Input til kommende solcelleanlæg ved Skibstrup Affaldscenter

Byrådet har besluttet, at der skal etableres et 60 hektar stort solcelleanlæg ved Skibstrup Affaldscenter.

Inddragelse af offentligheden


Helsingør Kommune ønsker at inddrage offentligheden tidligt i processen med en forudgående høring. Den forudgående høring har til formål dels at orientere om projektet, dels at give input til plangrundlaget og miljøkonsekvensvurderingen.

Grundet Covid-19 er det ikke muligt at afholde et fysisk arrangement. Helsingør kommune har i samarbejde med Forsyning Helsingør produceret en række film, som fortæller om projektet samt miljøkonsekvensvurdering og plangrundlaget. Desuden afholdes der et digitalt borgermøde. Filmene findes nederst på siden.

Både kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderinger vil blive sendt i offentlig høring forud for den endelig vedtagelse af byrådet. I offentlighedsfasen har alle mulighed for at indsende indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til plangrundlaget.

Plangrundlaget forventes endeligt vedtaget inden udgangen af 2021.


Digitalt borgermøde den 10. maj 2021


Den 10. maj 2021 kl. 17 - 18
vil der blive afholdt et offentlig arrangement over Microsoft teams, hvor det vil være muligt at høre nærmere om projektet og stille spørgsmål til kommunen og Forsyning Helsingør.  

Tilmelding til mødet


Projektet


Solcelleanlægget måler ca. 60 hektar. Det forventes, at produktionen vil kunne dække omkring halvdelen af husholdningernes elforbrug i Helsingør Kommune.  Forsyning Helsingør har i den forbindelse udarbejdet et dispositionsforslag.

Dispositionsforslaget er Forsyning Helsingørs ønske til, hvordan solcelleanlægget skal udformes. Den endelige udformning fastlægges af Helsingør Kommune i lokalplanen for området.

Læs: Dispositionsforslaget, politiske beslutninger mv.

Plangrundlag


Etableringen af solcelleanlægget forudsætter et nyt plangrundlag. Plangrundlaget er bestående af en ændring af kommuneplanen (kommuneplantillæg) samt en lokalplan for området.

Kommuneplanen er den plan som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling i kommunen. I kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for arealanvendelsen samt den overordnede fysiske udvikling af byerne og for det åbne land.

En lokalplan er en detaljeret, fysisk plan, som fastlægger den mulige udvikling inden for et afgrænset geografisk område. Det kan eksempelvis være for et større byområde eller for en enkelt ejendom. Lokalplanen kan blandt andet bestemme, hvor og hvad der kan bygges, hvad området og bygningerne kan bruges til, det arkitektoniske udtryk osv.

Ifølge planloven kræver en væsentlig ændring af kommuneplanen en forudgående høring, hvor offentligheden inviteres til at sende forslag og ideer til den påtænkte ændring.

Helsingør Kommune opfordrer hermed alle interesserede til at fremsende bemærkninger til den planlagte ændring af Kommuneplan 2019. Læs mere om hvordan.

Helsingør Kommune ønsker ligeledes input til udarbejdelsen af lokalplanen.

 

Miljøvurdering af planer og projekt


Projekter og planer, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt kan kun realiseres på baggrund af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet. Vurderingen skal påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkning på blandt andet:

  • Befolkningen og menneskers sundhed
  • Den biologiske mangfoldighed, med særlig vægt på arter og naturtyper der er beskyttede
  • Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
  • Materielle goder, kulturarv og landskab samt
  • Samspillet mellem disse faktorer

Inden miljøvurderingerne bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til miljøkonsekvensrapporternes indhold. Formålet er, at borgere, virksomheder og andre interessenter, der kan blive berørt af projektet, får mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til miljøkonsekvensrapports indhold.

Det kan fx være ideer til, hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt i vurderingen og forslag om alternativer til projektet eller dets placering.

I afgrænsningsnotaterne fremgår, hvilke parametre der forventes at blive inddraget i miljøvurderingerne af henholdsvis planerne og projektet.

Læs afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensrapporten for projektet.

Læs afgrænsningsnotat for miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg.

 

Oplæg om projektet, plangrundlag og miljøvurdering

 

I videoerne præsenteres blandt andet baggrunden for solcelleanlægget, selve projektet samt arbejdet med plangrundlaget og miljøvurderingerne.

  1. Helsingør som bæredygtig kommune, Christian Holm Donatzky, udvalgsformand, By-, Plan- og Miljøudvalget.
  2. Fremtidens energi- og forsyningsselskab ved Jens Bertram, bestyrelsesformand, Forsyning Helsingør.
  3. Solcelleanlægget ved Skibstrup ved Forsyning Helsingør
  4. Plangrundlaget ved Helsingør Kommune
  5. Miljøvurdering ved Helsingør kommune

Film 1 – Helsingør som bæredygtig kommune

Film 2 – Fremtidens energi og forsyningsselskab

Film 3 - Solcelleparken ved Skibstrup ved Forsyning Helsingør

Film 4 – Miljøvurdering

Film 5 - Plangrundlaget

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk