Høring af forslag til lokalplan 5.51 - Boliger i vandtårnet i Hornbæk samt forslag til kommuneplantillæg 7

Offentliggjort den 25. marts 2021 Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at muliggøre boliger i det tidligere vandtårn. I forbindelse med lokalplanen flyttes vejadgangen til Bretagnevej.

Hvorfor denne lokalplan?

Lokalplanens formål er at muliggøre boliger i det tidligere vandtårn. Vandtårnet genindrettes med tre etager. Et elevatortårn vil give adgang til lejlighederne.
Lokalplanens formål er desuden at sikre at indkørslen til planområdet sker fra Bretagnevej.


Frist for indsigelse

Du kan komme med bemærkninger til lokalplanforslaget til og med den 20. maj 2021.

Høringsperiodens længde

Byrådet har fastsat en høringsperiode på 8 uger for lokalplanforslaget.
Lokalplanforslaget er i høring fra den 25. marts 2021 til og med den 20. maj 2021.

Du kan sende dine bemærkninger til lokalplanforslaget til og med den 20. maj 2021 via lokalplanportalen.

Se den politiske beslutning (Byrådsmøde 1. marts 2021)

Læs lokalplanforslaget

 

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til lokalplanforslaget mv. til og med den 20. maj 2021. Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget (benyt link ovenfor).

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af lokalplanen. Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på lokalplanens side.


Hvilken betydning har forslaget for dig?

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Det gælder fra den dag, hvor forslaget bliver offentliggjort, og indtil det er endeligt vedtaget.


Lokalplanforslagets retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).


FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN-TILLÆG NR. 7

I medfør af Lov om planlægning - LBK nr 1157 af 01/07/2020 - må en lokalplan ikke være i strid med Kommuneplanen, jf. Planlovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Lokalplan 5.51 for ”Boliger i vandtårnet i Hornbæk”, der skal muliggøre genindretning i det eksisterende vandtårn, er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2019 for Helsingør Kommune.

Kommunen ønsker at muliggøre en genindretning af vandtårnet, antal af etager øges for planområdet, derudover er den eksisterende bygningshøjde højere end udlagt i Kommuneplan 2019.
Derfor ledsages lokalplanen af Tillæg nr. 7 til Kommuneplanen, så der sikres den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.


Læs Kommuneplantillægget


Miljøvurdering

På baggrund af screening efter Miljøvurderingsloven har Helsingør Kommune vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsen.


Læs mere om miljøscreeningen af lokalplanforslaget og se den begrundede afgørelse.


Læs mere om miljøscreening af kommuneplantillægget og se den begrundede afgørelse

 

Klage

Der kan klages over miljøvurderingsbeslutningen efter planlovens regler inden 4 uger fra offentliggørelsesdatoen dvs. senest den 22. april 2021.


Klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på Nævnenes Hus’ hjemmeside www.naevneneshus.dk. Det indbetalte gebyr tilbagebetales i tilfælde af helt eller delvist medhold i klagen. Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, dvs. senest den 9. september 2021.


Har du spørgsmål til lokalplanforslag og afgørelse om miljøvurdering, er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Stine Ginsbak, 49 28 25 19.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk