NY høring af miljøkonsekvensrapport "Solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter"

Offentliggjort den 10. marts 2022

Helsingør Kommune sendte den 2. februar 2022 miljøkonsekvensrapporten Solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter i offentlig høring frem til den 1. april 2022. Helsingør Kommune er efterfølgende blevet bekendt med, at der lå en forkert rapport i høringsannoncen. Helsingør Kommune foretager derfor en ny otte ugers offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten.

Byrådet besluttede den 1. juli 2020 at godkende Forsyning Helsingørs ønske om etableringen af et solcelleanlæg på 50-60 hektar ved Skibstrup.

Forsyning Helsingør har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for et større solcelleanlæg ved Skibstrup. Miljøkonsekvensrapporten beskriver de miljøpåvirkninger som er forbundet med anlægget.

Høringsperioden for miljøkonsekvensrapporten løber fra den 10. marts til den 8. maj 2022.

Onsdag den 16. marts 2022 kl. 18:00-19:30 afholder Helsingør Kommune et borgermøde om solcelleanlægget.

Projektet

Projektet omfatter et ca. 60 hektar stort solcelleanlæg til produktion af grøn strøm. 

Projektområdet er placeret i Helsingør Kommune syd for Skibstrup mellem Skibstrupvej, Holmenevej og Skibstrup Affaldscenter.

Læs mere om Forsyning Helsingørs konkrete projekt

Miljøkonsekvensrapport

Projekter og planer, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt kan kun realiseres på baggrund af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet. Vurderingen skal påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkning på blandt andet:

  • Befolkningen og menneskers sundhed.
  • Den biologiske mangfoldighed, med særlig vægt på arter og naturtyper der er beskyttede.
  • Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima.
  • Materielle goder, kulturarv og landskab samt.
  • Samspillet mellem disse faktorer.

Forsyning Helsingør har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for solcelleanlægget ved Skibstrup. Miljøkonsekvensrapporten beskriver de miljøpåvirkninger som er forbundet med anlægget.

Nedestående figur viser en opsamling af de vurderede miljøpåvirkninger i Miljøkonsekvensrapporten.

 

Emne

Anlægsfasen

Driftsfasen

Natur, flora og fauna

Ubetydelig

Positiv

Landskab, visualisering og lys

Mindre

Moderat

Jordbund og jordforurening

Moderat

ingen

Råstoffer og affald

Mindre

Ubetydelig

Støj

Mindre

Ubetydelig

Kulturarv og arkæologi

Mindre

Ubetydelig

Friluftsliv, befolkning og sundhed

Mindre

Ubetydelig

 

 

Læs miljøkonsekvensrapporten

Læs udkast til § 25-tilladelse

Borgermøde

Mødetidspunktet er blevet ændret efter annoncen er blevet offentliggjort.

Onsdag den 16. marts 2022 kl. 18:00-19:30 afholder Helsingør Kommune et borgermøde om solcelleanlægget. På borgermødet præsenteres projekt, planforslag og miljøkonsekvensrapport og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til administrationen og Forsyning Helsingør.

Tilmelding sker ved at skrive en mail til bylab@helsingor.dk.

Borgermødet afholdes på Hellebækskolen, afdeling Apperup, Skolevej 2, 3140 Ålsgårde.

Høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten til og med den 8. maj 2022. Bemærkninger sendes til bylab@helsingor.dk. Skriv venligst ”Høringssvar til miljøkonsekvensrapport Solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter” i emnefeltet.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til miljøkonsekvensrapporten eller borgermødet er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Peter Flach Moltesen på tlf. 49 28 25 23.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk