Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2012-2026

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 vedtog den 2. juni 2022, at sende forslag til tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2021-2026 i offentlig høring.

Med tillægget etableres der et nyt kloakopland RØR5, ved Julianelund i Helsingør. Området spildevandskloakeres, mens regnvand skal håndteres lokalt.

Forslaget er i offentlig høring i 8 uger - det vil sige frem til den 19. august 2022.

Læs forslaget

Eventuelle høringssvar skal sendes til Center for By, Land og Vand.

Miljøvurdering

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af tillæggets påvirkning på miljøet. Da tillægget giver mulighed for nedsivning af regnvand og da spildevand fra området ledes til Sydkystens Renseanlæg, der denne vinter er udbygget med op mod 6000 PE, vurderes det, at tillægget ikke har nogen væsentlig indflydelse på miljøet, og at der derfor ikke skal laves en miljøvurdering.

Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 22. juli 2022.

Efter høringsfristen er udløbet bliver sagen forelagt til endelig godkendelse i Byrådet, sammen med evt. kommentarer til tillægget.

Efter endelig vedtagelse i Byrådet bliver tillægget implementeret i Spildevandsplanen og er gældende.

Læs miljøscreeningen

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.