Indkaldelse af ideer og forslag forud for forslag til kommuneplantillæg 20

Offentliggjort d. 5. april 2022

Indkaldelse af ideer og forslag forud for forslag til kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2019 for rammeområde 1.B93 Tjørnehøj

Kom med din mening forud for planlægningen

Det indledende arbejde er nu gået i gang.


Helsingør Kommune opfordrer derfor alle interesserede at komme med bemærkninger, idéer og forslag til kommuneplantillægget senest den 19. april 2022.


Helsingør Byråd har besluttet at igangsætte arbejdet med et forslag til et tillæg til Lokalplan 1.181 og et forslag til et kommuneplantillæg for en ejendom på Esrumvej 190 i Helsingør.

Lokalplantillægget skal gøre det muligt at etablere kontor- og serviceerhverv samt offentligt formål i form af sundhedsinstitution, daginstitution, kulturel institution og uddannelsesinstitution i de eksisterende bygninger på Esrumvej 190.

I Kommuneplan 2019, rammeområde 1.B93 – Tjørnehøj, er ejendommen udlagt til boligformål. Den ønskede anvendelse er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.

Derfor skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, som tilføjer anvendelsen til kontor- og serviceerhverv samt offentligt formål i form af sundhedsinstitution, daginstitution, kulturel institution og uddannelsesinstitution i de eksisterende bygninger på Esrumvej 190.

Den kommende kommuneplanramme får samme afgrænsning som den nuværende kommuneplanramme.

 

Indkaldelse af idéer og forslag

Ifølge planloven kan Byrådet vedtage ændringer til den gældende kommuneplan i form af kommuneplantillæg.

Hvis ændringerne ikke er varslet i en planstrategi, og de er af væsentlig karakter, skal Byrådet indkalde forslag og idéer til planlægningen før udarbejdelsen af et planforslag. Det skal ske i en såkaldt forudgående offentlig høring efter planlovens § 23c med indkaldelse af forslag og ideer.

 

Høringsperiode

Høringsperioden løber fra den 5. april 2022 til den 19. april 2022.

Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar" via nedenstående link.

Link til Kommuneplantillæg 20, hvor bemærkninger skal indsendes

Indkomne bemærkninger vil indgå i udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Helsingør Kommuneplan 2019.

Forslag til lokalplantillæg 1 til 1.181.1 – Tillæg 1 til Lokalplan 1.181 Rasmus Knudsensvej og forslag til kommuneplantillæg nr. 20 vil efterfølgende blive sendt i offentlig høring, hvor du igen har mulighed for at komme med bemærkninger.

 

Nuværende rammområde 1.B93 – Tjørnehøj

rammeAfgrænsningen af kommuneplanrammen er vist med rød stiplet signatur. Esrumvej 190 er markeret med rød prik.

 

Kommuneplanramme 1.B93 Tjørnehøj:

Generel anvendelse: Boligområde.
Specifik anvendelse: Tæt-lav boligbebyggelse i op til to etager, etageboliger i op til tre etager, almene boliger samt nærrekreativ anvendelse.
Bebyggelsesomfang: Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed.
Zonestatus: Planlagt zone er byzone og landzone.
Udstykning: Grundstørrelse for tæt-lav boliger er minimum 130 kvadratmeter.
Særlige bestemmelser: Planlægning for høje bygninger og anlæg, beplantning samt anvendelse til boliger og institutioner mv. skal tage højde for nærheden til ledningsanlæggene i forhold til sikkerhedsafstande og varetagelse af forsigtighedsprincippet.
Der kan inden for kommuneplanrammens område stilles krav om, at op til 25 % af boligmassen skal være almene boliger.
Boligmassen kan opgøres enten som antal boligenheder eller etageareal.

 

Udkast til forslag til kommuneplantillæg

Kommuneplanramme 1.B.93 Tjørnehøj ændres til følgende (ændringer vist med fed skrift):

Generel anvendelse: Boligområde.
Specifik anvendelse: Tæt-lav boligbebyggelse i op til to etager, etageboliger i op til tre etager, almene boliger samt nærrekreativ anvendelse.
Kontor- og serviceerhverv samt offentligt formål i form af sundhedsinstitution, daginstitution, kulturel institution og uddannelsesinstitution på ejendommen Esrumvej 190.
Bebyggelsesomfang: Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af området som helhed.
Zonestatus: Planlagt zone er byzone og landzone.
Udstykning: Grundstørrelse for tæt-lav boliger er minimum 130 kvadratmeter.
Særlige bestemmelser: Planlægning for høje bygninger og anlæg, beplantning samt anvendelse til boliger og institutioner mv. skal tage højde for nærheden til ledningsanlæggene i forhold til sikkerhedsafstande og varetagelse af forsigtighedsprincippet.
Der kan inden for kommuneplanrammens område stilles krav om, at op til 25 % af boligmassen skal være almene boliger.
Boligmassen kan opgøres enten som antal boligenheder eller etageareal.

 

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte projektleder Catharina Friedberg, hvis du har spørgsmål.

Catharina Friedberg træffes på mail catfr@helsingor.dk

 

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk