevægelse, talentudvikling, fællesskab, demokrati og aktivt medborgerskab.

Læs Idræts- og fritidspolitikken

Helsingør Kommunes Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 understøtter visionen om en bæredygtig kommune, hvor vi sammen skaber rammerne for et godt liv og samtidig nedbringer CO2-udledningen til 1,7 tons pr. borger pr. år i 2030 og opnår CO2-neutralitet i 2045. Danmarks nationale mål er at være CO2-neutral i 2050.

Læs Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030

Helsingør Kommune er kommet langt på kulturområdet, så det giver genlyd nationalt og internationalt. Den grundlæggende pointe, som bærer kommunens kulturpolitik, er, at kulturens fællesskaber har afgørende betydning for at skabe et mangfoldigt og åbent civilsamfund - for at inddrage og skabe sammen.

I dette brogede og komplicerede billede er Helsingør Kommune også eksemplet på betydningen af at kunne mødes om de store fortællinger.

Læs Kulturpolitikken

Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering, religion og etnisk oprindelse.

Det betyder, at der aktivt skal arbejdes for, at alle medarbejdere i Helsingør Kommune sikres lige vilkår, rettigheder og muligheder. I arbejdet med ligestilling skal der dog tages hensyn til de betingelser og muligheder, der er på den enkelte arbejdsplads.

Læs Helsingør Kommunes ligestillingspolitik

Medborgerskabspolitikken henvender sig til alle borgere i Helsingør Kommune. Politikken henvender sig desuden til en vifte af mulige aktører, fx foreninger og frivillige, virksomheder, boligområder og skolebestyrelser.

Formålet med medborgerskabspolitikken er at fremme en udvikling, hvor kommunen i højere grad opfattes som et fællesskab - og hvor flere borgere aktivt bidrager til udviklingen af lokalsamfundet.

Medborgerskabspolitikken understøtter dermed den del af visionen, der handler om kommunen som et fællesskab: Helsingør Kommune vil være kendt som kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet.

Læs medborgerskabspolitikken

Helsingør Kommune vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker sammen.

Sådan lyder visionen for Helsingør Kommune. Kommunen skal ikke skabe rammerne for borgerne, men sammen med borgerne. Borgerinddragelse er derfor et vigtigt omdrejningspunkt for at realisere visionen og styrke det repræsentative demokrati.

Politikken sætter retning for, hvordan Helsingør Kommune ønsker at inddrage borgerne i kommunens udvikling. Politikken giver ikke et svar på i hvilke konkrete situationer, der skal være borgerinddragelse. I stedet er politikkens formål at sikre, at der løbende tages stilling til inddragelse af borgere, virksomheder, foreninger og andre interesserede, når beslutninger skal blive til virkelighed.

I samme ånd er denne politik for borgerinddragelse også i høj grad blevet formuleret af borgere i et såkaldt §17 stk. 4 udvalg. Det vil sige et midlertidigt udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen, hvor ønsket har været at inddrage borgere med interesse og viden om borgerinddragelse.

Læs Politik for borgerinddragelse

Læs Metode- og idékatalog for Politik for borgerinddragelse

Politik for et værdigt ældreliv beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet i Helsingør Kommune. Formålet med politikken er at målrette initiativer, der bidrager til et godt og værdigt ældreliv for kommunens borgere.

Samarbejdet mellem ældre borgere og Helsingør Kommune tager udgangspunkt i tre overordnede værdier: Livskvalitet, tidlig indsats og respekt.

Læs politik og handleplan for et værdigt ældreliv

Helsingør Kommunes andel af værdighedsmilliarden er 12.912.000 kr. årligt.

Læs om de regler, der gælder for erhvervsdrivendes opsætning af skiltning i Helsingør Kommune. Reglerne er baseret på mange års erfaringer med skiltesager og danner grundlag for Helsingør Kommunes daglige administration af skiltesager.

Erhvervsdrivende, som vil opsætte ny skiltning, skal ifølge Byggeloven altid søge Helsingør Kommune om tilladelse. 

Læs regler for skiltning

Helsingør Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik skal bidrage til at skabe størst mulig livskvalitet for borgerne og sikre livslang læring for børn, unge og voksne.

Målet er, at alle børn og unge skal være i trivsel, sikres lige muligheder og være inkluderede.

Læs Børne- og ungepolitik 0-18 år

Sundhedspolitikken henvender sig til alle borgere med særligt fokus på borgere med særlige behov og borgere med kronisk sygdom.

Formålet med en kommunal sundhedspolitik er at skabe rammer for, at alle borgere har lige mulighed for en sund levevis. Det betyder, at kommunen skal etablere tilbud, som fremmer sundhed og forebygger sygdomme.

Sundhedspolitikken er udarbejdet i forlængelse af Helsingør Kommunes vision vedrørende en tidlig indsats. Der er lagt vægt på at øge forebyggende og tidlige indsatser, der understøtter borgerens muligheder for at være aktiv, selvhjulpen og tage ansvar for egen sundhed.

Læs Sundhedspolitikken

Turismepolitik 2020-2025

Turismepolitikken blev vedtaget af Byrådet i november 2019. Den nye turismepolitik skal sikre en bæredygtig turismeudvikling i kommunen og sørge for, at udviklingen sker i samspil med, og med respekt for, vores lokalmiljøer og kultur.

Turismepolitikken supplerer Kulturpolitikken og Erhvervs- og Vækstpolitikken som kommunens strategiske udgangspunkt for turismeindsatsen.

Læs hele turismepolitikken i PDF-udgave

Turismen i Helsingør Kommune fylder relativt meget, og årligt benyttes fx Kulturhavn Kronborg af ca. 2 mio. besøgende årligt.

Turismepolitikken sikrer en bæredygtig turismeudvikling de kommende år

Potentialet i turismen i Helsingør Kommune er langt fra indfriet. Turismen i Helsingør Kommune fylder relativt meget, og årligt benyttes fx Kulturhavn Kronborg af ca. 2 mio. besøgende årligt. Dertil kommer alle de gæster, der tager til Hornbæk eller en tur ud i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Tilsammen bruger de mange turister ca. 1,9 mia. kr. i Helsingør Kommune.

De mange besøgende udefra har derfor stor betydning for kommunens museer, hoteller, detailhandel, restauranter, cafeer og spillesteder, hvor der årligt er ca. 2.000 beskæftiget inden for turismen.

Helsingør Kommune har, på trods af de flotte tal, en ambitiøs strategi for området, hvor målet er en fortsat vækst og endnu flere besøgende. Dette skal bl.a. nås gennem udviklingen af et attraktivt oplevelsesprogram med rødder i vores fælles kulturhistorie.

Udbuds- og indkøbspolitikken opstiller de overordnede rammer for indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver samt for leasing-aftaler i Helsingør Kommune.

Politikken gælder for samtlige udbud og indkøb, og alle kommunens centre og institutioner er forpligtet til at leve op til og rette sig efter udbuds- og indkøbspolitikken.

Læs Udbuds- og indkøbspolitik og handleplan

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk