Bevarende lokalplan for det gamle Espergærde er på vej. Hvad skal den regulere?

Helsingør Kommune indkalder bemærkninger, idéer og forslag til en kommende lokalplan. Høringen er fra den 14. april til den 12. maj 2021.

Offentliggjort den 14. april 2021.

Kom med din mening forud for planlægningen

Den 7. maj 2018 besluttede By-, Plan- og Miljøudvalget, at der på sigt skulle udarbejdes en bevarende lokalplan for det gamle Espergærde, dvs. for størstedelen af området fra Snekkersten til Humlebæk, øst for Kystbanen. Nu går udarbejdelsen i gang. Helsingør Kommune opfordrer derfor alle interesserede til at sende bemærkninger, idéer eller forslag til lokalplanforslagets indhold senest den 12. maj 2021.

Her kan du se det område, som forventes at blive omfattet af en lokalplan

Ønsket om en lokalplan stammer fra borgerdialogen i forbindelse med kommuneplanlægning i 2017 og 2018. Ønsket var at få en lokalplan som den bevarende lokalplan 1.122 for det gamle Snekkersten.

Her kan du se eksempel-lokalplanen "Lokalplan 1.122 for det gamle Snekkersten"

Hvad mener du, at lokalplanen skal regulere?

For at sikre at indholdet af Espergærde-lokalplanen bliver stedsspecifik, opfordrer Helsingør Kommune alle interesserede til at sende bemærkninger, idéer eller forslag til lokalplanforslagets indhold senest den 12. maj 2021.
På den måde kan offentligheden påvirke indholdet i tilblivelsesfasen.

Alle kan fremkomme med synspunkter eller ønsker til planlægningen. Det kan fx være 

  • forslag til fysiske forhold, der ønskes beskyttet fremadrettet,
  • ønsker for udvikling af en konkret ejendom,
  • forslag til hvordan det sikres, at nye bygninger indgår i en god helhed i forhold til eksisterende bebyggelse og landskab, 
  • forslag til justering af lokalplanens afgrænsning.

Endvidere kan man melde sig, hvis man vil bidrage med noget i den videre proces. Fx et særligt godt lokalkendskab eller historisk viden, som bør tages med i betragtning.

Høringsperiode, adresse og tidsplan

Høringsperioden nu er fra den 14. april til og med den 12. maj 2021.

Bemærkninger sendes til Helsingør BYLAB på mail: Bylab@helsingor.dk eller pr. brev til: Helsingør BYLAB, Sct. Anna Gade 5C, 3000 Helsingør.

De indkomne bemærkninger mv. vil blive taget i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget, der forventes at blive færdigt i efteråret 2021. Bemærkninger mv. tilgår desuden By-, Plan- og Miljøudvalget, når der foreligger et konkret lokalplanforslag - eller tidligere, hvis der er behov for en politisk stillingtagen forud for behandlingen af selve lokalplanforslaget. 

Selve lokalplanforslaget vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og sendt i offentlig høring. Politisk behandling af en endelig lokalplan forventes at ske i foråret 2022.

Hvad forventer Helsingør Kommune, at lokalplanen vil regulere?

Helsingør Kommune forventer, at den kommende lokalplan vil læne sig kraftigt op ad indholdet i Lokalplan 1.122 for det gamle Snekkersten, da Espergærde og Snekkersten som kystbyer deler samme udviklingshistorie, og har mange af de samme kvaliteter og udfordringer.

Lokalplanen for Snekkersten har bl.a. til formål ”at sikre områdets kulturhistorie og den mangfoldighed, der findes i bebyggelsen, landskabet og de grønne elementer, samtidig med at der gives mulighed for en fremtidig fornyelse af bebyggelsen”.

I lokalplanen er derfor fastsat bestemmelser, der beskytter og regulerer en række konkrete forhold:

  • Specifikke bebyggelsesstrukturer, huse og grønne kvaliteter som havetyper, store gamle træer og levende hegn er fastlagt som bevaringsværdige og er beskyttet mod nedrivning og ødelæggende ændringer.
  • Der er fastlagt bestemmelser imod sammenlægning af ejendomme eller udstykning af nye ejendomme (grunde), dog er et mindre område og områder til nødvendige tekniske anlæg undtaget herfra.
  • Lokalplanen stiller krav om, at om- og tilbygning til bevaringsværdige huse skal ske i respekt for husets oprindelige stilart og kvaliteter samt at nybyggeri i området skal gives en arkitektonisk kvalitet, så bygningerne indgår i en god helhed i forhold til den eksisterende bebyggelse og landskabet.
  • Lokalplanen regulerer også zonestatus, anvendelse, vej-, sti- og parkeringsforhold, byggelinjer, bebyggelsens omfang og placering, ubebyggede arealer, skiltning og lignende.

Lokalplanen for Snekkersten skiller sig ud fra den vanlige lokalplan ved at den dels kortlægger den arkitektoniske stilart på alle ejendomme, indeholder stilblade og fastlægger bevaringsværdier for flere emner samt bestemmelser, der skal sikre værdierne.

Stilblade indeholder beskrivelser af karakteristika ved områdets arkitektur og grønne kvaliteter og indeholder anbefalinger, som indbygges i lokalplanens bestemmelser. 

Her kan du se eksempler på stilblade

Her kan du se stilartskortet for Snekkersten

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte projektleder Sille Krüger telefonisk, hvis du har spørgsmål.
Sille Krüger træffes på telefon 49 28 24 94.

 

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk