Høring - Kystbeskyttelse på Gl. Strandvej 195D og 197

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning om lovliggørende tilladelse til renovering af høfde på Gl. Strandvej 195D og 197, 3060 Espergærde.

Vi sender hermed ansøgningen om renovering af høfden i høring. 

Høringsfristen er 1. september 2021.

Læs ansøgningen

Høfden er i skellet mellem matrikel 9a og 9bn Tibberup By, Egebæksvang. Gammel Strandvej 195D og 197 i Espergærde. 

Høfden blev oprindeligt etableret i 1960 til sikring af den daværende udløbsledning. Forsyning Helsingør har i 2015 renoveret udløbsledningen og i den forbindelse også renoveret høfden ved at indsamle omkringliggende sten samt tilføje ca. 30 sten. Høfden er ikke løbende blevet vedligeholdt og renoveringen kræver en tilladelse fra kystbeskyttelsesloven. Formålet med renovering af høfden er hovedsageligt beskyttelse af overløbsledning samt beskyttelse mod erosion af kysten.

Den renoverede høfde er 25 m lang, 4,5 m bred og topkote er +0,78m DVR 90. Størrelsen på stenene varierer fra 30 til 80 cm.

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020). Nærmeste Natura 2000 område er Gurre Sø, som ligger 3 km nordvest for projektområdet.

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25. juni 2020).

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.