Høring af Forslag til tillæg nr. 4 til Lokalplan 3.49 - Fælleshus ved Triumph

Offentliggjort den 4. januar 2023.

 

Helsingør Byråd vedtog den 19. december 2022 at sende forslag til tillæg nr. 4 til Lokalplan 3.49 i høring. Læs dagsordenspunktet: https://dagsordener.helsingor.dk/vis?id=f0bb8676-5254-499d-b7f7-e3f253fe6a0a&punktid=58ce5ebd-6b3a-4847-a776-3cc685f8a9d6

 

Hvorfor lokalplan mv.?

Helsingør Kommune ønsker at muliggøre etableringen af et fælleshus på ejendommen matrikel 3bg Mørdrup By, Mørdrup, med en ændret placering af fælleshuset i forhold til den eksisterende lokalplan.

Forslaget til lokalplanen er et tillæg til eksisterende lokalplan 3.49, som muliggør etablering af et fælleshus med dertil hørende udendørs opholdsarealer samt en transformerstation i de nordvestlige arealer på Triumph-grunden ud mod Gymnasievej.

 

Læs Forslag til tillæg nr. 4 til Lokalplan 3.49 - Fælleshus ved Triumph

 

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til lokalplanforslaget til og med den 2. februar 2023.
Bemærkninger skal indsendes via den orange knap ”Giv dit høringssvar”, som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget. LINK:

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af lokalplanen. Alle høringssvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på lokalplanens side.

 

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort må ejendomme omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).

 

Miljøvurdering

På baggrund af en miljøscreening har Helsingør Kommune vurderet, at planforslaget ikke forventes at vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning, og der er truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planforslaget. Afgørelsen kan påklages til og med fire uger fra offentliggørelsen.

 

Læs afgørelsen, miljøscreeningen og klagevejledning

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til planforslaget mv. er du velkommen til at henvende dig til chefkonsulent Rasmus Kristian Pejter Rasmussen på rasra@helsingor.dk

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB