Indkaldelse af ideer og forslag forud for forslag til kommuneplantillæg 19 og ændring af Kommuneplan 2019 for rammeområde 4.B1.

Høringsperioden løber fra den 16. marts 2022 til den 30. marts 2022.

Offentliggjort d. 16/03 2022

 

Kom med din mening forud for planlægningen

Det indledende arbejde er nu gået i gang.

Helsingør Kommune opfordrer derfor alle interesserede til at sende bemærkninger, ideer eller forslag til kommuneplantillægget senest den 30. marts 2022

Ramme

Området som er omfattet af forslag til kommuneplantillæg 19 og tillæg til Lokalplan 4.12 for Nordskov Mølle i Ålsgårde, er markeret med blå farve på kortet ovenfor.

 

Byrådet i Helsingør Kommune har igangsat udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg 19 og tillæg til Lokalplan 4.12 for Nordskov Mølle i Ålsgårde. Kommuneplantillægget og tillæg til lokalplanen omfatter en del af ejendommen matrikel nummer 3bk af Stenstrup Overdrev, Hellebæk.

Formålet med lokalplantillægget er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for ombygning og istandsættelse af Nordskov Mølle, så den kan anvendes til fælleshus med cafe og kulturelle aktiviteter.

Herudover skal tillægget muliggøre udstykning af møllen til en selvstændig matrikel.

I Kommuneplan 2019 er området udlagt til boligformål. Denne anvendelse fastholdes som i dag, og muligheden for at møllen fremover kan anvendes til fælleshus med cafe og kulturelle aktiviteter tilføjes.

Tilføjelsen nødvendiggør en ændring af kommuneplanrammen, så det tilføjes en særbestemmelse for møllen om, at denne kan anvendes til fælleshus og kulturelle formål.

 

Indkaldelse af forslag og ideer

Ifølge Planloven kræver en væsentlig ændring af kommuneplanen en forudgående høring, hvor offentligheden inviteres til at sende forslag og ideer til den påtænkte ændring. Helsingør Kommune opfordrer hermed alle interesserede til at fremsende bemærkninger til den planlagte ændring af Kommuneplan 2019.

 

Høringsperiode

Høringsperioden løber fra den 16. marts 2022 til den 30. marts 2022.

Du kan komme med bemærkninger til planforslagene mv. til og med den 30. marts 2022. Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med henholdsvis forslag til lokalplan og kommuneplantillæg (benyt link ovenfor).

Indkomne bemærkninger vil indgå i udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2019 og forslag til lokalplantillæg 1 til 4.12 Nordskov Mølle i Ålsgårde. Forslag til kommuneplantillæg og tillæg til lokalplan vil efterfølgende blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og sendt i offentlig høring.

Link til Kommuneplantillæg 19, hvor bemærkninger skal indsendes.

Planproces

Indkomne bemærkninger i høringsperioden vil bidrage til grundlaget for udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg 19 og tillæg til lokalplan 4.12 for Nordskov Mølle i Ålsgårde. Planforslagene vil efterfølgende blive offentliggjort i otte uger. Offentliggørelsen sker på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Kortet viser det nuværende rammeområdet 4.B1, for hvilket rammebestemmelserne ønskes ændret.

 

Nuværende rammeområde 4.B1:

Anvendelse

Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde

Zonestatus

Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang

Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m

Udstykning

Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser 2

Bebyggelse skal opføres under hensyn til områdets bebyggelseskarakter, som

overvejende består af fritliggende parcelhuse i 1 – 1 ½ etage med nogle enkle

rækkehusbebyggelser.

 

Fremtidig rammeområde 4.B1

Anvendelse

Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til boligområde

Zonestatus

Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang

Maksimal bebyggelsesprocent er 30% af området som helhed

Maksimale antal etager er 2

Maksimal højde er 8,5 m

Udstykning

Nordskov Mølle kan udstykkes

Særlige bestemmelser 2

Bebyggelse skal opføres under hensyn til områdets bebyggelseskarakter, som overvejende består af fritliggende parcelhuse i 1 – 1 ½ etage med nogle enkle rækkehusbebyggelser.

Nordskov Mølle kan udstykkes og kan anvendes til fælleshus med cafe og kulturelle aktiviteter.

 

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte projektleder Dorte Lindholdt, hvis du har spørgsmål.

Dorte Lindholdt træffes på mail dsl02@helsingor.dk

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk