Høring af Forslag til Temalokalplan 0.1 for bevaringsværdige bygninger i Helsingør Kommune

Offentliggjort den 20. oktober 2022

Helsingør Byråd vedtog den 29.08.2022 at sende lokalplanforslaget i høring. Klik for at læse referatet fra Byrådsmødet. 

Hvorfor lokalplan mv.?


Helsingør Byråd ønsker at værne om kulturarven, og har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en bevarende temalokalplan for hele kommunen.

Lokalplanforslaget omfatter alle de bevaringsværdige bygninger i kommunen, der er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen (SAVE-værdi 1-4). Desuden omfatter lokalplanforslaget de bygninger der, der har en SAVE-værdi på 5 og som er beliggende i et kulturmiljø. Lokalplanforslaget omfatter ikke bygninger, der i forvejen er omfattet af lokalplan med bevaringsbestemmelser.

Lokalplanforslaget indeholder et par enkelte bestemmelser, som sikrer, at de bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, uden Byrådets særlige tilladelse. Det betyder, at du skal søge dispensation, når du vil ændre eller ombygge din bevaringsværdige bygning.

Du kan hjælpe os


Da lokalplanforslaget omfatter mange bevaringsværdige bygninger i kommunen, vil vi gerne have din hjælp til at sikre, at vi har de korrekte oplysninger om din bygning. Hvis dit bevaringsværdige hus er nedrevet, må du meget gerne skrive til os, så vi kan få rettet vores oplysninger.

Læs Forslag til Temalokalplan 0.1

Sådan ser og indsender du høringssvar


Du kan komme med bemærkninger til lokalplanforslaget mv. til og med den 16.12.2022. Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget (benyt link ovenfor).

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af lokalplanen. Alle høringssvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på lokalplanens side.

Lokalplanforslagets retsvirkninger


Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).

Miljøvurdering


På baggrund af screening efter Miljøvurderingsloven har Helsingør Kommune vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsen.

Læs miljøscreening, afgørelse og klagevejledning

Har du spørgsmål?


Har du spørgsmål til lokalplanforslaget og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Catharina Friedberg på tlf. catfr@helsingor.dk.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB