Vedtægter for Seniorrådet

Læs om formål med Seniorrådet, Seniorrådets sammensætning og økonomi med mere.

Vedtaget i Seniorrådet den 14. januar 2022. Vedtaget af Helsingør Kommune den 14. januar 2022.

Luk alle
Åben alle

Seniorrådet er valgt efter reglerne i Retssikkerhedsloven §§ 30-33.

Stk. 1: Seniorrådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Stk. 2: Byrådet skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Stk. 1: Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed, som blandt andet er omfattet af ”Lov om offentlighed i forvaltningen”.  Seniorrådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang det følger af lovgivning eller særlig bestemmelser i enkelte sager.

Stk. 2: Seniorrådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag inden for alle centerområder om emner, som har betydning for de ældre i kommunen.

Stk. 3: Seniorrådet kan ikke behandle spørgsmål, som vedrører enkeltpersoner blandt de ældre borgere eller blandt kommunens ansatte, medmindre sagen er af generel eller principiel karakter.

Stk. 4: Seniorrådet udøver sin virksomhed i lukkede møder. Beslutningsreferater er offentligt tilgængelige, for eksempel på kommunens hjemmeside.

Stk. 5: Seniorrådet modtager høringssagerne fortrinsvis via elektroniske midler. Høringssvarene afleveres skriftligt til det organ, som behandler sagen.

Stk. 6: Seniorrådet skal holde sig orienteret om de ældres levevilkår i kommunen og om deres ønsker og behov.

Stk. 7: Seniorrådet skal udtale sig om tilsynsrapporterne fra Revisionsfirmaet BDO og Styrelsen for Patientsikkerhed og det kommunale tilsyn med plejehjem mv. Rapporterne skal fremsendes til Seniorrådet, så snart de er udarbejdet.

Stk. 1: Helsingør Seniorråd består af 9 medlemmer og fortsætter upåagtet med indtil 5 medlemmer.

Stk. 2: Medlemmerne modtager diæter og udgiftsgodtgørelse mv. efter reglerne i § 16a i ”Lov om kommunernes styrelse”.

 

Stk. 1: Byrådet sørger for, at der afholdes valg til Seniorråd hvert fjerde år.

Stk. 2: Valgperioden følger byrådets valgperiode.

Stk. 3: Byrådet fastsætter i samråd med Seniorrådet regler for, hvordan valget skal holdes.

Stk. 4: Valgt er de 9 kandidater, der har opnået det højeste antal stemmer. Vælges der suppleanter, indtræder disse efter stemmetal, når medlemmer af Seniorrådet udtræder. Seniorrådet kan fortsætte upåagtet med indtil 5 medlemmer.

Stk. 5: Valg til Seniorråd finder sted hver 4. år, i samme år som valg til byrådet, og organiseres af det afgående Seniorråd i samarbejde med den centerenhed som Seniorrådet har de bredeste samarbejdsrelationer til.

Stk. 6: Personer, der har fast bopæl i Helsingør Kommune på valgdagen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare ved valg til Seniorrådet.

Stk. 7: Til valget kan der kun foretages personlig opstilling – ikke listeopstilling.  Kandidater skal have mindst 5 stemmeberettigede stillere og have bekræftet deres opstilling ved en underskrift.

Stk.8: De nærmere regler for opstilling og afvikling af valg er fastsat af Seniorrådet og Helsingør Kommune.

Stk.9: Seniorrådet tiltræder den 1. januar efter valgets afholdelse.

 

Stk. 1: Det konstituerende møde indkaldes og ledes – indtil valg af formand har fundet sted – af det medlem, som har været længst medlem af Seniorrådet. Hvis alle er nyvalgte eller flere har samme anciennitet, ledes mødet af den ældste af disse.

 Stk. 2: Seniorrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 1: Byrådet betaler udgifterne ved Seniorrådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand samt lokale til rådighed, hvis Seniorrådet ønsker det.

Stk. 2: Seniorrådet udarbejder og fremsender sit forslag til budget for det kommende år efter de af kommunalbestyrelsen fastlagte retningslinjer.

Stk. 3: Byrådet bevilger årligt et beløb til dækning af Seniorrådets driftsudgifter.

Stk. 4: Desuden er der et særskilt tilskud til indkøb af IT-midler som Seniorrådet selv administrerer, hvis Seniorrådet ønsker det.

Stk. 5: Seniorrådet aflægger ved årets afslutning årsregnskab for det udbetalte rådighedsbeløb (jf. stk. 4) til godkendelse hos Helsingør Kommune.

Stk.6: Ved endt valgperiode tilbagebetaler Seniorrådet til kommunen eventuelt ubrugte midler fra rådighedsbeløbet (jf. stk. 4).

Stk.1: Helsingør Kommune og Seniorrådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde til gavn for de ældre i Helsingør Kommune.

Stk. 2: Seniorrådet, byrådets udvalg og kommunens administration mødes efter behov til drøftelse af ældrepolitiske emner, og/eller samarbejdsaftaler med fagudvalgene.

Stk. 3: Seniorrådet har en frist på 7 dage til afgivelse af høringssvar, og inden sagen færdigbehandles i de pågældende fagudvalg.

Stk. 4: Ved særlige høringssager som budget bør der tilstræbes en høringsfrist på tre uger. 

Stk. 5: I hastesager aftales særlig høringsprocedure mellem kommunen og Seniorrådets formand.

Stk. 6: Ved sager, der forelægges byrådet eller byrådets fagudvalg, skal udtalelser fra Seniorrådet fremgå af dagsordenen.

Stk. 7: Hvis Helsingør Kommune overdrager udførelsen af opgaver inden for sit ansvarsområde til private entreprenører eller andre offentlige leverandører, skal den sikre, at Seniorrådet stadig bliver hørt vedrørende væsentlige eller principielle spørgsmål.

Stk. 8: Den lovbestemte høring af Seniorrådet, gælder hvad enten beslutningen træffes i byrådet, udvalg og/eller et centerorgan.

Stk. 9: Seniorrådet vælger selv sine samarbejdspartnere. 

Stk.1: Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelsen i byrådet og Seniorrådet.

Stk.2: Den tages op til revision, når lovgivning nødvendiggør det.

Stk.3: Vedtægtsændringer skal for at være gyldige godkendes af både byrådet og Seniorrådet.

 

Center for Sundhed og Omsorg

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Borgere: Skriv sikkert til Center for Sundhed og Omsorg