Høring af Forslag til Kommuneplantillæg 11 og Forslag til Lokalplan 1.188 – Boliger ved Rønnedalen i Helsingør

Forslag til lokalplan 1.188 giver mulighed for at etablere nye boliger på Gurrevej 93, Rønnebær Allé 170 og Rønnedalen 1-23 i Helsingør.

Offentliggjort den 24. juni 2021.

Forslag til kommuneplantillæg giver mulighed for at den kommende bebyggelse kan opføres som tæt-lav og etageboliger.

Høringsperioden er fra den 24. juni til den 19. august 2021.

Hvorfor ny planlægning?

Helsingør Byråd vedtog den 22. juni 2021 at offentliggøre planforslagene.
Boligselskabet Nordkysten ønsker at købe Gurrevej 93 og Rønnebær Allé 170 og opføre op til 27 nye boliger og renovere den eksisterende afdeling beliggende Rønndalen 1-23. Det kræver udarbejdelse af et nyt plangrundlag.

Indhold

Forslag til lokalplan 1.188 giver mulighed for at etablere tæt-lav og etageboliger i op til 2 etager. Lokalplanforslaget fastsætter desuden bestemmelser om bebyggelsens udformning og omfang. Lokalplanforslaget fastsætter også bestemmelser for parkering, ubebyggede arealer og bevaring af beplantning.

Forslag til kommuneplantillæg giver mulighed for at den kommende bebyggelse kan opføres som tæt-lav og etageboliger i stedet for åben lav boliger. Bebyggelsens omfang svarer til mulighederne i den eksisterende Kommuneplan 2019. Forslag til Kommuneplantillæg 11 giver også mulighed for, at der kan etableres 1 p-plads pr. bolig under 50 m2.

Se Forslag til Kommuneplantillæg 11 her

Se Forslag til Lokalplan 1.188 – Boliger ved Rønnedalen i Helsingør her

Du kan se en 3D model af projektet her (downloader fil (40 mb)).

For at se modellen kan du downloade et gratis program her https://www.sketchup.com/products/sketchup-viewer/downloads

Høringsperiode

Høringsperioden er fastsat til 8 uger.

Høringsperioden er fra den 24. juni til og med den 19. august 2021.

Helsingør Kommune opfordrer alle interesserede til at sende bemærkninger til planforslagene via lokalplanportalen.

Sådan indsender og ser du høringssvar

Bemærkninger, idéer og ændringsforslag skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget og kommuneplanforslaget (benyt links ovenfor).
Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Høringssvar” på lokalplanens side og indgår i Byrådets endelige behandling af planerne.

Retsvirkninger indtil endelig vedtagelse af planerne

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Du må modsat heller ikke ”foregribe” den endelige plans indhold. Dvs. du må ikke gå i gang med noget, som først muliggøres, når planen er endeligt vedtaget.


Retsvirkning af lokalplanforslag

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (Planlovens § 17, stk. 1 og 4).
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i Planlovens § 17, stk. 2 og 3).

Retsvirkning af forslag til kommuneplantillæg

For forslag til kommuneplantillæg gælder der ikke midlertidige retsvirkninger. Du kan læse om retsvirkninger af kommuneplanen på kommuneplanens hjemmeside under retsvirkninger.

Miljøvurdering

Helsingør Kommune har, på baggrund af screeninger efter Miljøvurderingsloven, truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages egentlige miljøvurderinger af planforslagene. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Se afgørelse, miljøscreeninger og klagevejledning


Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at ringe til projektleder Catharina Friedberg på telefon nr. 21 72 20 18, hvis du har spørgsmål.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk