Forretningsorden for Seniorrådet

Læs Seniorrådets forretningsorden.

Forretningsordenen er godkendt på mødet i Seniorrådet den 7. februar 2022.

Luk alle
Åben alle
 • Seniorrådet konstituerer sig på sit første ordinære møde med formand, næstformand og kasserer.

 • Hvis der er stemmelighed ved valg af formand, næstformand eller kasserer foretages lodtrækning mellem de opstillede kandidater til de tre poster. 

 • Formand, næstformand og kasserer er fødte repræsentanter med stemmeret til landsorganisationen Danske Ældreråd repræsentantskabsmøder.   

 • Ved forfald blandt disse 3 vælges en anden repræsentant med stemmeret.  

 • Ny konstituering sker ved udtrædelse eller hvis 4 medlemmer af rådet ønsker det.

 

 • Rådets møder ledes af formand eller næstformand

 • Ordinære møder afholdes ugen før Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møder og fortrinsvis mandage, og følger udvalgets dagsorden for mindst et halvt år ad gangen.

 • Der afholdes mindst 10 ordinære seniorrådsmøder om året.

 • Ekstraordinære møder kan indkaldes med 3 dages varsel af formanden eller et flertal af medlemmerne. Dagsorden skal angives.

 • Suppleanter til Seniorrådet er de kandidater, der ikke har opnået valg i henhold til stemmetal.

 • Rådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 • Beslutninger træffes ved stemmeflerhed, dog er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.

 • Formanden foranlediger dagsorden udsendt i henhold til Vedtægter for Seniorrådet udarbejdet i samarbejde mellem Helsingør Kommune og Seniorrådet, dog således, at Seniorrådet har den fornødne tid til at behandle høringssager m.m.

 • Dagsorden skal omfatte orientering fra formand, medlemmer, kasserer, nedsatte udvalg og lignende samt sager til behandling.

 • Rådets medlemmer kan få optaget punkter på dagsorden ved at henvende sig til formanden senest 3 dage før mødet. Dagsorden udsendes 5 dage før rådets møde.

 • Seniorrådet kan invitere gæster til sine møder til information og drøftelse af fælles emner. Rådet drøfter og formulerer evt. en udtalelse m.v. efter gæsten har forladt mødet.

 • Rådet udtaler sig principielt kun om sager, der har været drøftet i rådet.

 • Hvis man offentliggør synspunkter i Seniorrådets navn, skal samtlige medlemmer underrettes, og have mulighed for at udtale sig, og et beslutningsdygtigt flertal skal være enige om indholdet.

 • Seniorrådets medlemmer kan udtale sig til pressen, som ” medlem af Seniorrådet” uden accept fra de øvrige medlemmer.

 • Kasserer og formand udarbejder et årligt budget til rådets behandling og vedtagelse.

 • Det påhviler kassereren at foretage udbetalinger i overensstemmelse med budgettet samt føre regnskab og forelægge kvartals - og årsregnskab for rådet. Kvartalsregnskab forelægges rådet ved mundtlig orientering.

 • Kassereren har fuldmagt til netbank, eventuelt med medarbejdersignatur.

Password opbevares i forseglet kuvert hos centerchef for Sundhed og Omsorg

Formand eller næstformand har konto-kik-beføjelser og pligt til kontrol af udbetalingen.        

 • Rådet kan oprette arbejdsgrupper - samt nedlægge samme - til specielle opgaver på vilkår fastlagt af rådet.

 • Arbejdsgrupper og lignende kan ikke udtale sig på Seniorrådets vegne.

 • Forretningsordenen godkendes på rådets konstitueringsmøde.

 • Forslag til ændringer af forretningsordenen fremsendes til rådets behandling og beslutning.

Center for Sundhed og Omsorg

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Borgere: Skriv sikkert til Center for Sundhed og Omsorg