Indkaldelse af forslag og ideer til bevarende lokalplan for Hellebæk og del af Nordre Strandvej

Bevarende lokalplan for Hellebæk og del af Nordre Strandvej er på vej.
Hvad skal den regulere?

By-, Plan- og Miljøudvalget har besluttet, at udarbejde en bevarende lokalplan for Kulturmiljøet omkring Bøssemagergade og en række ejendommene langs Nordre Strandvej.

 

Kom med din mening forud for planlægningen

Det indledende arbejde er nu gået i gang.

Helsingør Kommune opfordrer derfor alle interesserede til at sende bemærkninger, ideer eller forslag til lokalplanforslagets indhold senest den 10. august 2021.

 

Her kan du se det område, som forventes at blive omfattet af lokalplanen 

Lokalplanen afspejler både Helsingør Kommunes Vision 2030 og lokale ønsker om at fastholde og styrke områdets særlige kulturmiljø. Samtidig skal lokalplanen kunne regulere byggeri i området, så det sker i tråd med områdets kulturhistorie som en del af Danmarks allertidligste industri. Derfor vil lokalplanen følge den model der blev anvendt i Snekkersten, som indeholder stilblade og anvisninger til hvordan man bevarer de bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanens område.

 

I Lokalplanen for Hellebæk vil der indgå særlige stilblade og forslag til retningslinjer for om- og nybyggeri i området, så det sikres, at der kan opføres nyt byggeri på tomme grunde eller hvor der er sket nedrivning af ikke bevaringsværdige bygninger. Der vil i lokalplanen også være fokus på hegning, haver og øvrig beplantning, hvor de er vigtige elementer i bevaring af det samlede kulturmiljø.

 

Hvad mener du, at lokalplanen skal regulere?

For at sikre at indholdet af den kommende lokalplan kan styrke områdets kulturmiljø, opfordrer Helsingør Kommune alle interesserede til at sende bemærkninger, idéer eller forslag til lokalplanforslagets indhold senest den 10. august 2021.

På den måde kan man som borger være med til at påvirke indholdet allerede i tilblivelsesfasen.

Alle kan fremkomme med synspunkter eller ønsker til planlægningen. Det kan fx være:

  • forslag til fysiske forhold, der ønskes beskyttet i fremtiden, ønsker for udvikling af en konkret ejendom,
  • forslag til hvordan det sikres, at nye bygninger indgår i en god helhed i forhold til eksisterende bebyggelse, landskab og kulturmiljø,
  • forslag til justering af lokalplanens afgrænsning.

Endvidere kan man melde sig, hvis man vil bidrage med noget i den videre proces. Fx et særligt godt lokalkendskab eller historisk viden, som bør tages med i betragtning.

 

Sådan indsender og ser du høringssvar

Høringsperioden er fra den 29. juni til og med den 10. august 2021.

Bemærkninger, idéer og ændringsforslag skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar". Den orange knap finder du i linket herunder. 

Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Høringssvar” på lokalplanens side og indgår i Byrådets endelige behandling af planen.

Indsend dine bemærkninger.

De indkomne bemærkninger mv. vil blive medtaget i det videre arbejde med lokalplanforslaget, der forventes at blive færdigt først på foråret 2022. Bemærkninger mv. tilgår desuden By-, Plan- og Miljøudvalget, når der foreligger et konkret lokalplanforslag.

Selve lokalplanforslaget vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og sendt i offentlig høring. Politisk behandling af en endelig lokalplan forventes at ske i forsommeren 2022.

 

Hvad forventer Helsingør Kommune, at lokalplanen vil regulere?

Helsingør Kommune forventer, at den kommende lokalplan, ligesom den bevarende lokalplan for Espergærde, der også er under udarbejdelse, vil medtage mage elementer fra Lokalplan 1.122 for det gamle Snekkersten, da Hellebæk, Espergærde og Snekkersten har mange af de samme kvaliteter og udfordringer.

Lokalplanen for Snekkersten har bl.a. til formål ”at sikre områdets kulturhistorie og den mangfoldighed, der findes i bebyggelsen, landskabet og de grønne elementer, samtidig med at der gives mulighed for en fremtidig fornyelse af bebyggelsen”.

I lokalplanen er derfor fastsat bestemmelser, der beskytter og regulerer en række konkrete forhold:

  • Specifikke bebyggelsesstrukturer, huse og grønne kvaliteter som havetyper, store gamle træer og levende hegn er fastlagt som bevaringsværdige og er beskyttet mod nedrivning og ødelæggende ændringer.
  • Der er fastlagt bestemmelser imod sammenlægning af ejendomme eller udstykning af nye ejendomme (grunde), dog er et mindre område og områder til nødvendige tekniske anlæg undtaget herfra.
  • Lokalplanen stiller krav om, at om- og tilbygning til bevaringsværdige huse skal ske i respekt for husets oprindelige stilart og kvaliteter samt at nybyggeri i området skal gives en arkitektonisk kvalitet, så bygningerne indgår i en god helhed i forhold til den eksisterende bebyggelse og landskabet.
  • Lokalplanen regulerer også zonestatus, anvendelse, vej-, sti- og parkeringsforhold, byggelinjer, bebyggelsens omfang og placering, ubebyggede arealer, skiltning og lignende.

Lokalplanen for Snekkersten skiller sig ud fra den vanlige lokalplan ved at den dels kortlægger den arkitektoniske stilart på alle ejendomme, indeholder stilblade og fastlægger bevaringsværdier for flere emner samt bestemmelser, der skal sikre værdierne.

Stilblade indeholder beskrivelser af karakteristika ved områdets arkitektur og grønne kvaliteter og indeholder anbefalinger, som indbygges i lokalplanens bestemmelser.

Se "Lokalplan 1.122 for det gamle Snekkersten", som er et eksempel på en bevarende lokalplan.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte projektleder Dorte Lindholdt, hvis du har spørgsmål.

Dorte Lindholdt træffes på mail: dsl02@helsingor.dk eller telefon 49 28 24 93.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk